Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

En længere og mere varieret skoledag

Læringskonsulenterne tilbyder sparring til skoler og kommuner om den lokale udvikling og organisering af skoledagen, så mulighederne bliver udnyttet bedst muligt.

Med folkeskolereformen blev der indført en skoledag med flere timer til faglig fordybelse, bevægelse og undervisning på en anderledes måde. Det har medført nye rammer til at skabe mere og varieret undervisning, der skal sikre, at alle elever lærer mere og trives. 

Organisering af skoledagen

Læringskonsulenterne vejleder kommuner og skoler i deres udvikling og organisering af de elementer, der tilsammen udgør en længere og mere varieret skoledag. Nogle af de væsentligste temaer for vejledningen er eksempelvis:

  • Hvordan forskellige fagprofessionelle kompetencer inddrages i skoledagen, så der skabes rum for øget teamsamarbejde og større fleksibilitet i undervisningen.
  • Hvordan den åbne skole organiseres, så skoler styrke relationen til det omgivende samfund og får et udbytterigt samarbejdet med det lokale foreningsliv. 
  • Hvordan tiden til understøttende undervisning kan indgå i skoledagen og spille sammen med den fagopdelte undervisning samt tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse.

Mere varieret undervisning 

Skoler kan få vejledning om, hvordan de muligheder, der findes i rammerne for skoledagen, bedst muligt kan udnyttes til at styrke elevernes læring. Samarbejdet mellem læringskonsulenter og skoler skal understøtte en skoledag med undervisning, der:

  • I højere grad tager udgangspunkt i anvendelsesorienterede problemstillinger, der fremmer innovation, entreprenørskab og kreativitet hos både elever og undervisere.
  • Blander formidling af teori med praktiske arbejdsformer. 
  • Giver muligheder for, at eleverne kan bringe et bredere udsnit af deres evner og interesser i spil. 
  • Inddrager det omgivende samfund i form af for eksempel lokale kulturinstitutioner, foreninger og virksomheder. 
  • Indeholder mere bevægelse som en naturlig del af de faglige aktiviteter.
  • I relevant omfang gør brug af it-baserede metoder.
  • Giver flere elever mulighed for at bytte klasseværelset ud med undervisning i det fri.