Du kan gennemføre alle merkantile erhvervsuddannelser og alle relevante tekniske erhvervsuddannelser som eux-forløb. Og du kan gennemføre eux-forløb inden for alle fire hovedområder.

Indhold

Eux indeholder praktik og den fulde skoleundervisning fra erhvervsuddannelsen - med undtagelse af grund- og valgfag samt fag med grundfagslignende indhold. Disse fag er erstattet af fag på gymnasialt niveau. Du får altså de samme erhvervsfaglige kompetencer i eux-forløb, som i almindelig erhvervsuddannelse. Samtidig får du fag på gymnasialt niveau, der i omfang svarer til en toårig gymnasial uddannelse.

Et eux-forløb udformes i forhold til den enkelte erhvervsuddannelse. Det betyder, at fagrækken på gymnasialt niveau og undervisningstiden fastsættes for den enkelte erhvervsuddannelse og dermed kan variere fra uddannelse til uddannelse. 

Dermed sikres det, at du opnår generel studiekompetence, og at forløbet indeholder de specifikke fag, som er mest relevante i forhold til erhvervsuddannelsen og til eventuel optagelse på beslægtede videregående uddannelser.

Læs mere om indhold og fag på merkantil eux og teknisk eux.

Erhvervsuddannelsen er omdrejningspunkt for eux-forløbet

Det er den enkelte erhvervsuddannelse, som er omdrejningspunkt for eux-forløbet. Det betyder, at regler og beskrivelser om erhvervsuddannelserne som udgangspunkt også gælder for eux. For eksempel i forhold til fagretninger, talentspor og højniveaufag, grundforløbsprøve, uddannelsesaftaler og skolepraktik.

Det gælder også reglerne om grundforløbets to dele. Det betyder, at du har adgang til både 1. og 2. del af grundforløbet, hvis du starter direkte efter 9. eller 10. klasse – eller senest i august året efter. Mens du begynder på grundforløbets 2. del, hvis du starter senere end dette tidspunkt. 

Grundfagskompetence

Eux-forløb indeholder grundfag på C-niveau på både 1. og 2. del af grundforløbet.

Grundfagskompetencerne skal være opnået forud for optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i tekniske eux-forløb og forud for det studiekompetencegivende forløb i merkantile eux-forløb. 

Elever der ikke har adgang til grundforløbets 1. del, og som ikke har opnået grundfagskompetencerne på anden vis, skal opkvalificere sig forud for eller parallelt med grundforløbets 2. del. Deltagerbetaling i forbindelse med dette refunderes.

Eux når du er fyldt 25 år (euv)

Du har mulighed for at gennemføre eux-forløb i euv – erhvervsuddannelse for voksne. Forløbene er beskrevet i de enkelte uddannelsesbekendtgørelser.

Skoleundervisningen i et eux-forløb for euv-elever afkortes ikke og svarer derfor til skoleundervisningen for unge eux-elever.

Reglerne om praktik i et eux-forløb for euv-elever svarer til reglerne om praktik for ordinære euv-elever – dog er udgangspunktet for praktikmængden den praktikmængde, der indgår i et eux-forløb for unge.

Spørgsmål og svar om eux

Eux

Kan euv-elever på et eux-forløb fravælge godskrivning?

For EUV-elever på et eux-forløb er det de gymnasiale regler, der gælder, i relation til godskrivning. Efter de gymnasiale regler skal skolerne tilbyde merit, hvor der er grundlag for dette, mens det er eleven, der vælger, om vedkommende vil tage imod tilbuddet om merit. Dette gælder ikke kun fagene på det studiekompetencegivende forløb i de merkantile eux-forløb, men også på grundforløbets 2. del, hvor eleven også er i gang med et eux-forløb.

Således vil mange af de voksne eux-elever på f.eks. kontoruddannelserne, der ikke ønsker merit, kunne følge et ordinært forløb sammen med eux-eleverne.

Derudover kan skolen kræve, hvis en EUV-elev får godskrivning på baggrund af uddannelse eller beskæftigelse, der ikke fuldt ud modsvarer indholdet af et undervisningsfag, at eleven deltager i den undervisning i faget, som er nødvendig for at nå uddannelsens mål. Det vil med andre ord sige, at den del af faget, der indgår i helhedsorienteret undervisning, kan følges af en sådan elev.

 

Hvordan sikres det, at eux-eleverne når det samme erhvervsfaglige niveau, når blandt andet en del af grundforløbet skal reserveres til grundfagsundervisning?

En erhvervsuddannelse indeholder den fulde erhvervsfaglige undervisning, som indgår i en erhvervsuddannelse. De eneste elementer fra en erhvervsuddannelse, som udgår i et eux-forløb, er grundfag, valgfag og fag med et grundfagslignende indhold.

Eux kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. I et eux-forløb samtænkes den studieforberedende undervisning med erhvervsuddannelsesundervisningen, hvorved kompetencerne læres hurtigere og bedre, end når de læres i to adskilte forløb.

Det konkrete indhold i en uddannelses grundforløb vil blive fastsat på baggrund af de overgangskrav fra grund- til hovedforløb, som fastsættes af det faglige udvalg, og – for uddannelser med eux - således, at kravene kan nås af elever, som skal nå de krævede c-niveauer.

Konkret skal overgangskravene på uddannelser med eux have en karakter, som muliggør, at der kan afkortes i grundfagsundervisningen med 3 uger. Dertil kommer et krav om, at undervisningen på gymnasialt niveau i et eux-forløb skal inddrage viden, begreber og indhold fra elevernes erhvervsuddannelse. På den måde bidrager både de uddannelsesspecifikke fag og grundfagene til elevernes erhvervsfaglige kompetence.

Hvilke krav til lærerkvalifikationer gælder for undervisning på eux-forløb?

Et eux-forløb indeholder – ud over den almindelige eud-undervisning - undervisning i en række fag på gymnasialt niveau, dvs. på A-, B- og C-niveau. Kravene til lærerkvalifikationer i disse fag har udgangspunkt i, hvilken læreplan undervisningen gennemføres efter.

Der er to muligheder:

A) Læreplaner indeholdt i bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), som er udstedt i medfør af erhvervsuddannelsesloven (eud-fag). Læreplanerne i denne bekendtgørelse dækker fag op til C-niveau, og lærerne skal opfylde eud-lærerkvalifikationskravene. Et grundfag på C-niveau ækvivalerer tilsvarende gymnasiale fag på C-niveau.

B) Læreplaner udstedt i medfør af den gymnasiale lovgivning (gymnasiale fag). Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, som er udstedt i medfør af eux-loven, anses i denne forbindelse også for at være gymnasial. Læreplanerne dækker fag på C-, B- og A-niveau, og lærerne skal opfylde de gymnasiale lærerkvalifikationskrav, der findes i pædagogikumbekendtgørelsen.

Eux-forløbene er beskrevet således, at fagene på C-niveau i grundforløbet hentes fra grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen.

Det kan som angivet i uddannelsesbekendtgørelserne vælges, om fag på C-niveau i hovedforløbet og det studiekompetencegivende forløb hentes fra grundfagsbekendtgørelsen til erhvervsuddannelserne eller fra den angivne gymnasiale bekendtgørelse. Fag på B- og A-niveau hentes altid fra de gymnasiale bekendtgørelser.

Et grundforløb med eux indeholder 6 grundfag på C-niveau på tekniske uddannelser og 8 grundfag på C-niveau på de merkantile uddannelser. 3 af disse fag er placeret på grundforløbets 1. del. Hvordan sikres det, at elever, der starter direkte på grundforløbets 2. del, kan opnå niveauerne i disse fag?

Elever der starter direkte på grundforløbets 2. del skal forud for eller parallelt med grundforløbets 2. del opnå C-niveau i de fag, der er placeret i grundforløbets 1. del.

Mange elever vil allerede have opnået dette, fx gennem et afbrudt gymnasialt forløb.

Med aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser indgik det derudover, at elever på eux-forløb kan få refunderet deltagerbetaling, som de måtte have haft i forbindelse med supplerende undervisning før eller under grundforløbets 2. del i fag, der er fastsat som overgangskrav til hovedforløbet eller til det studiekompetencegivende forløb i merkantile eux-forløb.

Den supplerende undervisning kan enten tages som eud-enkeltfag på en erhvervsskole eller som hf-enkeltfag på VUC.

Reglerne om refusion af deltagerbetaling i forbindelse med eud-enkeltfag er fastsat i bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.. Refusionen sker efter afslutningen af grundforløbet (forudsat beståede adgangskrav til hovedforløbet).

Reglerne om refusion af deltagerbetaling i forbindelse med hf-enkeltfag er fastsat i bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser. Refusion sker efter optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet.

Skal elever, der vælger eux, gå længere tid på grundforløbet?

Nej. Det er ikke uddannelsesforlængende på grundforløbet at vælge eux.

Hvornår skal en elev vælge, om han/hun ønsker en eux?

Elever, der ønsker et eux-forløb, skal tilkendegive dette ved tilmeldingen til erhvervsuddannelsen i foråret.

Elever, der starter på et ordinært eud-forløb, har derudover mulighed for at skifte til et eux-forløb inden for de første to uger.

Elever, der ønsker at skifte fra et ordinært eud-forløb til et eux-forløb efter de første to uger, kan i særlige tilfælde opnå dispensation hertil. Forudsætningen er, at skolen vurderer, at den pågældende elev kan nå målene for et eux-forløb inden for den tilbageværende tid af grundforløbet.

Eux-elever kan gennem hele forløbet vælge at skifte til et almindeligt eud-forløb.

Særligt for elever på gammel ordning

Hvis du er begyndt på din uddannelse før 1. august 2015, kan reglerne være anderledes end beskrevet her på siden. Kontakt din skole, hvis du er i tvivl.

Bekendtgørelser og vejledninger for elever på gammel ordning

Spørgsmål og svar om ordninger før august 2015

Sidst opdateret: 15. august 2018