Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Nyt rammeforsøg med fælles ledelse og bestyrelse for dagtilbud og større folkeskoler

[22.11.2016]

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling åbner nu for et rammeforsøg, der skal give viden om fælles ledelse og bestyrelse for dagtilbud og folkeskoler med over 300 elever.

Det er i dag muligt for dagtilbud og folkeskoler med under 300 elever at have fælles ledelse og bestyrelse, men et nyt rammeforsøg åbner nu for, at også dagtilbud og større folkeskoler får den mulighed. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har i dag sendt et brev til samtlige kommunalbestyrelser om muligheden for at ansøge om at deltage i forsøget.

Forsøget skal sikre, at der i overensstemmelse med lokale ønsker gives bedre mulighed for samarbejde på tværs af folkeskole og dagtilbud.

Mange kommuner arbejder allerede med såkaldte ”Børneuniverser” og fælles institutioner mellem skoler og dagtilbud. Kommunerne får med forsøget bedre muligheder for at kunne tilbyde gode og fleksible dagtilbud, og det kan være med til at gøre det mere attraktivt for børnefamilier at bosætte sig uden for de største byer. Det vil samtidig tilgodese de virksomheder ude i landet, som ofte er afhængige af fleksible institutioner og dagtilbud for at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Endelig får kommunerne med forsøget bedre muligheder for at understøtte en sammenhængende børnepolitik og gode overgange mellem dagtilbud og skole.

Forsøget bliver gennemført med henblik på at få mere viden om fælles ledelse og bestyrelse for dagtilbud og folkeskoler med over 300 elever.

Ansøgningsfristen er den 19. december 2016.

Principper for rammeforsøg med fælles ledelse og bestyrelse på dagtilbud og større folkeskoler
 • Der vil efter ansøgning kunne gives tilladelse til, at en kommune kan fravige folkeskolelovens § 24 a og § 55, stk. 1, 2. pkt., og etablere fælles ledelse og bestyrelse for dagtilbud og folkeskoler med over 300 elever.
 • Det er et krav, at skolebestyrelse og forældrebestyrelse i dagtilbud bakker op om at deltage i rammeforsøget.
 • Med forsøget gives der tilladelse til, at også større folkeskoler og dagtilbud kan etablere fælles ledelse.
 • Der gives med forsøget ikke tilladelse til at fravige de øvrige regler i henholdsvis folkeskolelovgivningen og lovgivningen om dagtilbud for de samdrevne institutioner.
 • Det vil være en betingelse, at dagtilbuddene og fritidshjemmene fortsat drives i overensstemmelse med krav og rammer i lovgivningen, uanset at dagtilbuddet og fritidshjemmet har fælles ledelse med en folkeskole.
 • Det vil være en betingelse, at minimum to kommuner på nationalt plan ansøger, før kommunerne kan forvente, at rammeforsøget gennemføres.
 • Forsøgsgodkendelsen gives med start fra 1. januar 2017. Forsøget løber frem til og med 1. januar 2020.
 • Forsøget evalueres ultimo 2018/primo 2019, således at der ultimo 2019 tages samlet stilling til resultaterne af forsøget, og hvordan ordningen i givet fald skal fortsætte.
 • Der er ingen øvre grænse for, hvor mange elever en skole må have for at deltage i rammeforsøget.

Kontakt

 • Camilla Green Schwartzbach
  Fuldmægtig
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  casch4@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5329