Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Nye tal for gymnasiernes løfteevne

[19.12.2016]

Undervisningsministeriet offentliggør for femte gang tal, der viser eksamenskaraktererne på de gymnasiale institutioner set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund - den såkaldte socioøkonomiske reference.

De socioøkonomiske referencer for sommeren 2016, der korrigerer gymnasieelevernes eksamensresultater for elevernes faglige og sociale baggrund, er nu tilgængelige. Tallene giver et mere nuanceret grundlag at vurdere eksamensresultaterne på set i forhold til elevernes faglige og sociale baggrund. Med de socioøkonomiske referencer bliver karaktererne vurderet i forhold til elevernes faglige niveau fra grundskolen samt i forhold til betydningen af eksempelvis forældrenes indkomst og uddannelse.

Skolerne kan bruge tallene i deres arbejde med at forbedre elevernes resultater, fordi de eksempelvis kan få viden om, hvilke fag deres skole har bedre eller dårligere resultater sammenlignet med, hvadman kunne forvente i forhold til skolens elevgrundlag. På den måde kan den enkelte skole lettere sætte ind med indsatser de rette steder. Tallene er åbne for alle, så også nuværende og kommende elever og forældre kan få et mere nuanceret grundlag at vurdere institutionerne på.

De socioøkonomiske referencer er blot én ud af flere mulige indikatorer, der siger noget om skolernes evne til at løfte deres elever fagligt. De kan derfor ikke bruges til at tegne et entydigt billede af kvaliteten på skolerne, ligesom skolernes indsatser også skal ses i forhold til andre lokale rammebetingelser, som der ikke tages højde for i modellen. Det er derfor ikke muligt automatisk at udlede, hvilke gymnasiale skoler, der er gode, og hvilke der er dårlige på baggrund af de nye data. Tallene kan heller ikke bruges til direkte at sammenligne uddannelsesretningerne (hf, hhx, htx og stx) med hinanden.

Fakta om de socioøkonomiske baggrundsvariable

Beregningen af de socioøkonomiske referencer er baseret på oplysninger på individniveau. Karakterdataene er baseret på indberetninger til Styrelsen for It og Læring, mens alle oplysningerne vedrørende elevens baggrundsforhold er hentet fra registre hos Danmarks Statistik.

Baggrundsoplysningerne er:

 • Elevens afgangskarakterer fra 9. klasse (gennemsnit af de bundne prøvefag)
 • Elevens køn, alder, herkomst
 • Forældrenes højeste fuldførte uddannelse og bruttoindkomst
 • Faderens og moderens arbejdsmarkedsstatus
 • Familiestatus
 • Elevens adgangsvej inden start på uddannelsen


Kontakt

 • Lone Juul Hune
  Specialkonsulent
  Styrelsen for It og Læring
  lone.juul.hune@stil.dk
  Tlf. 8937 6623

 • Pressetelefon
  Undervisningsministeriet

  Tlf. 2240 0930

  (du kan ikke sende sms til pressetelefonen)