Den opbyggende indsats

Forebyggelse i Danmark er baseret på en helhedsorienteret tilgang, hvor der arbejdes med forskellige typer af indsatser afhængig af målgruppen. Samarbejdet omfatter flere politisk-administrative niveauer og sektorer og foregår på både lokalt, regionalt og nationalt plan. Den helhedsorienterede tilgang illustreres ved forebyggelsestrekanten.

I forebyggelsestrekanten har indsatser på det nederste niveau til formål at fremme trivsel, udvikling og aktivt medborgerskab samt at forebygge udvikling af risikoadfærd. Opbyggende indsatser finder blandt andet sted i dagtilbud, skoler og på ungdomsuddannelser, men også i familien og blandt andre civilsamfundsaktører som foreninger og klubber.

De brede opbyggende indsatser adresserer ofte ikke udfordringerne med ekstremisme og radikalisering eksplicit, men de medvirker til at ruste børn og unge med demokratiske, kritiske og sociale kompetencer og dermed modstandskraft over for udvikling af risikoadfærd, der kan føre til f.eks. radikalisering. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet understøtter og vejleder kommuner samt grundskoler, ungdomsuddannelser og voksenuddannelser i, hvordan de i deres undervisning og anden pædagogiske praksis kan arbejde med demokrati, medborgerskab og fællesskab, styrke alle børn og unges kritiske kompetencer samt håndtere bekymringer knyttet til ekstremisme og radikalisering.

Det indgribende (øverste) felt håndteres primært af politimyndigheder herunder PET, mens det foregribende (mellemste) felt primært håndteres af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og kommunerne.

Læs mere om den danske forebyggelsesindsats på Udlændinge- og Integrationsministeriets egen side.

Sidst opdateret: 11. oktober 2018