Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Fripladstilskud

Der findes tre typer af fripladstilskud samt et søskendetilskud til dagtilbud.

De tre typer af fripladstilskud samt et søskendetilskud til dagtilbud. De bliver tildelt efter følgende prioritering::

  • Økonomisk fripladstilskud
  • Søskendetilskud
  • Behandlingsmæssigt fripladstilskud
  • Socialpædagogisk fripladstilskud

Økonomisk fripladstilskud

Kommunen kan give økonomisk fripladstilskud til forældre, der kan dokumentere, at deres aktuelle indkomst ligger under de indtægtsgrænser, som ministeriet hvert år fastsætter. Se nærmere om økonomisk fripladstilskud i dagtilbudsvejledningens kapitel 12.9.

En enlig forsørger kan søge om fripladstilskud hos kommunen, og ved dokumentation af status som reelt enlig, skal kommunen forhøje den enlige forsørgers fripladsgrænser med 54.684 kr. (2012-niveau).

Er der hos forældrene eller den forælder, der har retten til dagtilbudspladsen og til fripladstilskuddet, mere end et barn under 18 år i hjemmet, forhøjes fripladsskalaens indtægtsgrænser med kr. 7.000 for hvert barn ud over det første barn.

For yderligere information henvises til dagtilbudsbekendtgørelsen og vejledningsteksten om regler for økonomisk fripladstilskud til enlige forsørgere til en plads i dagtilbud m.v..

Søskendetilskud

Kommunen skal give et søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud, fritidshjem, SFO eller privat pasning med tilskud efter § 80 i dagtilbudsloven. Forældre kan med søskendetilskud få fratrukket 50 pct. af det beløb, de betaler til den/de billigste plads(er). Forældre betaler således fuld pris for den dyreste plads, dog fratrukket eventuelle andre tilskud til pladsen. Se nærmere om søskendetilskud til dagtilbud i dagtilbudsvejledningens kapitel 12.10.

Behandlingsmæssigt fripladstilskud

Fripladstilskud af behandlingsmæssige grunde gives, når et barn med betydeligt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud. Tilskuddet betyder, at den forældrebetaling, der resterer, når forældrebetalingen er nedbragt med eventuelle øvrige tilskud, jf. den prioriterede tilskudsrækkefølge, reduceres med 50 pct. Se nærmere om behandlingsmæssigt fripladstilskud i dagtilbudsvejledningens kapitel 12.11.

Socialpædagogisk fripladstilskud

Socialpædagogisk fripladstilskud skal gives, når kommunalbestyrelsen vurderer, at:

Barnets ophold i dagtilbud er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og
betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets ophold eller forbliven i dagtilbuddet.

Begge betingelser skal være opfyldt, og der skal ved tildelingen altid ske en konkret og individuel vurdering af familiens og barnets situation. Det er op til den enkelte kommune at foretage vurderingen, herunder at fastlægge hvilke kriterier der lægges vægt på. Se nærmere om socialpædagogisk fripladstilskud i dagtilbudsvejledningens kapitel 12.12.

Fripladser i fritidshjem

Reglerne om fripladstilskud og søskendetilskud i fritidshjem følger reglerne om fripladstilskud og søskendetilskud i dagtilbud. Der henvises derfor til punktet Fripladsern i dagtilbud.

Fripladser i klubtilbud

Der findes 2 typer af fripladstilskud til klubtilbud. Herudover har kommunen mulighed for, men ikke pligt til, at give et søskendetilskud. De tildeles efter følgende prioritering:

  • Økonomisk fripladstilskud
  • Søskendetilskud (hvis det gives)
  • Socialpædagogisk fripladstilskud

Økonomisk fripladstilskud

Reglerne om økonomisk fripladstilskud svarer til reglerne om økonomisk fripladstilskud til en plads i dagtilbud. Der henvises derfor til afsnittet økonomisk fripladstilskud under punktet Fripladser i dagtilbud.

For klubtilbud gælder dog særligt, at økonomisk fripladstilskud omfatter både kontingentet, materialeforbrug til hobbyvirksomhed og forplejning. Se nærmere herom i dagtilbudsvejledningens kapitel 30.4.

Søskendetilskud

Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at yde søskendetilskud til børn optaget i et klubtilbud m.v. Har kommunalbestyrelsen besluttet at give søskendetilskud til plads i klubtilbud, svarer reglerne herom til reglerne om søskendetilskud til en plads i dagtilbud. Der henvises derfor til afsnittet om søskendetilskud under punktet Fripladser i dagtilbud.

Socialpædagogisk fripladstilskud

Reglerne om socialpædagogisk fripladstilskud til en plads i et klubtilbud svarer til reglerne om socialpædagogisk fripladstilskud til en plads i dagtilbud. Der henvises derfor til afsnittet om socialpædagogisk fripladstilskud under punktet Fripladser i dagtilbud.

For klubtilbud gælder dog som ved økonomisk fripladstilskud særligt, at socialpædagogisk fripladstilskud omfatter både kontingentet, materialeforbrug til hobbyvirksomhed og forplejning. Se nærmere herom i dagtilbudsvejledningens kapitel 30.6.