I projektet afprøves to metoder inden for skoletiden.

Struktureret elevsamarbejde på tværs af årgangene

I denne indsats sættes en hel 3. klasse eller 5. klasse sammen med en hel 8. klasse, hvor 8. klasses elever agerer læsemakkere for 3. eller 5. klasses eleverne i par, der er sammensat under hensyn til læsemakkerparrets læseniveau, interesser, personlighed og evt. særlige behov. Konkret indebærer indsatsen, at klassernes undervisende personale, skolens læsevejleder og bibliotekar opkvalificeres i læsemakkermetoden, hvorefter 3. eller 5. klasses og 8. klasses eleverne gennemgår et forløb i par. Forløbet er tilrettelagt af Professionshøjskolen Metropol og vil foregå 3 gange om ugen i 4 måneder i 8. klassens understøttende undervisning og i 3. og 5. klassens danskundervisning.

Forsøget i sin helhed har til formål at undersøge om elevsamarbejde på tværs af årgange kan styrke de yngre og ældre elevers faglige resultater, trivsel og motivation samt de ældre elevers alsidige udvikling med hensyn til at tage ansvar, lære fra sig og være en rollemodel for den yngre elev. Dette har både international forskning og gode danske erfaringer peget på.

Indsatsen er blevet pilotafprøvet i foråret 2016, hvor det blev positivt modtaget af bådelærere og elever. De yngre elever blev mere motiverede til at læse, fik en større tro på sig selv og en mere sikker læsning – især de fagligt svage læsere. Eleverne i 8. klasse fik styrket deres sprogforståelse, samtidigt med at særligt de svage læsere blandt 8. klasse- eleverne fik styrket troen på sig selv, da de oplevede at være den dygtige læser og at kunne påtage sig en rollemodel. Personligt lærte 8. klasse-eleverne således at tage ansvar, give konstruktiv feedback og skabe en positiv relation til den yngre elev.

Supplerende faglig støtte fra studerende

I denne indsats deltager en mindre gruppe af 5 elever på enten 3. eller 5. klassetrin med udfordringer i matematik i et supplerende intensivt læringsforløb. Indsatsen er tilrettelagt som et tutorforløb, hvor de 5 elever udvælges af klassens matematiklærer ud fra overvejelser af, hvilke elever der vil kunne profitere af et sådant forløb. Tutorforløbet vil foregå 3 gange om ugen i 4 måneder, hvor eleverne gennemgår et forløb tilrettelagt af Professionshøjskolen Metropol byggende på international forskning.

Forsøget i sin helhed har til formål at undersøge om et tutorforløb kan styrke elever med svag social baggrunds faglige resultater, trivsel og motivation, hvilket international forskning har peget på.

Indsatsen er blevet pilotafprøvet i foråret 2016, hvor deltagerne vurderede, at eleverne blev dygtigere, både i forhold til at løse opgaver hurtigere og at løse sværere opgaver. Eleverne fik også en mere positiv tilgang til matematik og blev mere vedholdende. De hyggede sig under forløbene og var stolte over at være foran klassen i forhold til visse kompetencer og færdigheder.

Sidst opdateret: 13. juli 2018