1. Folkeskolen skal nære elevernes håndværkerdrømme

 • Investering i nye og renoverede faglokaler, værksteder og udstyr
 • Valgfag i 7.-9. klasse på erhvervsskolerne
 • Lærere fra erhvervsuddannelserne gennemfører undervisning og aktiviteter i folkeskolen 
 • Obligatorisk prøve i det obligatoriske praktiske/musiske valgfag i 8. klasse 
 • Barrierer for skoleelevers ophold på virksomheder skal fjernes
 • Praksisfaglighed i læreruddannelsen

2. Opgør med automatvalget

 • Et nationalt program for valg af ungdomsuddannelse for alle elever i 7. - 9. klasse
 • Systematisk tilgang til uddannelsesvalg i 7. – 9. klasse
 • Nyt undervisningsforløb ”Uddannelses- og erhvervskendskab” i 8. og 9. klasse 
 • Ny model for uddannelsesparathedsvurdering
 • Styrket kollektiv vejledning i 7. – 9. klasse 
 • Kompetenceudvikling af vejledere og folkeskolelærere 

3. Kommunerne skal have større ansvar for søgningen

 • Kommunerne skal sætte lokale mål for søgningen til ungdomsuddannelserne

4. Flere skal vælge rigtigt første gang

 • Følge effekten af adgangsforudsætninger til gymnasiale uddannelser med henblik på at understøtte øget søgning til erhvervsuddannelserne

5. 10. klasse skal pege i retning af erhvervsuddannelserne

 • Ekspertudvalg: Hvordan kan 10. klasse erhvervsrettes, så flere vælger en erhvervsuddannelse
 • Understøttelse af 10. klasseaktivitet på erhvervsskolerne

6. Begejstring og faglig stolthed er grundpiller i erhvervsuddannelserne

 • Ny og fælles fortælling som led i rebranding af erhvervsuddannelserne
 • Øget brug af eksterne gæstelærere på erhvervsskolerne
 • Bedre muligheder for supplering og adgangskurser til de videregående uddannelser
 • Etablering af en simpel kommunikativ model for videreuddannelsesmuligheder
 • Erhvervsuddannelserne er studiekompetencegivende med adgang til GSK 
 • Dannelse inkluderes i formålsbestemmelsen for erhvervsuddannelserne
 • Iværksætteri og virksomhedsstart på grundforløbet

7. Attraktive ungdomsmiljøer

 • Udvikling og udbredelse af god praksis om ungdomsmiljøer, herunder den gode modtagelse, traditioner for afslutning, for eksempel medaljer, samt identitetsskabelse og fællesskab 
 • Krav om decentral supervision af nye erhvervsuddannelseslæreres undervisningspraksis
 • Forsøg med bedre muligheder for kostophold på erhvervsskoler i tyndt befolkede områder
 • Økonomisk ramme til øget udbud af erhvervsuddannelser i tyndt befolkede områder

8. Mere tid til afklaring og til at fordybe sig i fagene

 • Adgangskurser for voksne på erhvervsskolerne
 • Adgangen til grundforløbets 1. del udvides til op til to år efter 9. eller 10. klasse
 • Nyt 10 ugers introducerende og afklarende grundforløb (GF+) for de ældre unge og voksne

9. Kvaliteten skal være endnu bedre

 • Kvalitetstilskud i 2019-2022 til digitalisering, ungdomsmiljø og gæstelærere
 • Øget gennemsigtighed gennem præsentationer af data over erhvervsskolernes nøgletal
 • Styrket kvalitetstilsyn og skærpede sanktioner

10. Større sikkerhed for at få en praktikplads

 • Nyt praktikpladstilsagn
 • Erhvervsskolernes praktikpladsopsøgende indsats udvides
 • Status på praktikpladssituationen
 • Bedre tilbud til praktikvejledere i virksomheder

11. Social- og sundhedsuddannelserne skal appellere til flere

 • Lønrefusion til praktikvirksomheder i overgangen mellem grund- og hovedforløbet
 • Forsøgsramme til forsøg på social- og sundhedsuddannelserne

12. Frihed til erhvervsskolerne

 • Bedre muligheder for at oprette nye lokale erhvervsuddannelser
 • Nye procedurer for løbende og smidigere markedstilpasninger af erhvervsuddannelser
 • Forenkling af reglerne og tydeliggørelse af faglige udvalgs og erhvervsskolernes opgaver
 • Krav om obligatoriske handlingsplaner for øget gennemførelse og talentspor afskaffes.
 • Professionalisering af og øget ansvar til erhvervsskolernes bestyrelser
Sidst opdateret: 11. september 2018