Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Task Force om Fremtidens Dagtilbud

Task Force om Fremtidens Dagtilbud havde til opgave at finde og udbrede kendskabet til gode måder at arbejde med læring og inklusion på i dagtilbud.

Banner for Fremtidens Dagtilbud

Task Force om Fremtidens Dagtilbud blev nedsat i april 2011 med formålet at finde og udbrede kendskabet til god praksis med læring og inklusion i dagtilbud. Task forcen besøgte kommuner og dagtilbud landet over med inspirerende eksempler på inddragelse af læring og inklusion i arbejdet med børn fra 0 år til skolealderen.

Resultaterne af task forcens arbejde kan fungere som information og inspiration for andre kommuner og dagtilbud. Derved udbredes kendskabet og kvaliteten af dagtilbud i hele Danmark.

Task forcen havde særligt fokus på temaerne læring samt inklusion og forebyggelse af udsathed:

Læring

Task forcen så på, hvordan det sikres, at børn trives og lærer mest muligt, så de har et godt børneliv nu og her, og så de er bedst forberedt på skolen og det videre liv? Samtidig undersøgte de, hvordan dagtilbuddene og kommunerne for eksempel arbejder med de pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger og sprogstimulering, overgange mellem dagtilbud og skole, målrettet fokus på børns læringsberedskab og motivation mv.

Inklusion og forebyggelse af udsathed

Task forcen så ligeledes på, hvordan det sikres, at børn med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i højere grad kan inkluderes i almindelige dagtilbud. Og hvordan det sikres, at socialt udsatte børn bliver spottet og understøttet efter behov i dagtilbuddene. Task forcen undersøgte også, hvordan dagtilbuddene og kommunerne for eksempel arbejder med struktureret pædagogik, socialrådgivere i dagtilbud og andre tværfaglige samarbejdsformer, forældresamarbejde og forældreprogrammer mv.

Vidensindsamling

Task forcen indsamlede viden hos personale og ledere i dagtilbud, forældre, kommunalpolitikere og forvaltningschefer på dagtilbudsområdet, repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner samt forskere og andre eksperter på området. Derudover blev internationale data og undersøgelser inddraget.

Afrapportering

Task forcen afleverede deres afrapportering med eksempler på god praksis inden for de to temaer til regeringen den 12. maj 2012. Task forcens sekretariat var placeret i dagtilbudsenheden i Kontor for Børn og Folkeskole i Ministeriet for Børn og Undervisning.