Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Kvalitetstilsynet med folkeskolen fornyes

[27.02.2015]

Fremover kommer det statslige tilsyn med kvaliteten i folkeskolen til at tage udgangspunkt i de nationale mål, der er sat for folkeskolen i forbindelse med folkeskolereformen. Undervisningsministeriet går i tilsynet i dialog med kommuner og skoler om den lokale udvikling af kvaliteten på folkeskolerne.

Som led i implementeringen af folkeskolereformen har Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen sammen med KL, Børne- og Kulturchefforeningen og Skolelederforeningen udviklet det statslige kvalitetstilsyn med folkeskolen, så tilsynet blandt andet bliver tilpasset målene med folkeskolereformen. Kvalitetstilsynet med folkeskolen skal bredt set understøtte skolernes arbejde med, at alle elever bliver så dygtige, de kan. Tilsynet skal ligeledes understøtte, at skolerne imødekommer elever med forskellige behov, og at trivslen på skolerne styrkes.

Folkeskolereformen opstiller tre overordnede mål med dertilhørende resultatmål, som skoler og kommuner skal arbejde hen mod for at fastholde og udvikle folkeskolens styrker og faglighed:

 • Mål 1: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
 • Mål 2: Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
 • Mål 3: Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Tilsynet tager udgangspunkt i nationalt fastsatte måltal, som knytter sig til de tre mål, og tager afsæt i, at folkeskolen er et kommunalt ansvar. Formålet med tilsynet er at understøtte kommuners og skolers opfølgning på målene og at give mål og retning for det lokale kvalitetsudviklingsarbejde i en tæt dialog med skolerne og kommunerne. Kommunernes og skolernes egne vurderinger og refleksioner over deres resultater er på den måde en væsentlig del af tilsynet.

I kvalitetstilsynet bliver skolerne indledningsvist screenet for vedvarende dårlige resultater med udgangspunkt i en række offentligt kendte indikatorer, der bl.a. tager udgangspunkt i de tre ovenstående mål i folkeskolereformen. Herefter gennemfører Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen en nærmere undersøgelse af de udvalgte skoler med henblik på at vurdere, om de enkelte kommuner og skoler har et målrettet kvalitetsarbejde, der har fokus på egne resultater og mulighed for at forbedre dem. I undersøgelsen inddrages blandt andet kommunernes kvalitetsrapporter.

Kommuner, der har skoler udtaget i screeningen, vil i første omgang blive orienteret om resultaterne af screeningen. De pågældende kommuner og skoler arbejder gennem det efterfølgende år selv med at forbedre kvaliteten på skolerne. Hvis det er relevant, går Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen herefter i en nærmere dialog med kommunen og skolen om udviklingen det forgangne år, herunder hvilke konkrete tiltag til forbedringer kommunen har igangsat eller planlægger at igangsætte.

Kontakt

 • Sixten Wie Bang
  Fuldmægtig
  Departementet
  siban2@uvm.dk
  Tlf. 3392 5586