Bestyrelsen udpeger sin formand blandt bestyrelsens udefrakommende medlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin vedtægt og forretningsorden for institutionens ledelse og virke – inden for de af Undervisningsministeriet fastsatte rammer. 

Rammerne om institutionens ledelse, ansvar og opgaver reguleres af kapitel 3 i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse samt bekendtgjorte regler, som følger af lovens bemyndigelser. Læs lovens bestemmelser (uvm.dk).

Bestyrelsens medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring fra relevante ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedet for ufaglært beskæftigelse samt med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Som bestyrelse for en selvejende institution er det medlemmers opgave at varetage og repræsentere institutionens interesse.

I forlængelse heraf er det bestyrelsen, som bærer ansvaret for institutionens overordnede ledelse. Den er blandt andet ansvarlig for institutionens drift og forvaltning af de statslige tilskud, ansættelse og afskedigelse af institutionens ledelse og medarbejdere. Bestyrelsen fastsætter også retningslinjerne for ledelsens virksomhed og kan bemyndige lederen til i nærmere bestemt omfang at udøve beføjelser, der er tillagt bestyrelsen.

Sidst opdateret: 4. april 2019