Undervisningsministeriet udvikler i øjeblikket software til monitorering af elevers computere under skriftlige prøver, som gymnasierne skal anvende til at undersøge mistanke om snyd i forbindelse med skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at udrulningen af Den digitale prøvevagt er udskudt og programmet vil ikke blive klar til eksaminerne i maj/juni 2019.

Monitoreringsværktøjet, i daglig tale kaldet Den digitale prøvevagt (forkortet DDP), vil blive integreret i Netprøver.dk og skal anvendes ved de centralt stillede, skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser. Det vil sige, at Den digitale prøvevagt ikke skal bruges i forbindelse med skriftlige prøver, hvor prøven ikke afvikles på et bestemt sted, fx SRP og SSO.

Den digitale prøvevagt vil kunne dokumentere en række af de handlinger, som eleven foretager på sin computer under prøverne. Institutionen kan efter prøven undersøge data, som er indsamlet af Den digitale prøvevagt, for at dokumentere, om en elev har snydt under en prøve – fx ved at benytte sig af ikke-tilladte hjælpemidler, ved at bruge internettet på en ikke-tilladt måde, ved at kommunikere under prøven og/eller ved på forskellig vis at skaffe sig oplysninger, som eleven udgiver for sine egne uden at henvise til kilden.

Den digitale prøvevagt vil blive udviklet henover flere terminer og vil således løbende blive videreudviklet og forbedret.

Baggrund

Det indgår i den politiske aftale om styrkede gymnasiale uddannelser af 3. juni 2016, at indsatsen mod snyd ved prøverne skal styrkes. Partierne bag den politiske aftale om gymnasiereformen har i forlængelse heraf i december 2017 tilsluttet sig, at Undervisningsministeriet anskaffer et monitoreringsværktøj, som kan monitorere en række af elevernes handlinger på deres computere under de skriftlige prøver.

Hvordan fungerer Den digitale prøvevagt?

Når en elev logger ind på Netprøver.dk før den skriftlige prøve, bliver eleven præsenteret for en vejledning i, hvordan man starter Den digitale prøvevagt. Er programmet ikke i forvejen installeret, er der ligeledes en anvisning i at downloade og installere programmet, hvilket kan gøres med få klik. Eleven kan kontrollere, at Den digitale prøvevagt er installeret og virker, før prøven går i gang.

Den digitale prøvevagt begynder først at monitorere elevens computer, når prøven starter. Det vil sige, at Den digitale prøvevagt kan være installeret på computeren og klar til brug, men ikke monitorerer eleven, før prøven er i gang. Den digitale prøvevagt stopper monitoreringen af elevens computer, når eleven afleverer besvarelsen i Netprøver.dk. Selvom eleven ikke afleverer i Netprøver.dk, stopper Den digitale prøvevagt automatisk ti minutter efter prøvetidens udløb.

Når eleverne starter Den digitale prøvevagt vil programmet løbende sende oplysning til Netprøver.dk om, at det er aktivt og fungerer. Institutionen vil på en oversigt i Netprøver.dk løbende kunne orientere sig om hvilke elever, der har startet Den digitale prøvevagt på deres computer, og hvilke elever, der ikke har startet den.

Når prøven er i gang, registrerer Den digitale prøvevagt web-adresser og aktive processer på computeren, og den affotograferer elevens skærm med jævne mellemrum samt ved større skærmændringer.

De handlinger, som registreres i Den digitale prøvevagt, bliver i visse tilfælde markeret som såkaldte ’observationer’, som kan give anledning til institutionens nærmere undersøgelse. Det kan være besøg på sociale medier eller anvendelse af visse ikke-tilladte hjælpemidler. Disse observationer vil blive præsenteret på en oversigt, som medarbejdere bemyndigede af institutionens leder kan vælge at se på under eller efter prøven. Efter prøvens afslutning kan Den digitale prøvevagt vise en rapport med observationer fra en bestemt elev eller et hold. På den baggrund kan institutionen undersøge eventuelle mistanker om snyd eller foretage stikprøver i data for fx et hold for at undersøge, om der er tilfælde af snyd.

Skolerne får mulighed for i en vis udstrækning selv at justere, hvilke registrerede handlinger på elevens computer, der resulterer i en ’observation’.

Den digitale prøvevagt vil kunne levere dokumentation for visse af elevens handlinger under prøven. Denne dokumentation kan inddrages, når institutionens leder skal undersøge en mistanke om snyd. Gennemgang af data fra Den digitale prøvevagt vil kunne føre til en sanktion for snyd ved prøven. Det er ligeledes muligt at inddragelse af data fra Den digitale prøvevagt kan føre til, at mistanken mod eleven bortfalder.

De eksisterende regler for institutionens håndtering af en mistanke om snyd, jf. de gældende eksamensbekendtgørelser, finder også anvendelse i forbindelse med håndtering af en mistanke om snyd ved prøver, hvor monitoreringsværktøjet er anvendt.

Rammer for anvendelse af monitoreringsværktøjet

Det er et krav, at alle gymnasiale institutioner benytter ministeriets digitale prøveafviklingssystem ved de centralt stillede, skriftlige prøver. Derfor vil det også blive en forudsætning for at deltage i de centralt stillede skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser, at eleven installerer og afvikler monitoreringsprogrammet på sin computer under skriftlige prøver, når programmet bliver lanceret.

Vejledningsmateriale

Undervisningsministeriet udarbejder vejledningsmateriale til institutionerne både om den teknisk-praktiske anvendelse af Den digitale prøvevagt samt om undersøgelse af mistanker om snyd ved hjælp af data fra Den digitale prøvevagt. På den baggrund kan institutionerne instruere eleverne i anvendelse af Den digitale prøvevagt forud for de skriftlige prøver.

Øvrige initiativer mod snyd

Undervisningsministeriet udvikler følgende oplysningsmaterialer og anbefalinger, der forventes at være klar i god tid inden prøverne:

  • Et oplysningsmateriale om snyd og konsekvenserne af snyd til elever.
  • En hjemmeside om snyd til institutionerne.
  • En hjælpemiddeloversigt til brug for institutionerne.
  • Anbefalinger til lokale eksamensregler herunder eksamensvagters antal og træning.
  • Anbefalinger til anvendelse af webfiltrering.

Hvis Den digitale prøvevagt ikke kan anvendes

I tilfælde af, at programmet ikke kan installeres på elevens computer, skal eleven aflægge prøven under skærpet tilsyn.

Den digitale prøvevagt udvikles til computere med macOS eller Microsoft Windows styresystemer. Elever, der ved prøven anvender en computer med et andet styresystem, skal aflægge prøven under skærpet tilsyn.

Skærpet tilsyn for elever, der ikke omfattes af monitoreringsværktøjet, tilrettelægges af institutionerne på baggrund af vejledning fra Undervisningsministeriet.

Opbevaring og behandling af digitale data

Elevernes aktiviteter på computeren bliver monitoreret fra prøven går i gang, og indtil eleven afleverer besvarelsen. De registrerede data vil blive gemt på en sikret central server, og vil blive slettet, senest fire måneder efter prøven er afholdt. Det er kun personer bemyndigede af institutionens leder, som har adgang til data fra Den digitale prøvevagt.

Sidst opdateret: 15. marts 2019