Eux-elever skal aflægge prøver på A, B og C-niveau efter udtræk blandt fag fra gymnasiale bekendtgørelser og fag på C-niveau efter eud-grundfagsbekendtgørelsen. Et overordnet princip ved udtræk af fag til prøve er, at der skabes uforudsigelighed i forhold til hvilket fag, elever skal til prøve i.

Prøver på grundforløbet

Eux-elever skal i grundforløb udtrækkes til prøve i fag som andre grundforløbselever. Eleverne skal til én prøve i grundfag på C-niveau ved afslutningen af grundforløbets 1. del og til én prøve i grundfag på C-niveau ved afslutningen af grundforløbets 2. del. Der trækkes lod mellem grundfagene. 

Hvis en elev har fået tildelt merit eller har fået godskrevet et fag, som udtrækkes til prøve, betragtes prøven som aflagt. Der skal ikke udtrækkes et nyt fag til prøve som erstatning.

Udtræk af prøvefag på samlæste hold

Undervises elever fra flere uddannelser på samme hold, kan der under forudsætning af, at eleverne har samme fagrække, udtrækkes fag til prøve for hele holdet, for elever med samme uddannelse eller eventuelt for den enkelte elev.

Undervisningen i fagene på samlæste hold skal stadig være målrettet elevernes forskellige uddannelser og prøven skal afspejle denne målretning.

Prøver på hovedforløbet og det studiekompetencegivende forløb

Eux-forløbets prøvefag på A-, B- og C-niveau skal indgå i institutionens øvrige gymnasiale prøve- og eksamensindberetninger til XPRS, herunder opgavebestilling af centralt stillede skriftlige opgaver m.v.

For det studiekompetencegivende forløb (merkantile uddannelser) og eux-hovedforløb (tekniske uddannelser) skal fag på C-niveau fra eud-grundfagsbekendtgørelsen indgå i institutionens øvrige gymnasiale prøve- og eksamensindberetninger med henblik på en central udtrækning af prøvefag.

Ved udtrækning af grundfag/valgfag fra eud-grundfagsbekendtgørelsen til prøve udpeger institutionen selv censorer fra det lokale censornetværk til censur af prøven.

Nærmere retningslinjer og frister for indberetninger fremgår af Prøve- og eksamenskalenderen og Administrativ prøve- og eksamenskalender.

Antal prøver

Elever på det studiekompetencegivende forløb (merkantile uddannelser) og eux-hovedforløb (tekniske uddannelser) skal aflægge 6 prøver på A, B og C-niveau efter udtræk blandt fag fra gymnasiale bekendtgørelser og fag på C-niveau efter eud-grundfagsbekendtgørelsen.

Ud over de udtrukne prøver skal den enkelte elev aflægge en mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt samt udarbejde en større skriftlig opgave, der bedømmes af en ekstern censor.

Særligt for elever på gammel ordning (gælder kun for tekniske uddannelser)
For elever, der har påbegyndt et eux-forløb før den 1. august 2015 gælder dog, at en elev, som allerede i grundforløbet har aflagt prøve i et fag på C-niveau, der er nævnt i pkt. 7.3. i bilaget for den pågældende erhvervsuddannelse i den relevante indgangsbekendtgørelse, og som ikke i pkt. 7.4. er nævnt på et højere niveau, kun skal aflægge 5 prøver i gymnasiale fag efter udtræk.

Hvis eleven imidlertid benytter en eventuel mulighed efter pkt. 7.5. til som valgfag at hæve niveauet i faget, skal eleven alligevel aflægge 6 prøver i gymnasiale fag efter udtræk.

Retningslinjer for prøveudtræk

Det afgørende princip ved prøvefagsudtrækket er, at den enkelte elev ikke på forhånd kan regne ud hvilke prøver, der bliver udtrukket ved den aktuelle termin eller ved kommende terminer.

Da antallet af prøveterminer kan variere, er det nødvendigt, at eksamensplanlæggeren ved hver enkelte prøvetermin vurderer, om uforudsigeligheden kan fastholdes for den enkelte elev ved de efterfølgende prøveterminer. Læs mere i Vejledning for prøveudtræk (pdf).

Sidst opdateret: 13. juli 2018