Hvert år skal elever i folkeskolen svarer på en række spørgsmål om, hvordan de har det – den såkaldte trivselsmåling. Resultaterne fra skoleåret 2016/17 viser, at elever med indvandrerbaggrund i højere grad svarer, at de oplever støtte og inspiration end elever med en dansk baggrund. 25 procent af indvandrerne og 16 procent af efterkommerne angav højest mulig trivsel i den kategori. For elever med dansk baggrund gjorde det sig kun sig gældende blandt 9 procent af eleverne.

Støtte og inspiration er en blandt i alt fire indikatorer i trivselsmålingen. Det generelle trivselsniveau på tværs af de fire indikatorer er stort set det samme for alle tre herkomstgrupper. Godt 30 procent af eleverne angiver den højest mulige generelle trivsel og omtrent 60 procent angiver den næsthøjeste generelle trivsel.