Resultaterne fra de nationale test giver en god indikation af elevernes faglige niveau. Testresultaterne skal anvendes af skoler og kommuner, men de indeholder samtidig information, som kan være relevant at inddrage i en videnskabelig undersøgelse.

Forskere mv., som ønsker adgang til resultaterne fra de nationale test, skal anvende ansøgningsskemaet på denne side.

Ministeriet har udarbejdet retningslinjer, der målrettet henvender sig til forskere mv., der ønsker at anvende resultater fra de nationale test i videnskabeligt og/eller statistisk øjemed. Heri kan man blandt andet læse om ansøgningsprocessen og om reglerne for offentliggørelse af testresultater.

Blanket: ansøgning om videregivelse af persondata til brug for undersøgelser i statistisk eller videnskabeligt øjemed (dotm)

Retningslinjer for brug af data fra de nationale test til statistiske og videnskabelige undersøgelser (pdf)

Testresultater

Alle testresultater og testopgaver fra de nationale test er fortrolige. At oplysningerne er fortrolige medfører, at lærere, skoleledere, medlemmer af skolebestyrelsen, ansatte i den kommunale forvaltning, medlemmer af kommunalbestyrelsen med flere har tavshedspligt med hensyn til oplysningerne.

Videregivelse af oplysninger må kun ske, når det er berettiget

Der er kun adgang til at få oplysninger om testresultater med videre, hvis de pågældende har brug for disse som led i opgavevaretagelsen, for eksempel hvis skolelederen vurderer, at det er berettiget i forhold til den pædagogiske indsats for den enkelte elev. Skolelederen har ansvar for, at reglerne overholdes. 

Ved videregivelse er den/de personer, der videregives til, også omfattet af reglerne om fortrolighed og har tavshedspligt om oplysningerne.

Kriteriebaserede testresultater

Når eleverne har gennemført en test i matematik eller dansk, læsning gives en kriteriebaseret tilbagemelding, som viser hvilket af seks faglige niveauer testresultatet ligger på (ikke-tilstrækkelig, mangelfuld, jævn, god, rigtig god eller fremragende).

Faglige niveauer fastsat af ministeriets opgavekommissioner

Opgavekommissionerne i matematik og dansk, læsning har fastsat kriterierne for, hvilket fagligt niveau et resultat ligger på. Opgavekommissionerne består af folkeskolelærere samt undervisere på landets professionshøjskoler.

Spørgsmål og svar

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har blandt andet haft spørgsmål om adgangen til at se oplysninger og videregivelse af oplysninger inden for følgende områder:

Det er som udgangspunkt kun den lærer, som underviser eleven i det fag, der er gennemført test i, der må se resultaterne mv. Skolelederen kan dog tillade, at en lærer får adgang til andre end sine egne elevers testresultater - også i andre fag, end det læreren underviser i - hvis det har et pædagogisk formål. For eksempel må lærere, som samarbejder om eleverne i et team, gerne se og drøfte elevernes testresultater.

På nogle skoler vil lederen overlade det til en it-ansvarlig at tildele rettigheder til de lærere, som skal se rapporterne. Men it-vejlederne må som udgangspunkt ikke selv se resultaterne for andre læreres elever. Såfremt it-vejlederne samtidig fungerer som lærere, har de naturligvis ret til at se resultaterne for de elever, som de underviser i det fag, der er afviklet test i.

Hvis det overlades til andre end den pågældende lærer at varetage opgaven med at udskrive testrapporter til de enkelte forældre med testresultaterne for det enkelte barn, skal det sikres, at reglerne om fortrolighed iagttages af den pågældende medarbejder. Det er skolelederens forpligtelse at sikre dette.

Til forældrene må og skal alene udleveres testresultater for deres barn, som kan trækkes fra it-systemet. Der må ikke udleveres indholdet af opgaverne, herunder de opgaver der er givet til eleven og elevens besvarelse.

Opgaver med videre må ikke offentliggøres, hverken på Skolekom eller andre steder.

Den socioøkonomiske reference for resultaterne af de nationale test

Mange undersøgelser viser, at elevernes faglige niveau ofte hænger sammen med deres sociale baggrund. På skoleniveau viser det sig ved, at skoler, der har mange elever fra ressourcestærke hjem, ofte har bedre gennemsnitsresultater i test og prøver end skoler, hvor eleverne kommer fra mindre ressourcestærke hjem. Den socioøkonomiske reference tager højde for elevernes baggrundsforhold og kan derfor være en hjælp i vurderingen af en skoles testresultater.

Den socioøkonomiske reference viser, hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som skolens elever har klaret testene. Socioøkonomisk refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for skolens faktisk opnåede testresultater.

Den socioøkonomiske reference bliver beregnet ud fra skolens elevgrundlag. I beregningen indgår nogle udvalgte faktorer på individniveau som for eksempel køn, etnisk oprindelse og forældrenes uddannelse og indkomst – altså faktorer, som skolen ikke har indflydelse på.

Det er skolelederen og den kommunale repræsentant, der via deres personlige UNI•Login har adgang til den socioøkonomiske reference. Oplysninger om den socioøkonomiske reference er fortrolige som andre resultater fra de nationale test.

Sidst opdateret: 5. november 2018