Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Udviklingsprojekt om data om elevernes læring og progression

Hvordan kan lærernes arbejde med elevernes faglige progression dataunderstøttes bedst muligt? Det undersøges i progressionsdataprojektet, hvor det afprøves, hvordan nye visninger af eksisterende data om eleven kan være en hjælp for læreren.

Lærerne er vant til at arbejde med data om deres elever. Det kan være resultater fra nationale test, lokale test, som skolen eller læreren gennemfører, eller test, som er indbygget i digitale læremidler. Det kan også være trivselsmålinger, lærerens egne løbende registreringer om elevens engagement, motivation og opfyldelse af faglige mål eller lærerens observationer af elevens kreativitet og samarbejdsevner.

Læringsplatforme rulles ud på alle landets folkeskoler, hvilket skaber en ny digital it-infrastruktur. Digitale læremidler vindes indpas i stigende omfang, hvilket skaber helt nye typer af digitale spor, der fx kan dokumentere elevernes faglige niveau og deres arbejdsprocesser, herunder samarbejdsrelationer, aktivitetsniveau og revisionsmønstre.

Der er flere data end nogensinde før, som læreren skal forholde sig til, og som samlet giver et billede af elevens faglige progression og sociale trivsel. Det er et eksempel på den ”Big data”-udfordring, der kendetegner alle sektorer i samfundet.

Formålet med projektet er at hjælpe læreren ved at organisere, kombinere og vise data om eleven på nye og mere overskuelige måder. Dels måder, som kan anskueliggøre elevens progression, og dels måder, som kan give et nyt grundlag for at vurdere, hvor der skal sættes ind for at understøtte elevens fortsatte faglige progression.

Datavisningerne bygges op til at understøtte læreren i konkrete brugssituationer, det kan være:

  • lærerens løbende forberedelse af undervisningen
  • forberedelse af skole-hjem-samtale
  • et fælles datagrundlag for drøftelser i lærerteamet om en klasses progression, herunder med fokus på elever med særlige udfordringer
  • et fælles grundlag for statussamtalen mellem ledelse og lærerteam om den enkelte klasse

Projektet skal undersøge, hvilke datavisninger der giver ekstra værdi for læreren i bestemte brugssituationer. Slutproduktet er en evaluering af lærernes udbytte af at arbejde med nye datavisninger, samt deraf følgende anbefalinger til, hvordan datavisninger fx i læringsplatforme kan understøttes ved at fastlægge standarder for hvad visningerne som minimum skal indeholde samt standarder for kildedata fra digitale læremidler og øvrige eksisterende datakilder.

Projektets faser

1) Forundersøgelse af viden fra forskning og praksis: Erfaringsopsamling og forskningskortlægning.

2) Udvikling og afprøvning: Udvikling af brugskoncepter for lærernes arbejde med progression baseret på visninger af data om elevernes læring og trivsel, som skal afprøves med udvalgte kommuner og folkeskoler.

3) Evaluering af projektet.

4) Anbefalinger til it-understøttelse, herunder forslag til datastandarder, som skal sikre, at visninger af progressionsdata kan findes i regi af Brugerportalinitiativets arkitektur, fx i læringsplatformene.

Vidensspredning og udbredelse sker løbende gennem projektet.

Fakta om progressionsdataprojektet

Progressionsdataprojektet finansieres i regi af indsatsen for it i folkeskolen og er et fællesoffentligt samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen, KL og Undervisningsministeriet.

Der er afsat 8,5 mio. kr. fra indsatsen for it i folkeskolen til et konsortium bestående af SFI og DPU, som står for gennemførelsen af projektet med Danmarks Evalueringsinstitut som underleverandør.

Kontakt