Vejledningen i demokrati og medborgerskab fokuserer på følgende fem områder: 

 • Institutionernes rolle i arbejdet med demokrati, medborgerskab og fællesskab samt kendskab til valg og rettigheder
 • Hvordan institutionerne kan klæde børn og unge på til at kunne tage kritisk stilling og styrke kritisk tænkning
 • Redskaber til dialog om følsomme, vanskelige og kontroversielle emner
 • Hvordan vi undgår marginalisering af børn og unge
 • Hvordan vi får et bedre forældresamarbejde
 • Desuden vejleder læringskonsulenterne i, hvilke handlemuligheder du har som fagprofessionel, hvis du er bekymret for radikalisering og negativ social kontrol i forhold til en enkelt person eller en gruppe af børn og unge. 

Læringskonsulenterne tilbyder følgende tre typer af vejledning:

 1. Helhedsorienterede udviklingsforløb
 2. Motivationsforløb
 3. Landsdækkende arrangementer

Gennem vejledningen kan I få viden, inspiration og rådgivning til, hvordan I kan sætte fokus på medborgerskab, fællesskab og frihedsrettigheder i netop jeres institution. Bliv for eksempel klædt på til at arbejde med følsomme og kontroversielle emner eller til at skærpe børn og unges kritiske tænkning i en tid med et voksende antal informationskanaler og digitale medier

De tre forløb og deres indhold

Helhedsorienterede udviklingsforløb

Et helhedsorienteret udviklingsforløb er for jer, der ønsker at afprøve metoder inden for det brede arbejde med demokrati og medborgerskab og skabe ny viden. Jeres institution vil sammen med læringskonsulenterne arbejde i dybden med et eller flere af de fem fokusområder alt efter de lokale behov og ønsker.

I et helhedsorienteret udviklingsforløb kan I få inspiration, vejledning og støtte rettet mod:

 1. Sparring på egne udfordringer
 2. Regelmæssige møder med læringskonsulenterne med fokus på løbende procesvejledning og sparring
 3. Afdækning af udfordringer og behov samt opstilling af mål og indsatser
 4. Regelmæssige møder med læringskonsulenterne med fokus på løbende procesvejledning og sparring
 5. Afprøvning og udvikling af eksisterende og ny viden og metoder med henblik på at udvikle praksis i forhold til arbejdet med opbyggende indsatser inden for de forskellige fokusområder
 6. Temaforløb med fokus på arbejdet med følsomme, vanskelige og kontroversielle emner
 7. Kompetenceudviklingsforløb for udvalgte medarbejdere, ressourcepersoner eller for hele personalegrupper
 8. Udveksling af gode erfaringer og resultater med andre institutioner.

Det nærmere indhold planlægges og gennemføres i samarbejde mellem jeres institution og læringskonsulenterne med udgangspunkt i jeres lokale ønsker, behov og udfordringer. Sammen udarbejder vi en plan for udviklingssamarbejdet, herunder samarbejdsperiodens længde (mellem seks og 24 måneder) og organisering.

Motivationsforløb

Læringskonsulenternes motivationsforløb er for alle undervisere, lærere, pædagoger, ledelser og andre fagpersoner i dagtilbud, grundskole og fritidstilbud og på gymnasiale og erhvervsrettede ungdomsuddannelser, som ønsker mere viden og erfaringsudveksling om arbejdet med demokrati og medborgerskab.

I et motivationsforløb indgår I i netværk med mulighed for at:

 • Mødes på regionale netværksmøder
 • Få nyeste viden om arbejdet med demokrati og medborgerskab
 • Afprøve ny viden og konkrete, håndgribelige og praksisnære metoder og redskaber i jeres egen praksis
 • Sparre og erfaringsudveksle med andre praktikere og blive inspireret af, hvordan man gør andre steder
 • Få målrettet støtte og sparring af læringskonsulenter på dagtilbud, skole og fritidstilbud, gymnasiale ungdomsuddannelser og erhvervsrettede uddannelser
 • Danne nye relationer og samarbejder på tværs
 • Kompetenceudviklingsforløb for udvalgte medarbejdere, ressourcepersoner eller for hele personalegrupper
 • Udarbejde en plan eller intention for videreudvikling af jeres arbejde med demokrati og medborgerskab.

Netværksmødernes indhold justeres på baggrund af deltagernetværkets fælles udfordring, behov og ønsker og tager afsæt i jeres egen praksis. I får mulighed for selv at levere indhold i form af for eksempel et videns- eller praksisindspark for de øvrige deltagere. Det kan være en lærer, som har lyst til at lægge op til debat i netværket med afsæt i egen undervisningssituation og med støtte fra læringskonsulenterne. Læringskonsulenterne bidrager desuden med forslag til aktiviteter mellem netværksmøderne, der hjælper jer til at aktivere den viden, I får på møderne. Netværksmøderne er centrum for jeres tilegnelse af ny viden. Jeres egentlige udvikling af praksis sker, når I taler med hinanden om den nye viden og oversætter den til jeres hverdag gennem konkrete andre aktiviteter på egen institution. I er tovholder på jeres egen udvikling. Læringskonsulenterne og de øvrige deltagere i netværket giver sparring, viden og støtte undervejs.

Læringskonsulenterne afholder motivationsforløb med regionale netværksmøder rundt om i landet, indtil videre i Jylland, på Fyn og i Hovedstadsområdet. De første møder afholdes i januar og februar 2019. Vil I være med fra start? Få mere information eller tilmeld jer via: demokratiogmedborgerskab@stukuvm.dk

Landsdækkende arrangementer

Landsdækkende arrangementer er for jer, som ønsker inspiration til jeres arbejde med demokrati og medborgerskab i alle landets dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud og ungdomsuddannelser.

Arrangementerne fokuserer på at videreformidle og sprede den nye viden og de gode praksiseksempler, som læringskonsulenterne indsamler som led i vores generelle vejledning på området.

Læringskonsulenterne annoncerer løbende aktuelle arrangementer på uvm.dk og på Undervisningsministeriets Facebook og LinkedIn.

Sidst opdateret: 21. november 2018