Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Demokrati, medborgerskab og forebyggelse af radikalisering

Gennem arbejdet med blandt andet medborgerskabs­kompetencer kan du styrke elevernes almendannelse og lære dem at håndtere konflikter konstruktivt, så de undgår marginalisering i forhold til skolen og samfundet.

Skoler har generelt tradition for implicit undervisning i medborgerskab. Men i lyset af de udfordringer, en del skoler står over for i dag, kan et tydeligere og mere fokuseret arbejde med medborgerskabskompetencer være vigtigt både i forhold til elevernes almendannelse og for at undgå, at enkeltelever og elevgrupper marginaliseres i forhold til skolen og samfundet. 

Medborgerskab

Det er skolens opgave at danne eleverne til demokrati og medborgerskab, jfr. skolens formålsparagraf stk. 3, og at styrke elevernes alsidige udvikling og trivsel.

Medborgerskabsdannelse handler om at give eleverne en forståelse for skolen og samfundet som et fælles rum styret af en række grundlæggende værdier og principper. Ud over rettigheder og pligter drejer medborgerskab sig også om at forberede eleverne til aktiv deltagelse og medansvar.

Medborgerskabsdannelse er relevant i hele skolens fagrække og på alle klassetrin.

Formål

Forløbet skal sikre en styrket indsats for arbejdet med at forberede børn og unges deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund.

Målgruppe

Målgruppen er skoleledere, lærere, pædagoger, vejledere og kommunale konsulenter på skoler, der:

 • ønsker at være foregangsskoler indenfor demokrati- og medborgerskabsundervisning
 • ser et behov for at udvikle en anden og ændret praksis i forhold til elevernes medborgerskabskompetencer
 • har erfaringer med, at konflikter ude i verden trækkes ind i skolen og giver uhensigtsmæssig adfærd i det sociale fællesskab i skolen og samfundet
 • ønsker at udvikle et tættere samarbejde med lokalsamfundet i form af den åbne skole, mentorordninger, virksomhedstilknytning, besøg på uddannelses- og samfundsinstitutioner, praktikforløb og inddragelse af forældreressourcer.

Indhold og emner

I løbet af forløbet arbejdes der med:

 • skolen som organisation: Handleplan for skolens medborgerskabsundervisning på baggrund af det konkrete elevgrundlag (medborgerskabsbegrebet målrettes og operationaliseres i forhold til skolens målsætninger)
 • metoder til udvikling af dialog, sprog og samtalekultur – herunder konflikthåndtering
 • den åbne skole, fritidsliv og samfundsinstitutioner
 • medborgerskab som faglige mål i fagene (årsplaner).

Det opnår skolen eller kommunen

Deltagerne får kompetencer til at:

 • klæde eleverne på med viden, forståelse og kritiske kompetencer
 • styrke børn og unges konkrete erfaringer med demokratiet gennem aktiviteter og praksisformer, der sætter dem i stand til at håndtere uenigheder og konflikter konstruktivt
 • fremme en debatkultur og træne eleverne, så de lærer at argumentere logisk og øver sig i at forstå andres synspunkter og ikke kun deres egne
 • give marginaliserede og demokratifremmede børn og unge redskaber til og viden om, hvordan de kan deltage i demokratiet
 • styrke medborgerskabsperspektivet
 • understøtte børnene og de unges muligheder for at deltage i fritidsliv og andre alternative fællesskaber.

På baggrund af deltagernes nye kompetencer skal eleverne:

 • udvikle dømmekraft, kritisk sans og evnen til at begrunde moralsk/etisk
 • udvikle evnen til at være selvstyrende og reflekterende
 • opbygge kulturelle og faglige kompetencer som læsning, skrivning og grundlæggende viden, der giver et oplyst grundlag for at deltage i en demokratisk debat
 • lære at argumentere, forhandle, stille kritiske spørgsmål og have indsigt i samfundets opbygning
 • kende ”koderne” i forhold til at kunne kommunikere effektivt og passende
 • kunne skifte perspektiv og udvikle sociale kompetencer som at sætte sig i den andens sted
 • kunne diskutere, hvad fællesskabet er, og hvad det kan og bør acceptere
 • kunne nå til enighed gennem dialog eller afgøre uenighed ved afstemning
 • deltage aktivt og styrke samarbejdsformer.

Bemærk

Det præcise indhold af forløbet afhænger dels af skolens eller kommunens udviklingsbehov, dels af hvilken type forløb der igangsættes.

Kontakt

 • Birgitte Bækgaard

  Birgitte Bækgaard
  Læringskonsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  bibek1@stukuvm.dk
  Tlf. 6188  4737

 • Dorthe Anthony
  Læringskonsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  doant1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5134

 • Jesper Holme
  Læringskonsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  jehol6@stukuvm.dk
  Tlf. 2080 1837