Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Om en styrket pædagogisk læreplan

Den pædagogiske læreplan spiller en central rolle for det pædagogiske personale og ledelses arbejde med de 0-6-årige børns udvikling og læring. Men evalueringer har også vist, at der er en del udfordringer. Derfor skal den pædagogiske læreplan styrkes.

Baggrunden for arbejdet med at styrke den pædagogiske læreplan

Siden 2004 har alle dagtilbud skullet udarbejde en pædagogisk læreplan med udgangspunkt i en ramme, der er fastsat i dagtilbudsloven. Dagtilbuddene bruger den pædagogiske læreplan som værktøj til at styrke deres pædagogiske arbejde. Arbejdet med læreplanen har været en stor succes og nyder bred opbakning blandt det pædagogiske personale. Læreplanen har skabt fokus på børns læring i dagtilbud og er blevet et anerkendt pædagogisk redskab, som har synliggjort og styrket den pædagogiske faglighed.

Men den lovbestemte pædagogiske læreplan har ikke nået alle de mål, der blev sat for den, da den blev indført. Læreplanen har ikke mindsket den negative sociale arv, og der er stadig for mange børn, der ikke er klar til skolen efter børnehaven.

Drøftelse i Kvalitetsforum for dagtilbud

Minister Ellen Trane Nørby tog i januar 2016 emnet op på et møde i Kvalitetsforum for Dagtilbud. På mødet blev det besluttet at igangsætte et arbejde med at styrke den pædagogiske læreplan, så den i endnu højere grad bliver et godt værktøj til at skabe gode læringsmiljøer, der understøtter alle børns læring og udvikling.

Udfordringer, som evalueringer, Kvalitetsforum for Dagtilbud og sektoren har peget på:

  • De lokalt opsatte mål for børns læring kan være vanskelige for personalet at udarbejde, og målene er ofte aktivitetsmål og ikke læringsmål.
  • Mange steder bliver der ikke systematisk evalueret på børnenes læring og udvikling.
  • Personalet oplever, at læreplanen ikke fungerer i forhold til at understøtte læring hos børn, der befinder sig i udsatte positioner.
  • Sammenhæng mellem dagtilbud og børnehaveklasse er en udfordring.
  • Der er mange forskellige forståelser af, hvad læring er, og hvad der ligger i de enkelte læreplanstemaer.

Sådan foregår arbejdet

En mastergruppe og seks arbejdsgrupper, som har indgående kendskab til livet i dagpleje, vuggestue og børnehaver sidder med opgaven at udvikle den pædagogiske læreplan.

For at sikre en bred inddragelse af perspektiver fra sektoren, blev der afholdt 2 regionale dialogdage i henholdsvis København og Billund den 23. og 30. september 2016, hvor pædagogiske praktikere havde mulighed for at komme med input til arbejdet med en styrket pædagogisk læreplan, herunder hvordan den nye pædagogiske læreplan bedst muligt implementeres. Derudover er det muligt at dele erfaringer, idéer og forslag på adressen styrkede.laereplaner@uvm.dk.

Læs mere her.

Ellen Trane Nørby om den styrkede pædagogisk læreplane

Se videoen nedenfor og hør, hvad minister Ellen Trane Nørby lægger vægt på i forbindelse med den styrkede pædagogiske læreplan og find ud af, hvordan du kan bidrage til arbejdet.

 

 

De foreløbige forslag til en styrket pædagogisk læreplan

På det første møde i Kvalitetsforum for Dagtilbud har centrale parter budt ind i forhold til styrker og svagheder ved den nuværende læreplan samt kommet med forslag til områder, hvor læreplanen kan styrkes.

Fra marts til maj 2016 har en mastergruppe bestående af praktikere, vidensfolk mv. udarbejdet en ramme for, hvad den styrkede pædagogiske læreplan skal indeholde. Mastergruppens bud på en ramme for den nye læreplan skal nu udfoldes, og senere skal det samlede forslag behandles politisk. Mastergruppen har blandt andet beskrevet:

  • Et fælles pædagogisk grundlag for dagtilbuddene og arbejdet med den pædagogiske læreplan, Vigtigheden af bl.a. legen, børnefællesskaber og at børn er medskabere af egen læring i et læringsmiljø, den voksne er ansvarlig for.
  • En udfoldelse af, hvad meningsfuld evaluering i dagtilbud handler om, og hvordan det kan understøtte udvikling af praksis.
  • En ramme for, hvordan der kan formuleres få, brede pædagogiske læringsmål, der giver retning og plads til lokal faglig refleksion.
  • At de lægger op til en fastholdelse af de nuværende læreplanstemaer, men at de skal kvalificeres, udfoldes og opdateres og sammenhængen mellem temaerne styrkes.
  • At den styrkede pædagogiske læreplan først og fremmest er det pædagogiske personales og ledernes redskab.

Læs hele mastergruppens forslag til pædagogisk grundlag og ramme for en styrket pædagogisk læreplan (pdf)

Fra juni-oktober 2016 udfolder seks arbejdsgrupper de seks læreplanstemaer og kommer med forslag til få, brede pædagogiske mål for, hvordan læringsmiljøerne skal understøtte børns læring i dagtilbuddene. I spidsen for hver arbejdsgruppe står en repræsentant fra professionshøjskolerne med viden om det enkelte tema. Herudover indgår praktikere og vidensfolk i arbejdsgrupperne.