I Danmark har vi en lang tradition for, at forældre kan vælge at lade deres barn gå på en fri grundskole. Den frie skoletradition er en central mulighed i det danske uddannelsessystem, og der findes omkring 550 frie grundskoler i landet, hvoraf langt de fleste gør det godt. De enkelte steder hvor det halter, er det dog vigtigt at få hjulpet skolerne på rette vej og sikre overholdelse af de gældende regler.

Efter friskoleloven kan frie grundskoler inden for lovgivningens rammer give en undervisning, der stemmer med skolernes egen overbevisning, og tilrettelægge undervisningen i overensstemmelse med denne overbevisning. Undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen (stå mål med-kravet), og skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratisk dannelse, kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene (frihed og folkestyre-kravet).

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) fører tilsyn med, om de frie grundskoler lever op til stå mål med-kravet og frihed og folkestyre-kravet. Skolerne skal leve op til de to krav, uanset hvilke værdier og opfattelser skolerne bygger på.

Hvem kan henvende sig?

Alle kan henvende sig med bekymringer om forholdene på en fri grundskole. Vi modtager bl.a. henvendelser fra forældre, lærere, elever, naboer til skoler og kommuner.

Hvad kan være bekymrende forhold på en fri grundskole?

Hvis du er bekymret for, om en fri grundskole lever op til lovens krav, skal du være opmærksom på, at frie grundskoler har lov og ret til at tilrettelægge undervisningen og i øvrigt drive skolen ud fra egne værdier og livsopfattelser. Så længe dette ikke strider mod stå mål med-kravet og frihed og folkestyre-kravet.

Det kan være svært at vurdere, om en fri grundskole lever op til frihed og folkestyrekravet, men du kan rette henvendelse, for eksempel hvis du har mistanke om at:

 • skolen ikke overholder dansk lovgivning.
 • skolen er et samlingssted for lukkede og eventuelt kriminelle miljøer.
 • skolens samarbejde med kommunale myndigheder og offentlige instanser bærer præg af lukkethed og afstandstagen.
 • skolen ikke lever op til sin underretningspligt. 
 • skolen udøver social kontrol og styrer eleverne strengt til en grad, at de mistrives.
 • der ikke sker elevinddragelse på skolen, herunder at eleverne ikke har mulighed for og evne til at forholde sig kritisk til forhold i deres hverdag og skoleliv.
 • der er en udpræget forskelsbehandling mellem kønnene på skolen.
 • der er begrænset forældreindflydelse, herunder i bestyrelsesarbejde og generalforsamling.
 • skolen opfordrer til handlinger, som er strafbare, eller i øvrigt understøtter radikalisering og afstandtagen fra det danske samfund.

Kravet til frie grundskolers undervisning går ud på, at undervisningen skal ”stå mål med” undervisningen i folkeskolen. Det betyder, at der for eksempel ikke behøver at være de samme fag på skemaet som i folkeskolen. Men undervisningens indhold og niveau skal overordnet være på linje med eller ligge over folkeskolens indhold og niveau.

Du kan rette henvendelse, for eksempel hvis du er bekymret for:

 • kvaliteten af skolens undervisningsmaterialer
 • kvaliteten af undervisningen i flere eller enkelte fag, herunder lærernes/lærerens danskkundskaber
 • antallet af undervisningstimer generelt eller i bestemte fag.

Hvad sker der, når jeg henvender mig?

Hvis du henvender dig skriftligt, vil du modtage en kvittering for henvendelsen. Derefter vil den tilsynsførende vurdere, hvad der videre skal ske i sagen på baggrund af dine oplysninger, og eventuelt vende tilbage med opklarende spørgsmål.

Ved telefonisk henvendelse vil du blive bedt om at redegøre for bekymringen og derefter overlades sagen til styrelsen.

Du vil almindeligvis ikke blive orienteret om sagens videre forløb. Hvis du oplyser dit navn til styrelsen, vil styrelsen ikke kunne behandle din henvendelse anonymt.

Sidst opdateret: 13. juli 2018