I det opbyggende arbejde med demokrati og medborgerskab sætter læringskonsulenterne fokus på følgende områder:

 • Det brede arbejde med demokrati og medborgerskab
 • Kritisk tænkning
 • Redskaber til dialog om følsomme og kontroversielle emner
 • At undgå marginalisering af børn og unge
 • Forældresamarbejde.

Desuden vil der gives vejledning om, hvilke handlemuligheder fagprofessionelle har, hvis de oplever bekymring for radikalisering eller negativ social kontrol i forhold til en enkelt eller en gruppe af børn og unge.

Undervisningsministeriets læringskonsulenter tilbyder at indgå i et udviklingssamarbejde med dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud, gymnasier, erhvervsskoler og øvrige ungdomsuddannelser landet over. Læringskonsulenterne kan blandt andet bidrage med viden, inspiration og rådgivning til, hvordan man som fagprofessionel kan sætte fokus på medborgerskab og uenighedsfællesskaber, hvordan man kan arbejde med følsomme og kontroversielle emner, og hvordan man skærper børn og unges kritiske tænkning i en tid med et voksende antal informationskanaler og digitale medier.

Alle dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud, gymnasier, erhvervsskoler og øvrige ungdomsuddannelser kan søge om at deltage i udviklingsforløb af kortere eller længere varighed med læringskonsulenterne. I udviklingsforløbene er der fokus på kompetenceudvikling af fagprofessionelle og ressourcepersoner, afprøvning og udvikling af viden og god praksis samt erfaringsudveksling og spredning af god praksis gennem netværk.

De to forløb og deres indhold

Helhedsorienterede forløb

I et helhedsorienteret udviklingsforløb fokuseres der på at afprøve eksisterende og nye metoder inden for det brede arbejde med demokrati og medborgerskab med fokus på at skabe og sprede ny viden. Der vil blive arbejdet i dybden med et eller flere af de fem fokusområder alt efter de lokale behov og ønsker. Det konkrete indhold planlægges og gennemføres i samarbejde mellem den enkelte institution og læringskonsulenterne. Institutioner og skoler, der deltager i helhedsorienterede udviklingsforløb får tilbudt sparring på egne udfordringer og kan vælge at arbejde med et eller flere af følgende elementer:

 • Hjælp til afdækning af udfordringer og behov samt opstilling af mål og indsatser
 • Regelmæssige møder med læringskonsulenterne med fokus på løbende procesvejledning og sparring
 • Hjælp til at afprøve og udvikle eksisterende viden og ny viden og metoder med henblik på at udvikle eksisterende praksis i forhold til arbejdet med opbyggende indsatser inden for de forskellige temaområder
 • Kompetenceudviklingsforløb for udvalgte ressourcepersoner eller for hele personalegruppen og frikøb i forbindelse hermed
 • Temaforløb med opkvalificering og understøttelse af arbejdet med følsomme og kontroversielle emner
 • Mulighed for at udbrede gode erfaringer og resultater til andre institutioner.

På et indledende møde udarbejdes i samarbejde med læringskonsulenterne en plan for arbejdet, der tager højde for de ønsker, behov og udfordringer, som den enkelte skole eller institution har. Desuden aftales det, hvor lang en periode samarbejdet skal forløbe over (6-24 måneder), og hvordan det organiseres.

Hvis I ønsker at samarbejde med læringskonsulenterne i et helhedsorienteret udviklingsforløb, kan I udfylde dette korte ansøgningsskema (docx).

Ansøgningsskemaet indsendes til os ved at bruge denne formular.

Ansøgninger behandles løbende med henblik på opstart af samarbejdet umiddelbart efter, eller skolestart 2018/2019. I kan derfor forvente at få svar på jeres ansøgning hurtigt. Sidste frist for ansøgning er tirsdag den 1. maj 2018.

Motivationsforløb

Motivationsforløbene er rettet mod de dagtilbud, grundskoler, gymnasier, erhvervsskoler og øvrige ungdomsuddannelser, som ønsker at opnå øget viden på området. I motivationsforløbene understøtter læringskonsulenterne den lokale kapacitetsopbygning gennem etablering af netværk på tværs af institutioner og ved at tilbyde kortere kompetenceudviklingsforløb. Formålet med netværkene er at dele den nyeste viden, forskning og bedste praksis inden for de forskellige fokusområder. Netværkene sammensættes med udgangspunkt i målgruppernes faglighed og geografiske placering. Der vil i netværkene være fokus på at formidle og dele den nyeste viden med sparring fra læringskonsulenterne. Konkrete eksempler kunne være, at personale på tværs af dagtilbud går sammen om et eftermiddagsarrangement eller gymnasier eller ungdomsuddannelser laver en fælles faglig dag sammen, hvor der på forhånd udvælges specifikke fokusområder som fagligt omdrejningspunkt.

I motivationsforløbene indgår således:

 • Deltagelse i netværk med fokus på formidling af nyeste viden og forskning samt deling af viden om god praksis
 • Tilbud om enkeltstående oplæg til fx hele personalegrupper eller faggrupper
 • Tilbud om deltagelse i enkeltstående kompetenceudviklingstiltag for enkeltpersoner eller personalegrupper.

Tilmelding foregår pr. e-mail. Kontakt os på demokratiogmedborgerskab@uvm.dk.

Landsdækkende arrangementer

Den viden og praksis, der udvikles og afprøves i udviklingsforløbene, stilles løbende til rådighed for alle dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud, gymnasier, erhvervsskoler og øvrige ungdomsuddannelser her på siden, via EMU.dk og på landsdækkende arrangementer.

I vil løbende kunne se nyheder og læse om arrangementerne her på siden eller på Undervisningsministeriets Facebook og LinkedIn sider.

Sidst opdateret: 14. juni 2018