Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Test, prøver og opgaver

(Eksklusive de nationale test og folkeskolens afsluttende prøver)

Kort om prøver, test og øvelsesmaterialer

Lærere bruger i stigende grad forlagsfremstillede opgaver, prøver og test til evaluering af undervisningssekvenser og -forløb. Disse værktøjer tilbyder en hurtig adgang til at indsamle datamateriale til brug for vurdering af elevernes tilegnelse af undervisningens enkelte dele såvel undervejs i et arbejdsforløb (formativ evaluering) som ved afslutning af et forløb (summativ). På Dansk Psykologisk Forlag www.dpf.dk  findes de test, som skoler ofte benytter.

Planlægning

Behovet for at kunne samle data ind på en let og systematisk måde øges i forbindelse med ønsket om dokumentation af resultaterne af den løbende evaluering. Dokumentationen bruges i forbindelse med:

 • arbejdet med at fastsætte undervisnings- og læringsmål
 • tilvejebringelse af den ønskede resultatopgørelse i elevplanen
 • brug af holddannelse
 • overgange i den afdelingsopdelte skole
 • ønsker om at kunne planlægge en mere differentieret undervisning og sætte fokus på særlige indsatser i forhold til den enkelte eller grupper af elever.

Lærere har derfor i den daglige undervisning brug for et bredt repertoire af evalueringsværktøjer.

De forlagsproducerede eller egenfremstillede evalueringsværktøjer som test, prøver og øvelsesmaterialer sætter ikke lærerens didaktiske overvejelser ud af kraft. Det er fortsat en opgave for læreren at finde og begrunde valget og brugen af netop dét materiale på akkurat dette tidspunkt og i forhold til disse elever. Læreren må desuden overveje, hvordan testen, opgaverne og prøven relaterer sig til undervisningsmål for klassen og læringsmål for den enkelte elev. Endelig må læreren gøre sig overvejelser om opfølgning på resultatet af evalueringen.

Spørgsmål til lærerens undersøgelse og afklaring ved udvælgelse af test, prøver og opgaver

 • Hvilke trinmål for klassen relaterer testen/opgaverne sig til?
 • Er der manglende overensstemmelse med trinmål for klassen eller enkelte elever?
 • Hvilke aktuelle læringsmål for klassens elever dækker testen/prøven?
 • Hvilke læringsmål for klassen eller enkelte elever bliver ikke tilgodeset?
 • Hvilke andre evalueringsværktøjer kan med fordel inddrages i forhold til evaluerings-fokus og læringsmål?

Du kan læse mere om forskellen på de forlagsfremstillede læsetest og de nationale test i artiklen: Test og prøver i folkeskolens undervisning

Gennemførelse

Spørgsmål til lærerens overvejelser om brug af test, prøver og opgaver

 • Hvordan skal testen, prøven eller øvelsesopgaverne placeres i undervisningsforløbet (for-ud for…undervejs…efter…)?
 • Skal klassen/den enkelte elev forberede sig?
 • Skal hjemmet orienteres?
 • Skal andre lærere medvirke?
 • Skal enkelte elever fritages?

Opfølgning

Spørgsmål til lærerens overvejelser om opsamling, konklusion, formidling og opfølgning

 • Hvem skal vurdere besvarelserne (læreren, læsevejlederen, eleven)?
 • Hvordan vurderes elevbesvarelserne sammenholdt med overvejelserne om evalueringens formål?
 • Hvem formidler hvad til hvem (lærer/elever/forældre/klasse/team/leder)?
 • Hvordan, hvordan og hvem skal følge op på resultatet?
 • Skal prøven, testen eller opgavematerialet gentages?

Formål

At samle data på en let og systematisk måde og dokumentation af resultaterne af den løbende evaluering.

Deltagere

Elever.

 • Currently {0:f} stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Vurdér denne side

Vurdér denne side