Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Inklusion

Læringskonsulenterne understøtter arbejdet med inklusion og udviklingen af lokale læringsfællesskaber med lige deltagelsesmuligheder for alle børn i dagtilbud, skoler og fritidstilbud.

Læringskonsulenterne tilbyder sparring, inspiration og rådgivning om, hvordan der kan skabes stærke børnefællesskaber for alle børn. Omdrejningspunktet er den almene pædagogiske praksis i og på tværs af dagtilbud, skoler og fritidstilbud med fokus på de fællesskaber, som børnene er en del af. 

Vejledningen bygger dels på forskningsresultater fra ind- og udland, dels på de mange erfaringer, som snart fire års samarbejde om inklusion med kommuner, skoler samt fritids- og dagtilbud har givet. Blandt andet har 20 kommuner indgået i nære samarbejder gennem tre år med læringskonsulenterne om udviklingen af inklusionsindsatsen.

Når læringskonsulenterne vejleder om inklusion giver de derfor samtidig adgang til viden, redskaber og gode eksempler fra kommuner, skoler, dag- og fritidstilbud i hele landet.

Inklusion - fællesskaber

Inklusion handler om et helt grundlæggende menneskesyn og indebærer, at der i højere grad arbejdes i retning af et fælles tilbud til alle folkeskolens børn, hvor der samarbejdes og videndeles på tværs af den almene undervisning og specialundervisningen. Det betyder, at børn med særlige undervisningsmæssige behov har mulighed for at udvikle sig på lige fod med andre børn, indenfor rammerne af folkeskolens undervisning.

Undervisning og øvrige aktiviteter, som skolen sætter i værk for at styrke elevernes læring, trivsel og udvikling, sker i et læringsfællesskab. Alle børn har forskellige behov, og øget inklusion i folkeskolen indebærer, at flere elever med særlige behov bliver en del af den almindelige undervisning og fællesskaberne.

Fokus i 2016/17

Læringskonsulenternes vejledning om inklusion fokuserer i 2016/17 især på at understøtte lærere og pædagogers adgang til den nødvendige viden, støtte og rådgivning om inklusion. Mere konkret arbejdes der eksempelvis med udvikling af skoler og institutioners samarbejde med PPR, ressourcepersoner og sociale myndigheder, herunder med at bringe specialkompetencer i spil i almenområdet. Der sættes desuden øget fokus på dagtilbud.

Inklusionsindsatsen understøtter:

 • etablering af fælles inkluderende læringsrum for alle børn og unge, hvor alle opnår fagligt udbytte og er en reel del af det sociale fællesskab
 • inklusion af børn og unge gennem en tværgående forebyggende indsats med inddragelse af for eksempel forældre, dagtilbud, skole, fritidstilbud, PPR og sociale myndigheder
 • at pædagoger og lærere har adgang til viden og værktøjer, der understøtter faglig progression, udvikling og trivsel for alle børn. 

Der sættes desuden fokus på det forebyggende familiearbejde.

Læringskonsulenternes inklusionsindsats vil i de kommunale vejledningsforløb være forankret i forvaltningerne for at skabe sammenhæng i indsatserne og sikre, at de gennemførte forandringer bliver bæredygtige på længere sigt. Der holdes altid fokus på, at indsatserne samlet set har en positiv effekt på børnenes hverdag.

Satspuljefinansieret inklusionsindsats

I satspuljeaftalen for 2015 er der afsat 40 millioner kroner i perioden 2016-2017 til inklusionsindsatsen for at fremme stærke børnefællesskaber.

Inklusionsindsatsen er et samarbejde mellem Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og Social- og Indenrigsministeriet.

Tre mål for omstillingen til øget inklusion

Kommuneaftalerne 2013 og 2015 indeholder tre klare mål for omstillingen til øget inklusion:

 • Andelen af elever, der skal inkluderes i den almindelige undervisning, øges. Målet er således, at andelen af elever i almindelig undervisning i 2015 er forøget fra 94,4 procent til 96,0 procent, af det samlede elevtal i folkeskolen.
 • Andelen af elever, der får 2 eller derunder i læsning, retstavning og matematisk problemløsning i 9. klasses afgangsprøve, skal være reduceret i 2015 og reduceret yderligere frem mod 2018.
 • Elevernes trivsel fastholdes i takt med omstillingen til øget inklusion.

Kontakt

 • Mia Michelsen

  Mia Michelsen
  Konsulent og fuldmægtig
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  mimic1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5553

 • Pauline Ansel Henry

  Pauline Ansel-Henry
  Specialkonsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  paans1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5045