Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Udvikling af undervisning og læring

Læringskonsulenterne tilbyder sparring om indsatser, der udvikler kvaliteten af undervisningen, så elevernes læring og trivsel bliver styrket.

Hvordan får vi den bedste kvalitet i undervisningen? Læringskonsulenterne støtter skoler og kommuner i arbejdet med at organisere og tilrettelægge undervisning, der skaber faglige resultater og bedre trivsel for eleverne.

Der er mange forskellige elementer i arbejde med at udvikle undervisning og læring. Her er nogle af de mest centrale. 

Udvikling af folkeskolens fag

Folkeskolereformen er en katalysator for at udvikle fagene. Læringskonsulenterne giver vejledning inden for fag og emner i folkeskolen. Lærere, pædagoger, skoleledere og forvaltninger kan blandt andet få besvaret generelle faglige og fagdidaktiske spørgsmål om folkeskolens fag og emner. Læs mere om vejledning i fagene.

Anvendelse af nye Fælles Mål

Læringskonsulenterne kan give sparring på, hvordan Fælles Mål anvendes som et dynamisk redskab i en systematisk og reflekteret tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af den daglige undervisning.

Forvaltninger, skoleledere, lærere og pædagoger kan i samarbejde med læringskonsulenterne fokusere på, at der bliver arbejdet systematisk og vidensbaseret med elevernes udbytte af undervisningen ud fra Fælles Mål. 

Vejledningen kan blandt andet handle om at planlægge undervisningsforløb ud fra Fælles Mål, og hvordan man som underviser opstiller tydelige læringsmål for eleverne og formulere tegn på lærings, som på flere niveauer beskriver elevernes grad af målopfyldelse.

Evaluering som pædagogisk værktøj

Læringskonsulenterne understøtter desuden skoler og kommuner i, hvordan undervisningen kan evalueres, så elevernes læring og faglige progression er synlig. 

Læringskonsulenterne vejleder i, hvordan evaluering kan bruges som et pædagogisk redskab i arbejdet med læringsmål. I den forbindelse tilbyder læringskonsulenterne sparring omkring evalueringsredskaber, der er velegnede til specifikke behov og kontekster. 

Det er også muligt at bruge læringskonsulenterne til at få vejledning i, hvordan lærere og pædagoger løbende kan give eleverne brugbar feedback på, hvor de fagligt er i forhold til at opfylde de opstillede læringsmål. 

Undervisningsdifferentiering

Det kan være udfordrende at skabe varieret undervisning, der imødekommer alle elever og udfordrer dem til at blive så dygtige, som de kan. Læringskonsulenterne understøtter de enkelte skoler i at arbejde systematisk med at tilrettelægge undervisning, som giver eleverne differentierede udfordringer og tager højde for deres forskellige behov og forudsætninger. 

Ro og klasseledelse 

Læringskonsulenterne kan give sparring på klasseledelse med henblik på at styrke læring og trivsel i de organiserede fællesskaber. Det kan blandt andet ske gennem udveksling af redskaber og metoder til, hvordan lærere og pædagoger opnår et godt undervisningsmiljø, hvor eleverne lærer meget, trives og føler sig godt tilpas.

Læs mere om vejledning i ro og klasseledelse.