Hvad laver Tvistighedsnævnet?

Tvistighedsnævnets opgave er at træffe afgørelser i sager om uenigheder mellem elever og praktikvirksomheder inden for erhvervsuddannelserne.

Før en sag kan indbringes for nævnet, skal der dog være forsøgt at indgå forlig ved det faglige udvalg.

En sag, der er indbragt for Tvistighedsnævnet, kan enten afgøres med et forlig mellem de to parter, eller ved at nævnet træffer afgørelse i sagen med en kendelse.

Nævnet kan for eksempel træffe afgørelse om, at en uddannelsesaftale skal ophæves, eller at der skal udbetales erstatning til en af parterne.

Nævnet kan også afvise en sag, hvis det viser sig, at søgsmålet ligger uden for nævnets område.

Nævnets møder

Tvistighedsnævnets møder er som udgangspunkt offentlige, med mindre nævnet i en konkrete sag beslutter det modsatte.

Fakta

Tvistighedsnævnet blev oprettet i 1989 i henhold til Lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1010 af 22. september 2014, og er nedsat af ministeren.

Nævnet består af en formand, som er dommer, og to faste medlemmer, hvoraf en beskikkes efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og en efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark (LO).

For hver sag tiltræder desuden to medlemmer til nævnet, som bliver udpeget af de forhandlingsberettigede organisationer inden for det pågældende erhvervsområde.

Se en oversigt over medlemmer af nævnet

I 2014 fik nævnet 68 nye sager til behandling.

Tvistighedsnævnet er pr. 1. januar 2017 overført fra Undervisningsministeriet til Nævnenes Hus. Nævnenes Hus er en ny styrelse under Erhvervsministeriet.

Sidst opdateret: 6. juni 2018