Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

1 milliard kroner til bedre voksen- og efteruddannelse

[07.05.2014]

Regeringen er sammen med LO og DA enige om, at knap to tredjedele af den milliard kroner, som blev afsat sidste år til voksen- og efteruddannelse, skal bruges til en markant styrkelse af det erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde for ufaglærte og faglærte.

Med vækstplan dk afsatte regeringen og partierne bag aftalen 1 milliard kroner til mere og bedre voksen- og efteruddannelse. Hensigten var, at pengene skulle udmøntes på baggrund af anbefalinger udarbejdet i samarbejde med LO og DA. Efter at have drøftet de aktuelle udfordringer på voksen- og efteruddannelsesområdet er regeringen, LO og DA nu nået til enighed om en række initiativer, der tilsammen styrker voksne danskeres uddannelsesniveau og bidrager til produktion og arbejdspladser i Danmark.

Regeringen, LO og DA foreslår, at omkring 645 millioner kroner frem mod 2020 skal bruges på en markant styrkelse af det erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelsesområde på Undervisningsministeriets område. Cirka 355 millioner kroner afsættes til videreuddannelse af faglærte inden for Uddannelses- og Forskningsministeriets område. De foreslåede initiativer skal sikre navnlig faglærte og ufaglærte gode muligheder for at videreudvikle deres kompetencer, til gavn og glæde for den enkelte og for vækst og produktivitet i samfundet som helhed.

Samlet set muliggør de cirka 645 millioner kroner på Undervisningsministeriets område et aktivitetsløft på at op mod 2.500 årselever eller godt 160.000 kursister på arbejdsmarkedsuddannelserne i perioden.

”Vi er enige med LO og DA om en række initiativer, som skal styrke og videreudvikle voksen- og efteruddannelsesindsatsen. Initiativerne vil gøre det attraktivt for mange flere at efteruddanne sig og få et kompetenceløft. Samtidig styrker vi AMU, så vi får et mere fleksibelt og robust voksen- og efteruddannelsessystem, som vil bidrage til øget vækst, produktivitet og beskæftigelse,” siger undervisningsminister Christine Antorini.

Initiativerne omfatter blandt andet, at der indføres takstforhøjelser på udvalgte AMU-kurser, og der foretages et styringseftersyn, der skal sikre et robust og fremtidssikret AMU-system. Samtidig øges fleksibiliteten på arbejdsmarkedsuddannelserne. Blandt andet bliver der bedre muligheder for at gennemføre undervisningen ude på virksomhederne ved at forhøje taksten til virksomhedsforlagt undervisning, ligesom der sættes der flere midler af til fjernundervisning. Derudover afvikles reglen om fuld deltagerbetaling på AMU-kurser for personer med en forældet videregående uddannelse.

Med henblik på at understøtte de almene kompetencer, fjernes deltagerbetalingen på AMU-uddannelserne i dansk og matematik for personer med særlige behov, hvis kurset tages i sammenhæng med et andet AMU-kursus. Samtidig indføres en række initiativer på almen voksenuddannelse, der skal fremme, at flere gennemfører og efterfølgende kommer i gang med en kompetencegivende uddannelse.

Næste skridt er, at regeringen drøfter de foreslåede initiativer og udmøntningsprofil med partierne bag Vækstplan dk.

Fakta
  • Regeringen, LO og DA foreslår, at der afsættes omkring 645 millioner kroner til en markant styrkelse af det almene og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse inden for Undervisningsministeriets område. Omkring 355 millioner kroner foreslås afsat til videreuddannelse af faglærte inden for Uddannelses- og Forskningsministeriets område. 
  • Der afsættes i alt cirka 335 millioner kroner i 2014-2018 til at sikre et robust og fremtidssikret AMU-system. Der indføres en midlertidig takstforhøjelse på en række kurser, der igangsættes et styringseftersyn, og tilmeldingsplatformen Efteruddannelse.dk forbedres. Endelig styrkes voksenvejledningen, som skal understøtte bedre vejledning om efter- og videreuddannelsesmuligheder for de kortuddannede voksne. 
  • Der afsættes samlet set knap 125 millioner kroner i 2014-2018 til at gøre AMU-systemet mere gearet til at tage afsæt i den enkeltes færdigheder. Reglen om fuld deltagerbetaling på AMU-kurser for personer med en forældet videregående uddannelse afvikles i en periode. 
  • Der afsættes i alt cirka 150 millioner kroner i 2015-2018 til et mere fleksibelt AMU-system med mere fokus på produktivitet og vækst, herunder en tillægstakst til at styrke mulighederne for virksomhedsforlagt undervisning. Med aftalen afsættes cirka 35 millioner kroner i 2015-2020 til bedre kobling af læse-, skrive- og regnekurser til praktisk læring. Deltagerbetalingen på arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) i dansk og matematik for personer med behov afvikles. 
  • Der indføres særligt tilrettelagte og målrettede forløb for kursister på VUC, der ønsker en erhvervsuddannelse. Desuden skal der indføres erhvervsrettede elementer i almen voksenuddannelse (avu), ligesom der skal ske en bedre introduktion og øget fastholdelse af de svageste kursister.