Den Forberedende Grunduddannelse skal give de unge de nødvendige faglige, personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. 

Grafisk oversigt om Forberedende Grunduddannelse

Tre spor

Den Forberedende Grunduddannelse skal bestå af tre spor:

  • Almen grunduddannelse, som er målrettet unge, der ønsker at kvalificere sig til en erhvervsuddannelse eller hf. Undervisningen består af almene fag, men har udgangspunkt i konkrete og virkelighedsnære situationer og omfatter tillige helhedsorienteret projektundervisning.
  • Erhvervsgrunduddannelsen, som er målrettet unge, der først og fremmest ønsker beskæftigelse og eventuelt efterfølgende at fortsætte i en erhvervsuddannelse. Sporet består af virksomhedspraktik og skoleundervisning og skal give de unge kendskab til arbejdsfunktioner og sikrer kvalifikationer, der er relevante på arbejdsmarkedet.
  • Produktionsgrunduddannelsen, som primært er målrettet unge, som har en praktisk læringstilgang, men som kan være uafklarede om deres fremtid. Værkstedsundervisningen er det pædagogiske udgangspunkt med henblik på reel produktion og afsætning af varer og tjenesteydelser. I undervisningen integreres undervisning i dansk, dansk for tosprogede, matematik og it i tæt relation til værkstedsundervisningen.

Varighed

Den maksimale varighed for et forløb på Forberedende Grunduddannelse skal være to år. Varigheden af den enkelte unges forløb skal afhænge af den unges konkrete forudsætninger og behov.

En ung, der falder fra den Forberedende Grunduddannelse, skal have mulighed for at blive optaget igen, men den samlede varighed af uddannelsesforløbene kan ikke overstige to år.

Skoleydelse

Regeringen foreslår, at unge over 18 år, der går på den Forberedende Grunduddannelse, gives en skoleydelse svarende til den nuværende produktionsskoleydelse. Forsørgere vil få et tillæg svarende til SU-systemets forsørgertillæg.

Samler flere tilbud i ét

Forberedende Grunduddannelse erstatter disse eksisterende tilbud til målgruppen:

  • Produktionsskole
  • Almen voksenuddannelse (avu)
  • Forberedende voksenundervisning (FVU)
  • Ordblindeundervisning for voksne (OBU)
  • Kombineret ungdomsuddannelse (KUU)
  • Erhvervsgrunduddannelse (egu)
Anm.: Regeringen ønsker, at avu, FVU og OBU fortsat skal være tilbud på for eksempel VUC for personer uden for målgruppen, dvs. voksne på 25 år og derover og personer, der er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse.
Sidst opdateret: 10. maj 2017