Sommerkurser er for elever fra 9. eller 10. klasse, der har været til optagelsesprøve på en erhvervsskole, men ikke har bestået prøven. Er ansøgeren efter erhvervsskolens vurdering tæt på at kunne opfylde adgangskravene og motiveret for at blive klar til en erhvervsuddannelse, kan ansøgeren deltage i et kvalificerende sommerkursus. 

Betinget optagelse

Med sommerkurserne har ansøgerne mulighed for at tilegne sig færdigheder svarende til et karakterniveau på 2,0 i henholdsvis dansk og matematik inden uddannelsesstart.

Efter sommerkurset går ansøgerne op til optagelsesprøven igen. Ansøgere, som består, er sikret optagelse. Skolen tilbyder en optagelseskontrakt, hvor optagelsen er betinget af et gennemført sommerkursus og en bestået optagelsesprøve i dansk og matematik.

Afholdelse af sommerkurserne

Sommerkurserne udbydes i 15 kommuner fordelt over hele landet. Ved udvælgelsen af de 15 kommuner, der kan afholde sommerkurserne, er der blandt andet set på den geografiske dækning. Der er også lagt vægt på kursets sammensætning og de pædagogiske rammer. Det er væsentligt, at kurserne tager højde for, at de unge i målgruppen typisk har behov for anerkendende pædagogik og varierede læringsformer. Det kan for eksempel være med hytteture, brug af naturen, idrætsfaciliteter, værksteder m.m., hvor læringen kan gøres praksisnær. 

Sommerkurserne udbydes som et forsøg i 2015 og 2016. Herefter vil det vil blive evalueret.

Fakta

Forsøget med sommerkurserne udbydes af 15 kommuner. De 15 kommuner er: Aalborg, Aarhus, Egedal, Esbjerg, Helsingør, Holbæk, Horsens, Høje-Taastrup, København, Lolland, Næstved, Odense, Vejle, Viborg og Sønderborg.

Spørgsmål og svar

Betinget optagelse og sommerkurser

Hvordan sikrer man reelt, at de elever, som har forudsætningerne for at gennemføre en erhvervsuddannelse, men som ikke består den faglige test, kommer ind på en erhvervsuddannelse?

Elever, som ikke består optagelsesprøven på erhvervsskolen, har (i en forsøgsperiode på to) år mulighed for at blive optaget på betinget optag.

Betinget optag forudsætter, at eleven deltager i et opkvalificerende sommerkursus, hvorefter, hvis eleven består optagelsesprøven, vil blive optaget på en erhvervsuddannelse.

Desuden har uddannelsesinstitutionen har i ganske få tilfælde mulighed for at dispensere for en ikke-bestået faglig test.

Vedr. tilskud, bortfalder tilskuddet hvis kurset aflyses, men kurset er uafhængigt af det faktisk optag. Hvordan defineres et kursus? Hvis man opretter flere hold, er det så aflysning af de enkelte hold eller kommunens totale aflysning af hele summer school-forløbet?

Kommunen skal angive et maksimum for det antal elever, man vil tilbyde sommerkurser og et minimum for tildelte pladser, under hvilket, kommunen ikke vil indgå i forsøget og oprette sommerkurser. Derudover skal kommunen i ansøgningen angive et evt. minimum for antal elever fra egen kommune, under hvilket kommunen ikke ønsker at gennemføre et oprettet sommerkursus. Hvis der herefter ikke oprettes hold bortfalder tilskuddet.

Sker evalueringen eksternt eller internt i kommunen, når der effektmåles på de i forvejen opstillet parametre?

Ministeriet foretager evalueringen efter forsøgsordningens ophør med data leveret af kommunen. Derudover foretager både kommunen (intern) og ministeriet en midtvejsevaluering for evt. justering af kurserne.

Kan kommunen vælge at optage flere elever på sommerkurset end de tildelte pladser?

Kommunen kan vælge at optage elever på sommerkurset op til sit eget maksimum, altså evt. flere end det tildelte antal pladser, men vil kun få tilskud svarende til det antal elever, der er tildelt kommunen.

Er det muligt at ”samlæse” eleverne, som har fået et betinget optag med andre elever, som kommunen underviser fx turbo-hold?

Da der er tale om et særligt tilskudsfinansieret forsøg, der endvidere skal evalueres og er rettet mod en helt specifik målgruppe med veldefinerede behov, skal elever, som har fået et betinget optag, og som optages på et kommunalt sommerkursus, undervises på hold, som er målrettet optag til en erhvervsuddannelse, og de kan derfor ikke samlæses med andre elever.

Må en forsøgskommune lægge undervisningstilbuddet i en anden kommune?

Ja, forudsat at det ikke giver væsentligt ringere vilkår med hensyn til transport for kommunens egne elever.

Er der fastsat noget krav til timetal?

Nej, der er ikke fastsat krav til sommerkurset længde eller samlede timetal. Ministeriet vil foretage en samlet vurdering af kommunens forslag til tilrettelæggelse, hvori vil indgå en vurdering af det samlede kursusforløbs omfang.

Sidst opdateret: 17. marts 2017