Det kommunale ansvar for målgruppen betyder, at kommunerne får ansvaret for at koordinere den samlede kommunale ungeindsats. Det skal være op til kommunerne selv at fastlægge den konkrete organisering af ungeindsatsen, men målet er et samarbejde omkring den unge ved at skabe en tværgående kommunalt forankret indsats.

Grafisk oversigt om Forberedende Grunduddannelse

Én kontaktperson

I dag bliver mange unge mødt af mange forskellige voksne  på deres vej mod en uddannelse eller et job. Regeringen foreslår derfor, at unge, som ikke er i gang med en ungdomsuddannelse eller i job, får mulighed for at få én gennemgående kontaktperson til kommunen gennem hele deres forløb i det omfang, de har behov for det. Kontaktpersonen skal være et bindeled for den unge, på tværs af funktioner og forvaltninger i kommunen.

Uddannelsesplan

Som led i en sammenhængende indsats over for den unge ønsker regeringen, at den unge fremadrettet skal have én uddannelsesplan, som er omdrejningspunktet for den unges forløb frem imod uddannelse og beskæftigelse, og som kommunen løbende har pligt til at følge op på.

Opgaver, der indgår i den kommunale ungeindsats

  • Pligt til at følge alle unge op til 25 år, indtil de har gennemført en ungdomsuddannelse eller er forankret på arbejdsmarkedet. Kommunen skal opsøge unge, der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse og motivere og understøtte, at den unge fastholdes i uddannelse/beskæftigelse.
  • Udarbejdelse af uddannelsesplan og evt. uddannelsespålæg med den unge med henblik på, at den unge bliver forankret i uddannelse eller beskæftigelse.
  • Målgruppevurdering af den unge til den Forberedende Grunduddannelse.
  • Varetagelse af Ungdommens Uddannelsesvejlednings (UU) opgaveportefølje, herunder vejledningsinitiativer, der knytter an til grundskolen, herunder monitorering, vejledning etc. af 15-17-åriges pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse mv.
  • Jobcentrenes funktioner og opgaver over for den unge.
  • Koordinering af støtte- og vejledningsfunktioner som for eksempel Specialpædagogisk støtte (SPS), Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og misbrugsindsats.
  • Koordinering af opsøgende funktioner i forhold til virksomhedspraktikker, herunder koordinering med praktikker i grundskolen og den Forberedende Grunduddannelse.
Sidst opdateret: 10. maj 2017