Ministeriet anbefaler, at institutionerne, som et led i deres forberedelse af generalprøven, benytter tidligere udsendte orienteringer om bl.a. netværksanbefalinger og myndighedskrav.

For alle aktører omkring prøveafviklingen (elever, eksamensansvarlige, prøveansvarlige, prøvevagter, skolens it-ansvarlige, brugeradministrator og bedømmer) er der desuden udarbejdet brugervejledninger i pdf-format.

Spørgsmål og svar

Integration mellem XPRS og Netprøver.dk

Der er automatisk integration mellem XPRS og Netprøver.dk.

Oplysninger om indberettede prøvehold, fag, elever, vejledere og censorer overføres automatisk fra XPRS til Netprøver.dk, hvorefter institutionerne i Netprøver.dk kan forsikre sig om, at alle prøvehold er korrekt indberettet.

Som et supplement til de øvrige oplysninger fra de studieadministrative systemer er der mulighed for at indtaste lokaler direkte i Netprøver.dk i god tid inden prøveafviklingen.

Login med UNI•Login eller NemID

Alle brugere (elever, bedømmere og skolens personale) logger ind på www.netprøver.dk med UNI•Login eller NemID (personligt NemID eller medarbejdercertifikat med CPR-tilknytning). Det er valgfrit, hvorvidt der benyttes UNI•Login eller NemID.

Det er den enkelte institution, der er ansvarlig for at sikre, at de brugere på institutionen, der skal tilgå Netprøver.dk, har et brugbart UNI•Login eller NemID.

Bemærk, at problemer med at logge ind med UNI•Login kan skyldes, at brugerens CPR-nummer ikke er registreret på brugerens UNI•Login. Institutionens UNI•Login administrator, kan hjælpe med at få tilføjet et CPR-nummer til det pågældende UNI•Login.

Oprettelse af brugere i Netprøver.dk

Brugerne af Netprøver.dk (elever, bedømmere og skolens personale) har forskellige roller i systemet, kaldet brugerroller.

For eksempel skal en elev og en eksamensansvarlig ikke kunne udføre de samme handlinger som bruger i Netprøver.dk. Hver bruger skal derfor oprettes med den korrekte brugerrolle, så hver enkelt bruger har rettighed til at løse sine opgaver.

Elever oprettes automatisk af ministeriet på baggrund af de indberettede oplysninger til XPRS. Andre brugere, som for eksempel eksamensansvarlige og prøvevagter, skal oprettes lokalt på den enkelte institution.

Institutionens lokale brugeradministrator skal tildele lokale brugerroller.

Kan eleverne aflevere besvarelser, eller dele af besvarelser, på papir?

Eleverne skal aflevere digitale eksamensbesvarelser i de af ministeriet godkendte filformater i Netprøver.dk, ved de prøver, der på et givent tidspunkt er omfattet af systemet.

Nogle elever ønsker imidlertid at udfærdige deres besvarelse, eller dele af deres besvarelse, på papir. Dette er fortsat tilladt, men eleven skal så, fx med egen medbragt scanner, indscanne papirdelen af besvarelsen og aflevere den i Netprøver.dk, eventuelt som ekstramateriale. Indscanningen kan også foretages af institutionen.

Hvordan skal plagiatkontrollen i Netprøver.dk benyttes?

Alle eksamensbesvarelser vil blive underkastet henholdsvis virustjek og plagiatkontrol i Netprøver.dk. Resultaterne fra plagiatkontrollen vil fremgå af censorernes oversigter over eksamensbesvarelser i Netprøver.dk. Resultaterne indgår i censorernes samlede vurdering af, om der skal rejses en formodning om snyd. Resultatet fra plagiatkontrollen bør ligeledes benyttes af institutionerne, når det undersøges, hvorvidt en formodning om snyd kan bekræftes, og resultatet fra plagiatkontrollen kan derved indgå som en del af grundlaget for skolens afgørelse.

Selvom der skulle opstå problemer med plagiatkontrol af nogle eksamensbesvarelser, så skal de pågældende eksamensbesvarelser fortsat bedømmes (som hidtil).

Bemærk, at der ikke allokeres eksterne censorer ved generalprøven.

 

Hvordan sendes elevernes besvarelser fra generalprøven til elevernes egne lærere?

Den enkelte institution kan sende elevernes besvarelser til egne lærere som følger: Den prøveansvarlige (eller den eksamensansvarlige) kan downloade et prøveholds besvarelser i Netprøver.dk ved at trykke ”Download alle filer” på det enkelte prøvehold, og dernæst trykke ”Hent zip-fil”. Den downloadede zip-fil, der indeholder alle besvarelser fra elever på prøveholdet, kan så sendes til prøveholdets lærer. Når zip-filen pakkes ud, vil der være et katalog for hver elev med elevens besvarelse.

Aflevering af ekstramateriale i Netprøver.dk

I Netprøver.dk skal en elev ved den enkelte prøve aflevere ét dokument i pdf-format som besvarelse. Eventuelle bilag skal, så vidt muligt, indarbejdes af eleven i dette dokument.

Netprøver.dk understøtter rent teknisk, at eleven, som supplement til sin besvarelse, kan aflevere ekstramateriale, der kan være i andre formater end pdf-format. Aflevering af ekstramateriale må imidlertid kun finde sted i særlige tilfælde. Et konkret eksempel på, hvad der kan anses for ”særlige tilfælde”, er: I forbindelse med de skriftlige prøver har en elev udarbejdet to eller flere filer, evt. i forskellige formater, som besvarelse, og eleven er ikke i stand til at samle filerne til ét samlet dokument i pdf-format. Hvis institutionen ikke kan afhjælpe problemet for eleven, kan eleven konvertere filerne hver især til pdf-format og aflevere den ene fil som besvarelse og de resterende filer som ekstramateriale.

Hvis en elev afleverer én eller flere filer som ekstramateriale, indgår dette som en del af elevens besvarelse og skal derfor indgå i den samlede bedømmelse. Bemærk dog, at censor ikke kan forventes at kunne læse filer, der ikke er afleveret i helt gængse standardformater.

Skal eksamensbesvarelser også sendes til censorerne i papirformat?

Nej. Der allokeres ikke censorer ved generalprøven.

Vil delprøver uden hjælpemidler blive afviklet i Netprøver.dk?

I nogle fag, fx matematik A (stx) og musik A (stx), indgår der i prøverne delprøver uden hjælpemidler. I disse tilfælde vil den første del af prøven, dvs. delprøven uden hjælpemidler, blive afviklet på papir (ligesom ved tidligere prøveterminer). Ved generalprøven skal institutionen, i modsætning til den kommende sommertermin, selv printe opgavesættet i papir, hvis institutionen afholder prøver, der indeholder en delprøve uden hjælpemidler.

Tilsender ministeriet opgavesæt, der kan benyttes som backup?

Nej. Ministeriet udsender ikke trykte opgavesæt (papirhæfte eller CD-rom) i forbindelse med generalprøverne. De relevante opgavesæt kan hentes på Materialeplatformen.dk.

Hvilke enheder (PC, Mac mv.) understøtter Netprøver.dk?

Netprøver.dk understøtter de fleste enheder (fx PC, Mac, iPad), opdaterede operativsystemer (fx Windows, Mac OS X, iOS, Linux) og browsere (fx Internet Explorer, Safari, Chrome, Firefox). Forsiden af Netprøver.dk vil desuden indeholde en funktionalitet, der gør det muligt for den enkelte bruger automatisk at få tjekket, hvorvidt brugerens udstyr er understøttet af Netprøver.dk.

Kan alle institutionens terminsprøver afholdes i Netprøver.dk?

Nej. Det er imidlertid op til den enkelte skole, om generalprøven benyttes som en terminsprøve eller ej.

Det primære formål med Netprøver.dk er effektivisering af processerne ved de centralt stillede skriftlige prøver og de større skriftlige opgaver. Løsningen understøtter derfor ikke afvikling af terminsprøver, samt elevernes løbende afleveringer i undervisningen.

Hvordan sikrer vi, at elever, der er forhindrede i at deltage i generalprøven, bliver fortrolige med Netprøver.dk, inden sommerterminens prøver?

Ministeriet anbefaler, at størstedelen, dvs. så mange elever som muligt, deltager i generalprøven den 8. marts 2018. I det omfang, der ikke er mulighed for at alle elever kan deltage i den 1. generalprøve, vil institutionen kunne tilmelde en mindre andel af eleverne til 2. generalprøve den 22. marts 2018. Ministeriet anbefaler, at elever, som hverken har mulighed for at deltage i 1. eller 2. generalprøve, tager en demo-prøve i Netprøver.dk.

Eux-elever og Netprøver.dk

Eux-elever, der skal aflægge gymnasiale skriftlige prøver, skal også benytte Netprøver.dk, hvis den pågældende prøve afvikles via Netprøver.dk. Eksempelvis skal eux-elever med dansk A, særligt gymnasialt fag til brug for merkantile eux-forløb, hvis de udtrækkes til den skriftlige prøve i faget, til den samme skriftlige prøve i dansk A som hhx-elever. Det betyder, at de pågældende eux-elever skal benytte Netprøver.dk, hvis de skal til skriftlig prøve i dansk A. Derfor skal eux-elever også deltage i generalprøven af Netrpøver.dk i 2018.

Hvor kan jeg få mere hjælp vedrørende Netprøver.dk?

Hvis du har tekniske spørgsmål til Netprøver.dk, kan du kontakte teknisk support for Netprøver.dk på tlf.: 7021 2150 eller. du kan benytte formular til support.

 

Sidst opdateret: 26. marts 2018