Det er dokumenteret, at anbragte børn og børn, der modtager en foranstaltning i hjemmet, i gennemsnit klarer sig væsentligt dårligere uddannelses- og erhvervsmæssigt end deres jævnaldrende.
Svensk forskning peger på, at en velgennemført grundskole er den vigtigste beskyttelsesfaktor for tidligere anbragte i voksenlivet. 

I projektet om de udsatte børns faglighed gennemføres der forsøg med to forskellige indsatser, der foregår uden for skoletiden. De sigter begge mod at styrke fagligheden blandt udsatte og anbragte børn, da disse grupper børn kan have behov for indsatser til at understøtte deres skolegang.

Klub Penalhus

I Klub Penalhus får hver elev i løbet af et halvt år sendt seks pakker med skoleunderstøttende materiale: Bøger, matematikopgaver og supplerende materiale. Børnene er med forældrenes og lærernes hjælp delt ind i niveauer, så det faglige niveau i pakkerne kan tilpasses det enkelte barns skolefaglige niveau. 

Klub Penalhus er udviklet i England under navnet The Letterbox Club. Nu arbejder flere end 6.000 anbragte og adopterede børn i England, Skotland, Wales og Nord Irland med metoden. De skolebørn, der har deltaget i det engelske projekt, har haft en fremgang på helt op til 1,5 skoleår i læsning/stavning og matematik, og deres motivation for læring generelt er steget. 

Metoden afprøves nu i Danmark under navnet Klub Penalhus. Målgruppen er anbragte og hjemmeboende børn, der får støtte efter serviceloven. Der er tale om børn, der går i en almindelig folkeskole.

Makkerlæsning

Makkerlæsning er en træning af læsefærdigheder, hvor forældre eller plejeforældre først læser sammen med barnet, og dernæst læser barnet selv. Undervejs bliver barnet støttet i sin læsning efter behov.

I indsatsen lærer man plejeforældre og forældre til udsatte børn (og eventuelt ansatte på anbringelsessteder) at arbejde med læsetræningsmetoden. Meningen er, at børnene fast skal læsetræne sammen med den voksne i en periode, så de voksne kan hjælpe barnet med at lære at læse.

Metoden er i udlandet kendt som Paired Reading, og den har vist gode resultater, blandt andet i Sverige blandt familieplejeanbragte børn. Metoden afprøves nu i Danmark under navnet Makkerlæsning, som tilbydes til anbragte og udsatte børn i indskolingen og mellemtrinnet i folkeskolen.

Sidst opdateret: 13. juli 2018