Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Kroppens funktioner

Samarbejdskontrakten fremmer elevens opmærksomhed på faglige mål i en 4. klasse.

Formål og hensigt

Formålet er at evaluere følgende trinmål efter 4. klasse for CKF- områderne Den nære omverden og Arbejdsmåder og tankegange.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

  • fortælle om menneskets kropsfunktioner, fx åndedræt og fordøjelsessystem
  • gennemføre og beskrive undersøgelser og eksperimenter
  • formidle – mundtligt og skriftligt – data fra egne undersøgelser og eksperimenter med relevant fagsprog på forskellige måder og med forskellige medier

En 4. klasse har ovenstående trinmål i fokus i arbejdet med temaet Kroppen. Eleverne arbejder i grupper med forskellige undertemaer: Muskler, Åndedræt, Fordøjelse, Hørelse, Syn osv. Lærerens mål er, at eleverne med udgangspunkt i egne undersøgelser og eksperimenter skal tilegne sig viden inden for deres undertema, som de efterfølgende skal formidle med brug af navnestof, fagudtryk og fagsprog til deres klassekammerater i de øvrige grupper.

Efter en klassesamtale om, hvilke kropsfunktioner klassen skal arbejde med, dannes grupper, og der uddeles undertemaer.

Læreren har sammen med eleverne formuleret en række krav til gruppearbejdet samt til fremlæggelsen. Blandt andet er der for hvert undertema lavet en liste over de vigtigste faglige begreber, og det forventes, at fremlæggelsen skal indeholde:

1. foredrag ved brug af tavle/planche/modeller

2. et eksperiment, hvor klassekammeraterne aktiveres (fx pulsmåling, smagsundersøgelser…)

3. en test af, om kammeraterne har lært noget (tip en 13'er….).

Valg af evalueringsværktøj

Læreren har valgt at lave en samarbejdskontrakt som støtte for sin evaluering. Samarbejdskontrakten beskriver målene for undervisningsforløbet, evt. individuelle læringsmål samt de krav til fremlæggelserne, som læreren har formuleret i samarbejde med eleverne. Aftalen indeholder også tidsfrister, aftaler om oprydning og andre praktiske forhold.

Samarbejdskontrakten er valgt, fordi læreren ønsker at fremme elevernes opmærksomhed på, at der skal arbejdes opmærksomt og koncentreret med de faglige mål. (Der er i klassen en tendens til uro og manglende koncentration, når eleverne skal arbejde med det faglige. Denne uro håber læreren at komme til livs ved at anvende en samarbejdskontrakt). Videre anses samarbejdskontrakten som et godt værktøj til en klasse, hvor der er stor forskel på elevernes præstationsniveauer.

Med en samarbejdsaftale indgås en gensidigt forpligtende aftale med tydelige krav og tidsfrister. Lærer og elever påtager sig et fælles ansvar for undervisningsforløbets gennemførelse. På den måde er det hensigten at ansvarliggøre eleverne mere, idet de også påtager sig et ansvar over for deres kammerater. Lærerens funktion i dette undervisningsforløb er primært at være vejleder.

Fremadrettet planlægning af undervisningsforløb

Efter forløbets afslutning vurderer læreren – sammen med eleverne – i hvilken udstrækning samarbejdskontraktens mål er blevet opfyldt. Et væsentligt succeskriterium for undervisnings-forløbet er, at eleverne får det forventede faglige udbytte. Videre om grupperne får formidlet de undertemaer, de har arbejdet med? Og om de faglige begreber bliver anvendt? Endelig om fremlæggelserne lever op til de krav, der er stillet?

Det er lærerens håb, at eleverne oplever en tilfredsstillelse ved selv at tilrettelægge et skolearbejde, og at den erfaring kan være med til, at eleverne selv tager mere ansvar fremover. Det er vigtigt med tilbagemelding til eleverne: Hvad gik godt? Hvad var mindre godt?