Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Fakta om dagtilbud

Alle børn i Danmark skal have mulighed for at komme i dagtilbud. Kommunalbestyrelsen i hver enkelt kommune har derfor pligt til at sørge for, at der er det nødvendige antal pladser til kommunens børn, den såkaldte pasningsgaranti.

Paedagog og boern spiller musikDagtilbud kan være oprettet på flere forskellige måder – enten som en kommunal dagpleje, en kommunal daginstitution, en selvejende daginstitution, privat dagpleje, eller en godkendt privatinstitution.

Kommunal dagpleje

Kommunal dagpleje er et tilbud, hvor børnene bliver passet i private hjem af dagplejere. Kommunen visiterer børn til de enkelte dagplejere. Der kan i den enkelte dagpleje modtages op til 5 børn. Varetages dagplejen af flere personer, kan kommunen beslutte, at der i dagplejen kan modtages op til 10 børn.

Kommunale daginstitutioner

Kommunale daginstitutioner er kommunalt ejede institutioner som vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. På dagtilbudsområdet er institutionerne som udgangspunkt for børn i alderen 0 år og op til skolealderen.

Selvejende daginstitutioner

Selvejende daginstitutioner er institutioner, der drives af private leverandører på baggrund af en indgået driftsaftale med kommunalbestyrelsen. De selvejende daginstitutioner er underlagt kommunalt tilsyn, og modtager tilskud fra kommunen til dækning af institutionens udgifter.

Udliciterede daginstitutioner

1. august 2011 trådte en ny lov om udlicitering af daginstitutioner, fritidshjem og klubtilbud m.v. til private leverandører i kraft. Med loven kan private leverandører på baggrund af en indgået aftale med kommunalbestyrelsen drive udliciterede daginstitutioner som en del af den kommunale forsyning. Kommunen kan indgå en aftale med en udliciteret institution på baggrund af et udbud. Den private leverandør af udliciterede institutioner har mulighed for at trække et eventuelt overskud ud af driften.

Privat dagpleje

Privat dagpleje er private dagplejere, hvis arbejde er baseret på en driftsaftale mellem ordningen og kommunen. Kommunen yder et tilskud pr. barn, der er optaget i ordningen og har tilsyn med ordningen.

Godkendte privatinstitutioner

Privatinstitutioner er institutioner, der drives af private leverandører på baggrund af en godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Privatinstitutionen beslutter, hvilke børn, der optages i institutionen og kommunen visiterer ikke børn til institutionen. Kommunen yder tilskud pr. barn, der er optaget i privatinstitutionen. Privatinstitutionens ejere kan trække et eventuelt overskud ud af driften.