Større kvalitet i anbragte børns undervisning

[15.12.2016]

Et treårigt projekt har styrket undervisningen i interne skoler og understøttet udslusningen af elever fra interne skoler til folkeskoler og ungdomsuddannelser.

Gennem fire partnerskaber har et treårigt projekt, som er støttet af satspuljemidler, været med til at afmystificere, hvad det vil sige at være anbragt. Samtidig har projektet skabt netværk mellem de to verdener – både når det gælder undervisende personale og elever – og det har nedbrudt afstanden mellem den almene folkeskole og specialområdet. Sådan lyder det i evalueringen, der har fokus på, hvad der har virket, og hvilke barrierer der har været for arbejdet med partnerskaber.

Evalueringen viser også, at alle partnerskaber har haft et positivt udbytte, og personalet vurderer, at partner¬skaberne har skabt tættere samarbejde og netværk blandt personalet og blandt eleverne på de deltagende skoler. På skoler, der ikke hidtil har haft et nævneværdigt samarbejde, har projektet desuden medvirket til at fjerne skellet mellem almen- og specialområdet og afmystificere, hvad det vil sige at være anbragt. Evalu¬eringen viser, at nedbrydelsen af skel og opbygningen af netværk har styrket elevernes sociale trivsel og har givet dem bedre forudsætninger for læring. Flere af kommunerne har i projektet opbygget faste procedurer for udslusning af elever fra interne skoler, som vurderes at bidrage til tryghed blandt medarbejderne og eleverne.

Partnerskaberne kan følges i fem film, som er blevet offentliggjort løbende i oktober og november 2016.

Evalueringen viser også, at personalet desuden blandt andet vurderer at:

 • Samarbejdet giver tryghed for de elever, der er rykket til folkeskolen, fordi de på forhånd får kendskab til det undervisende personale, hvorved der samtidig skabes bedre rammer for undervisningsdifferentiering.
 • Der er opbygget en fælles forståelse for og tilgang til elevernes ressourcer og behov på skolerne.
 • Medarbejderne har fået øget kendskab til hinandens undervisningspraksis, hvilket har ført til refleksion over egen undervisningspraksis.
 • Når elever fra interne skoler flytter til almenområdet, kan det motivere nogle af de øvrige elever.

Evalueringen viser samtidig, at der er barrierer og forhold, der skal arbejdes videre med for at kunne udvikle partnerskaberne optimalt. Det handler blandt andet om, at det har vist sig svært at få samarbejdet om de konkrete elever, der er flyttet til folkeskolen, til at smitte af på arbejdet med almenområdets elever med sociale udfordringer. Evalueringen peger desuden på, at eleverne vurderes at have større udbytte, når de bliver involveret i partnerskabets aktiviteter, så det ikke kun bliver et samarbejde mellem det undervisende personale, bl.a. fordi eleverne får meget ud af at kunne spejle sig i hinanden. En tredje udfordring er, at der mangler praktiske løsninger for det pædagogiske personale på bostedet, når eleverne rykker videre til folkeskolen – og personalet derfor får rollen som ”forældre” til eleven i folkeskolen.

Fakta

Der er afsat 8 mio. kr. i perioden 2013-2016 fra satspuljen til at sikre, at flere anbragte børn og unge får videre uddannelse end grundskolen. Projektet er forankret i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Center for Udgående Kvalitetsarbejde. Udover gennemførelsen af i alt syv partnerskaber mellem interne skoler, folkeskoler og kommuner og udarbejdelsen af fem film har projektet udgivet to vejlednings- og inspirationsmaterialer, der giver kommunerne viden om god visitations- og tilsynspraksis.

Kontakt

 • Pressetelefon
  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

  Tlf. 2240 0930

  (du kan ikke sende sms til pressetelefonen)

 • Kristoffer Gjerding
  Specialkonsulent
  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
  kristoffer.gjerding@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5804