Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)

Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov har ret til en 3-årig ungdomsuddannelse.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov henvender sig til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, herunder blandt andre

  • unge med svære bevægelseshandicap
  • multihandicappede unge
  • unge med autisme
  • unge med ADHD
  • unge med andre psykiske lidelser
  • unge med erhvervet hjerneskade.

Ungdomsuddannelsen er kun for de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte til de unge. Ifølge lovgivningen har unge med særlige behov krav på en 3-årig ungdomsuddannelse, efter at de har afsluttet grundskolen, uanset hvor i landet de har bopæl.

Formål

Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Ungdomsuddannelsen indeholder derfor både elementer af almen dannelse, udvikling af særlige evner og interesser samt møder med den praktiske virkelighed. Ungdomsuddannelsen udgør en ny start i den unges liv, hvor muligheder og færdigheder afprøves. Samtidig giver ungdomsuddannelsen den unge tilknytning til et ungdomsmiljø, hvor der kan gøres nye sociale erfaringer.

Ungdomsuddannelsen er et kommunalt ansvarsområde

Ansvaret for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov er placeret i kommunerne hos kommunalbestyrelsen, der også har finansieringsansvar for uddannelsen. Kommunalbestyrelsen sikrer, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov bliver orienteret om ungdomsuddannelsen. Orienteringen gives, i forbindelse med at den unge afslutter undervisningen i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole.

Hvordan får jeg ungdomsuddannelsen?

Interesserede unge skal kontakte den lokale afdeling af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i kommunen. 

UU afklarer, om den unge er i stand til at gennemføre anden ungdomsuddannelse. Hvis UU vurderer, at den unge er i målgruppen for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, afgiver UU indstilling til kommunalbestyrelsen herom. Sammen med indstillingen afgiver UU udkast til en uddannelsesplan for den unge. Samtidig skal den unge og forældrene have kopi af indstillingen og udkastet til uddannelsesplan. Kommunalbestyrelsen skal herefter godkende, at den unge er berettiget til uddannelsen. Den unge kan modtage tilbuddet om en ungdomsuddannelse efter undervisningspligtens ophør eller efter ophøret af eventuel fortsat undervisning (10.-11. klasse) i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole mv. og indtil det fyldte 25. år.

Hvordan er uddannelsen tilrettelagt?

Når kommunalbestyrelsen har besluttet, at en ung er i målgruppen til STU, skal der fastlægges en uddannelsesplan for det individuelle forløb. 
Uddannelsen skal i videst muligt omfang tilrettelægges under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser. Uddannelsen indeholder undervisning og praktik.

Uddannelsesplanen  skal oprettes og opfølges i en fast skabelon for uddannelsesplan.  Link til skabelonen findes i højre spalte på denne side.  Alle felter i skabelonen skal udfyldes, men det er tilladt at dublere felter i skabelonerne, f.eks. hvis der indgår flere skoleperioder, end det originale skema giver plads til.

Overgang fra STU til videre forløb

For at sikre, at den unge får den bedst mulige overgang til tiden efter en STU, skal der holdes udslusningsmøde med den unge senest en måned før uddannelsens afslutning.

Unge, der fuldfører STU, skal have udstedt et kompetencepapir, der viser deres færdigheder . Papiret kan bruges i de unges videre forløb. 
Kompetencepapiret skal oprettes i en fast skabelon for kompetencepapir. Link til skabelonen findes i højre spalte på denne side. Alle felter i skabelonen skal udfyldes. Der kan evt. udarbejdes en særlig forside til kompetencepapiret.

Love og regler

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU-loven)

Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU-bekendtgørelsen)

Vejledning om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU-vejledningen)

Information til forældre om STU

Der er udarbejdet en tekst, som skal orientere forældre og andre pårørende om STU, herunder processen for visitation og udarbejdelse af uddannelsesplan. 
Læs mere her: Information til forældre (pdf)

Eksempelsamling om visitation og udarbejdelse af uddannelsesplan

Epinion har udarbejdet en eksempelsamling for visitation og udarbejdelse af uddannelsesplan. Eksempelsamlingen findes her: Eksempelsamling vedrørende STU visitationsforløb og uddannelsesplaner (pdf)

Orienteringsbreve om STU

Enkelte STU-elever har måske mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte. Der kan læses mere om mulighederne i disse orienteringsbreve:

Brev til kommuner og UU-centre (pdf)

Brev til ungdomsuddannelsesinstitutioner (pdf)

Kontakt

Rådet for ungdomsuddannelser

Rådet for Ungdomsuddannelser rådgiver ministeren om tværgående og fælles emner og udfordringer på ungdomsuddannelsesområdet.