Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Fritidshjem efter dagtilbudsloven

Fritidshjem er et tilbud til børn i skolealderen. Det er kommunalbestyrelsens opgave at sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i fritidshjem.

Det nødvendige antal pladser vurderes i forhold til øvrige tilbud, der indholdsmæssigt kan dække behovet for pladser, eksempelvis skolefritidsordninger (SFO’er) efter folkeskoleloven.

Fritidshjem kan være oprettet som henholdsvis kommunale, selvejende og private fritidshjem.

Formål med fritidshjem

De fysiske, psykiske og æstetiske rammer i fritidshjem skal understøtte børnenes trivsel, udvikling og læring, og fritidshjemmene skal indeholde såvel pædagogisk tilrettelagte aktiviteter såvel som børnenes selvvalgte aktiviteter. Fritidshjemmene skal også understøtte børnenes fortsatte sproglige udvikling, arbejde med børnenes æstetiske og kropslige udtryksformer samt understøtte børnenes viden om sundhed og kendskab til naturen.

Børnene i fritidshjem skal have medbestemmelse og medansvar, så de får indflydelse på deres dagligdag. Alle fritidshjem skal bygge på demokratiske værdier og medvirke til integration i det danske samfund. Ligeledes skal fritidshjem bidrage til at give børnene kendskab til andre fritidstilbud i kommunen.

Der skal i fritidshjem være opmærksomhed på de børn, der i en kortere eller længere periode har brug for en særlig voksenindsats.

Fritidshjem skal bidrage til at skabe en harmonisk overgang mellem skole og fritidshjem for børnene og give mulighed for lektielæsning, hvis børnene ønsker at læse lektier.

Optagelse i fritidshjem

Det er kommunalbestyrelsen, der skal fastsætte retningslinjer for optagelse i fritidshjem. Der skal således rettes henvendelse til den enkelte kommune for at få oplyst, hvordan retningslinjerne for optagelse i fritidshjem er i den pågældende kommune. Hvis ens kommune tilbyder fritidshjem, er der også mulighed for at vælge en plads i et fritidshjem i en anden kommune.

Tilskud til og forældrebetaling for fritidshjem

Når et barn optages i fritidshjem, yder kommunalbestyrelsen et tilskud til udgiften for pladsen. Kommunalbestyrelsens tilskud til pladsen skal mindst udgøre 70 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Forældrenes egenbetaling for pladsen må således højst udgøre 30 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

Bortset fra, at forældrenes egenbetaling højst må udgøre 30 % og kommunalbestyrelsens tilskud mindst skal udgøre 70 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter, svarer tilskuds- og betalingsreglerne for fritidshjem til dem, der gælder for dagtilbud. Se derfor nærmere her.

Kontakt

 • Simon Kjølby Larsen

  Simon Kjølby Larsen
  Fuldmægtig
  Departementet
  silar2@uvm.dk
  Tlf. 3392  5356