Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Implementering af gymnasiereformen

Gymnasiereformen træder i kraft fra skoleåret 2017/18. Opsamling af viden, lokal kapacitetsopbygning og efteruddannelse skal understøtte skolerne i at implementere reformen.

Reformen af de gymnasiale uddannelser kræver omstilling på skolerne og udvikling af den pædagogiske praksis. Det er den enkelte skole, bestyrelse, ledelse og lærer, der skal realisere intentionerne i gymnasiereformen. Og den lokale indsats skal understøttes, så skolerne kan nå reformens mål.

Reformen implementeres fra 2017/18

Gymnasiereformen implementeres fra skoleåret 2017/18. De første elever fra de nye gymnasiale uddannelser stx, hhx og htx vil derfor få deres studentereksamen i 2020, mens det allerede sker i 2019 for de elever, der færdiggør en toårig hf.

Se foreløbig tidsplan for implementeringen (pdf)

Nye adgangsforudsætninger fra 2019

Med reformen indføres der nye adgangsforudsætninger for at blive optaget på gymnasiet, hvilket blandt andet betyder ændringer i uddannelsesparathedsvurderingen og indførelsen af en afgangseksamen fra folkeskolen.

Ændringerne i adgangsforudsætningerne træder i kraft for de elever, som går i 8. klasse i 2017/18. De nye adgangsforudsætninger vil derfor først gælde for de elever, som søger ind på en gymnasial uddannelse i 2019.

Læs mere om de nye adgangsforudsætninger

Lokal implementering

For at understøtte, at alle skoler får den nødvendige viden og kapacitet til at gennemføre reformen, vil der blive gennemført kurser inden for ”Skoleudvikling i praksis” og ”Faglig udvikling i praksis”. Skolerne vil også blive samlet i netværk, hvor de kan udveksle erfaringer.

Årlig statusredegørelse

Regeringen vil udarbejde en årlig statusredegørelse om gymnasiereformen til Folketinget for at følge op på, om reformen lever op til de politiske intentioner.

Evaluering af reformen

I 2021 vil gymnasiereformen blive evalueret via et følgeforsknings- og evalueringsprogram, som kan følge op på reformens fremdrift og resultater. Reformen vil blive fulgt af en følgegruppe med de centrale parter på gymnasieområdet.

Styrket efteruddannelsesindsats

Der afsættes en pulje på samlet 400 millioner kr. i 2017-2024 til et ekstraordinært kompetenceløft af lærere og ledelsesudvikling. Puljen fordeles til skolerne på baggrund af objektive kriterier, og der stilles krav om, at skolerne kan dokumentere den ekstra indsats.

Kontakt

 • Annegrete Larsen

  Annegrete Larsen
  Kontorchef
  Departementet
  anlar3@uvm.dk
  Tlf. 3392 5437

Informationsside til administrative medarbejdere og leverandører

Styrelsen for It og Læring har oprettet en side beregnet på at informere om ændringer i administrativ praksis, i web service-grænseflader mv. som følge af gymnasiereformen.

Målgruppen er administrative medarbejdere på og leverandører af studieadministrative systemer til grundskolerne og ungdomsuddannelserne.

En af meddelelserne omhandler opdateringer til uddannelsesmodellen.

Læs mere på viden.stil.dk