Forhandlingerne om satspuljen er forankret i Børne- og Socialministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Til hvert af de forskellige områder har regeringen spillet ind med forskellige initiativer på undervisningsområdet.

Forhandlingerne om satspuljen 2019 er nu afsluttet. Aftalerne er endt med, at Undervisningsministeriet i perioden fra 2019 til 2020 skal stå i spidsen for eller deltage i følgende initiativer:

  • Bedre muligheder for personer med handicap på erhvervsuddannelserne.
  • Etablering af yderligere klasser til unge med autisme spektrum forstyrrelser på det gymnasiale område.
  • Sikring af smidigere overgange mellem uddannelse og job, som bl.a. skal sikre bedre rammer for lån af fysiske hjælpemidler efter endt uddannelse.
  • Ramme til handicappolitisk handlingsplan på uddannelsesområdet.
  • Ramme til udvikling af den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) med henblik på at forbedre udslusningen og overgangen fra uddannelsen.
  • En styrket indsats i PPR - udvikling og implementering af tilbud for børn og unge med psykisk mistrivsel eller psykiske lidelser.
  • Understøttelse af et styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge.
  • Tilvejebringelse af inspirationsmateriale om anbragte børn og unges faglige progression og trivsel i skolen.

Læs aftalerne for satspuljen 2019

regeringen.dk