Lærere og pædagoger er vant til at arbejde med data om deres elever. Det kan være resultater fra nationale test, test af opnåede kompetencer som følge af et undervisningsforløb, eller test, som er indbygget i digitale læremidler. Det kan også være trivselsmålinger, læreres og pædagogers egne løbende registreringer om elevens engagement, motivation og opfyldelse af faglige mål eller observationer af elevens kreativitet og samarbejdsevner.

Læringsplatforme rulles ud på alle landets folkeskoler, hvilket skaber en ny digital infrastruktur. Digitale læremidler vindes indpas i stigende omfang, hvilket skaber helt nye typer af digitale spor, der fx kan dokumentere elevernes faglige niveau, arbejdsprocesser, samarbejdsrelationer og aktivitetsniveau.

Der er flere data end nogensinde før, som skolen skal forholde sig til, og som samlet giver et billede af elevens faglige progression og sociale trivsel.

Formålet med udviklings- og inspirationsprojektet er at give videns- og praksisbaserede anbefalinger til, hvordan data om elevernes progression kan indsamles, sammenstilles, vises og understøtte, at danske skoleelever bliver så dygtige, som de kan.

Datavisningerne bygges op til at understøtte personalt i konkrete brugssituationer, det kan være:

  • læreres og pædagogers løbende forberedelse af undervisningen og indsatsen i forhold til den enkelte elevs trivsel og faglige progression
  • forberedelse af og et fælles datagrundlag for dialogen mellem skole og hjem
  • et fælles datagrundlag for drøftelser i årgangsteamet om klassens progression, herunder med fokus på elever med særlige udfordringer
  • et fælles grundlag for statussamtalen mellem ledelse og årgangsteam om den enkelte klasse.

Projektet skal undersøge, hvilke datavisninger der giver ekstra værdi for lærere og pædagoger i bestemte brugssituationer. Slutproduktet er en evaluering af personalets udbytte af at arbejde med nye datavisninger, samt deraf følgende anbefalinger til, hvordan datavisninger fx i læringsplatforme kan understøttes ved at fastlægge standarder for hvad visningerne som minimum skal indeholde samt standarder for kildedata fra digitale læremidler og øvrige eksisterende datakilder.

Projektets faser

  • Forundersøgelse af viden fra forskning og praksis: Erfaringsopsamling og forskningskortlægning. (3.- 4. kvt. 2016)
  • Udvikling og afprøvning: Udvikling af brugskoncepter for læreres og pædagogers arbejde med progression baseret på visninger af data om elevernes læring og trivsel, som skal afprøves med udvalgte kommuner og folkeskoler. (4. kvt. 2016 - 2. kvt. 2017)
  • Evaluering af projektet. (3.- 4. kvt. 2017)
  • Anbefalinger til it-understøttelse, herunder forslag til datastandarder, som skal sikre, at visninger af progressionsdata kan findes i regi af Brugerportalinitiativets arkitektur, fx i læringsplatformene. (4. kvt. 2017)

Vidensspredning og udbredelse sker løbende gennem projektet

Fakta om progressionsdataprojektet

Progressionsdataprojektet finansieres i regi af indsatsen for it i folkeskolen og er et fællesoffentligt samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen, KL og Undervisningsministeriet.

Projektet gennemføres af et konsortium af SFI og DPU (Århus Universitet) med EVA og Center for Sundhedssamarbejde (Århus Universitet) som underleverandør. SFI varetager projektledelsen.

Sidst opdateret: 9. marts 2017