Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Specialundervisning for voksne

Specialundervisning for voksne er et tilbud til personer med fysiske eller psykiske handicap.

Hvad er specialundervisning for voksne?

Specialundervisning for voksne er et tilbud til personer med fysiske eller psykiske handicap. Tilbuddet, der indeholder undervisning og specialpædagogisk bistand, skal give deltageren nye muligheder for et mere aktivt liv samt deltagelse i samfundslivet.

Specialundervisning for voksne er en planlagt, tidsbegrænset, fremadskridende og målrettet aktivitet, der har til formål at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et handicap. Dette kan bestå i, at deltageren opnår strategier og metoder, der gør, at han/hun i videst muligt omfang kan deltage i samfundslivet på samme vilkår som mennesker uden handicap.

Ved hvilke handicap kan man få specialundervisning?

Der kan være tale om handicap som følge af fysiske funktionsnedsættelser, for eksempel:

 • hørevanskeligheder
 • synsvanskeligheder
 • talevanskeligheder
 • bevægelsesvanskeligheder.

Der kan også være tale om psykiske handicap, for eksempel:

 • psykisk udviklingshæmning
 • sindslidelse
 • personlighedsmæssige, psykiatriske og psykiske vanskeligheder.

De nævnte vanskeligheder kan være medfødte eller opstået senere i livet som følge af sygdom, ulykke eller på anden måde.

Hvem har ansvaret for specialundervisning for voksne?

Kommunerne er ansvarlige for specialundervisning for voksne økonomisk, såvel som indholdsmæssigt. Kommunerne skal sørge for, at borgere med behov for et tilbud, kan få det. Regionerne har ansvaret for driften af eventuelle regionale og landsdelsdækkende undervisningstilbud.

Tilbud efter lov om specialundervisning for voksne kan bestå af særligt tilrettelagt undervisning (specialundervisning) og/eller specialpædagogisk bistand, herunder rådgivning og vejledning til deltageren og dennes pårørende m.fl. Undervisningsmaterialer og hjælpemidler, som er nødvendige for undervisningen, stilles til rådighed for deltagerne. Hvis der er særlige befordringsbehov, skal kommunalbestyrelsen sørge for og/eller finansiere befordring til og fra undervisning. Tilbuddet er gratis for deltageren.

Hvordan får man et tilbud om specialundervisning for voksne?

Før der gives et tilbud, skal der udarbejdes en afdækning af den enkelte deltagers behov og forudsætninger. På baggrund heraf tages der stilling til, om undervisning og vejledning kan forbedre deltagerens muligheder for aktiv deltagelse i samfundslivet, eller om et andet tilbud er mere relevant. I givet fald udarbejdes i samråd med deltageren en undervisningsplan for undervisningens mål, indhold og omfang. Specialundervisning for voksne gives ofte i forbindelse med revalidering eller optræning og kan indgå i kommunens samlede hjælp i forbindelse med et handicap.

Hvor foregår specialundervisningen?

Undervisningen udbydes primært på specialskoler for voksne og på tale-, høre- og synsinstitutter (kommunikationscentre), som er kommunernes egne institutioner, eller institutioner som drives af regionerne efter aftale med kommunerne. Desuden udbydes undervisningen af private initiativtagere (oplysningsforbund, foreninger m.fl.), som har overenskomst med kommunerne. Undervisning og specialpædagogisk bistand kan også foregå i deltagerens eget hjem, på arbejdspladsen, i botilbud mv.

Hvis du ønsker et tilbud om specialundervisning for voksne, kan du henvende dig hos din kommune for at få vurderet dine muligheder og få oplysninger om, hvor specialundervisning tilbydes.

Kommunalbestyrelsens afgørelse kan, når afgørelsen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Klagenævnet for specialundervisning.

Fakta

Specialundervisning for voksne har været tilbudt efter en selvstændig lov siden 1980. Da kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007 overgik ansvaret for specialundervisning for voksne til kommunerne.

I forbindelse med kommunalreformen blev der desuden vedtaget nogle ændringer i lovgrundlaget:

 • En præcisering af pligten til at give tilbud om specialundervisning, idet tilbuddet alene skal gives, hvis der ikke kan gives et relevant tilbud med samme formål efter anden lovgivning.
 • Tilbud, der indtil kommunalreformen blev givet til personer under indlæggelse på sygehuse i medfør af lov om specialundervisning for voksne, er overført til regionsrådenes ansvar i henhold til sundhedslovgivningen og indgår dermed som en almindelig del af sygehusbehandlingen, ligesom andre behandlingsformer og -tilbud, som sygehusbehandling består af, jf. bekendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2008 af sundhedsloven.
 • Undervisning for voksne ordblinde er overført til lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven). Ordblindeundervisningen er forankret på voksenuddannelsescentrene (VUC), hvorfra undervisningen tilbydes enten på VUC eller hos en driftsoverenskomstpart. Visitation til ordblindeundervisningen er henlagt til voksenuddannelsescentrene. jf. bekendtgørelse nr. 16 af 7. januar 2005 af lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven), som ændret ved § 5 i lov nr. 592 af 24.juni 2005, og bekendtgørelse nr. 1372 af 15. december 2005 om ordblindeundervisning for voksne.
 • Igennem den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) er det muligt for borgere, kommuner og institutioner at få specialrådgivning i de mest komplicerede og specialiserede enkeltsager. samt blandt andet at sikre vidensudvikling og – formidling (videnscentre). VISO dækker det sociale område og specialundervisningsområdet (folkeskolens specialundervisning og specialundervisning for voksne). Læs mere om VISO
 • I denne sammenhæng skal også en ny lovgivning om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov nævnes. Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov giver unge, der ikke kan følge en anden ungdomsuddannelse et retskrav på et 3-årigt uddannelsesforløb. Dette uddannelsestilbud kan blandt andet omfatte de tilbud, som tidligere er givet til unge i henhold til lov om specialundervisning for voksne, men med en større præcisering af indholdet i uddannelsesforløbet og af uddannelsesmål. Lov om specialundervisning for voksne rummer fortsat mulighed for at give tilbud om særlige ungdomsuddannelsesforløb.

Kontakt

 • Henrik Saxtorph
  Fuldmægtig
  Departementet
  hesax1@uvm.dk
  Tlf. 3392 5085