Undervisningsministeriets selvejemodel er baseret på følgende tre grundprincipper: selvforvaltning, centralt fastsatte mål og rammestyring, statslig tilskudsfinansiering.

Selvforvaltning

Selveje giver institutionerne store frihedsgrader i forvaltningen af opgaverne, men pålægger dem samtidig et ansvar for at realisere de uddannelses- og institutionspolitiske målsætninger inden for de fastsatte rammer for deres virksomhed.

Det er for eksempel institutionen selv, der skal træffe beslutning om ansættelse og afskedigelse af personale, tilrettelæggelse og organisering af institutionens administrative opgaver. Den selvejende institutions selvforvaltning kan kort beskrives ud fra følgende 3 karakteristika:

  1. Institutionen ledes af en selvstændig og uafhængig ledelse (en bestyrelse).
  2. Institutionen har en vedtægt, som beskriver formålet for institutionen og rammerne for dens virksomhed.
  3. Institutionen har en fra stifteren – i dette tilfælde Undervisningsministeriet – adskilt formue.

Centralt fastsatte mål og rammestyring

Undervisningsministeriet fastsætter centrale mål for og styring af for eksempel uddannelsens indhold og tilrettelæggelse, prøveaflæggelse og censur, evaluering og decentral kvalitetssikring samt rammerne for de selvejende institutioners virksomhed, uddannelsens finansiering, herunder regnskabsaflæggelse og rapportering. Endelig bestemmes en del af de samlede rammevilkår af Undervisningsministeriets praksis og administrative afgørelser. Det gælder for eksempel de krav, der stilles til institutionernes dokumentation i forbindelse med ministeriets tilsyn.

Statslig tilskudsfinansiering

Tilskud bestemmes ud fra objektive aktivitetsmål (antal årselever) og politisk fastsatte takster. Dermed kender institutionerne deres økonomiske grundlag ved finansårets start, idet taksterne fastsættes direkte på finansloven. Takstfastsættelsen er dermed uafhængig af den enkelte institutions konkrete udgiftsdispositioner og omkostningsforhold. Institutionerne kan frit disponere over tilskudsmidlerne inden for rammerne af gældende bevillingsregler og i overensstemmelse med de opstillede formål for uddannelserne og for institutionerne. For FGU-institutionerne består tilskuddene af: 

  1. Grundtilskud
  2. Taxametertilskud
  3. Udslusningstilskud
  4. Tilskud til kombinationsforløb
  5. Tilskud til afsøgningsforløb
  6. Tilskud til skoleydelse
Sidst opdateret: 4. april 2019