Herunder finder du en række af de mest almindelige spørgsmål og svar om Den Digitale Prøvevagt (DDP). Bemærk, Den Digitale Prøvevagt vil ikke blive taget i brug til sommerens prøver i maj/juni 2019.

Hvordan skal DDP bruges (regler og rammer)?

Med hvilken hjemmel kan gymnasiet kræve, at eleverne bruger Den Digitale Prøvevagt under skriftlige prøver?

Det vil ikke være gymnasiet, men Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som fastsætter kravet om, at eksaminanderne fremover skal benytte Den Digitale Prøvevagt under skriftlige prøver. Dette krav vil knytte sig til kravet om, at eksaminanderne skal benytte ministeriets digitale prøveafviklingssystem, jf. § 5 i den såkaldt almene eksamensbekendtgørelse (bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser). Bemærk, at terminsprøver og interne prøver ikke er omfattet af disse regler.

Hvorfor er der behov for DDP?

Med digitaliseringen af de gymnasiale prøver er der samtidig opstået nye muligheder for uretmæssig kommunikation eller anden form for snyd under prøverne. DDP skal således bidrage til at modvirke snyd ved prøverne.

Er det et krav, at elever skal installere og afvikle DDP under de centralt stillede skriftlige prøver?

Ja. Eleverne skal anvende DDP under skriftlige prøver i gymnasiet og hf. Dette gælder dog ikke til sommerens prøver i maj/juni 2019, hvor programmet ikke er taget i brug.

Skal DDP bruges af elever i eux-forløb?

Ja, når de aflægger skriftlige prøver i gymnasiale fag.

Har DDP allerede været i brug?

DDP er et nyudviklet værktøj, som for øjeblikket testes. Flere gymnasier har hidtil brugt lignende monitoreringsværktøjer.

Har ministeriet fastlagt krav om, hvordan institutionerne skal bruge data fra DDP?

Nej, der er ikke centralt fastsatte krav til, hvordan institutionerne skal behandle data fra DDP. Institutionerne skal fortsat følge reglerne for at undersøge en mistanke om snyd (disse regler er ikke ændret). Institutionerne kan følge de vejledninger, som Undervisningsministeriet udvikler til DDP.

Hvordan bliver eleverne informeret?

Det er vigtigt, at elever, lærere og ledere har den fornødne information om Den Digitale Prøvevagt. Der ligger vejledninger på uvm.dk. Der er udsendt informationsbreve til institutionerne, hvori en række af de centrale spørgsmål om Den Digitale Prøvevagt besvares, ligesom der er afholdt flere informationsmøder med skoler og organisationer i sektoren, herunder elevorganisationerne.

Til hvilke prøver skal DDP anvendes?

Den Digitale Prøvevagt skal anvendes til alle gymnasiale, centralt stillede, skriftlige prøver. Det betyder blandt andet, at Den Digitale Prøvevagt ikke skal bruges i forbindelse med SOP, SSO og SRP eller ved mundtlige prøver.

Kan elever nægte at lade deres computer overvåge med DDP?

Når eleven aflægger en centralt stillet, skriftlig prøve i gymnasiet, skal eleven anvende Den Digitale Prøvevagt på sin computer.

Betyder en ’observation’ i DDP altid, at eleven har snydt ved prøven?

Nej. Observationer er ikke ensbetydende med, at eleven har snydt. Der skal altid foretages en konkret vurdering. Hvis en observation i Den Digitale Prøvevagt giver anledning til en mistanke om snyd, skal skolens leder undersøge sagen.

Hvis der er en observation i DDP, skal eleven så sendes ud af eksamenslokalet med det samme?

Nej, som udgangspunkt vil det være bedst at lade eleven fuldføre prøven, da DDP jo allerede har registreret elevens aktiviteter. Elevens besvarelse skal også bedømmes, selvom der foreligger en mistanke om snyd, som skolen er ved at undersøge. Hvis skolen gennem sin sagsbehandling når frem til, at mistanken om snyd kan bekræftes, vil karakteren bortfalde.

Hvad er censors rolle i forhold til DDP?

Censorer har ikke adgang til data i Den Digitale Prøvevagt. Censorer skal som hidtil videregive en eventuel mistanke om snyd til elevens skole. I sommerterminen sker det som noget nyt ved, at censorerne udfylder en digital ’snydeblanket’ i Netprøver.dk i forbindelse med censormødet.

Skal elever møde op til terminsprøven?

Interne prøver med henblik på prøvetræning (herunder terminsprøven) er en del af undervisningen, og der er derfor mødepligt for eleverne. Hvis elever udebliver fra en terminsprøve (eller anden undervisning) skal det håndteres efter reglerne i skolens studie- og ordensregler. Skolerne reagerer over overtrædelser af studie- og ordensreglerne og iværksætter sanktioner, i overensstemmelse med de lokalt fastsatte regler på skolen, inden for rammerne af Undervisningsministeriets bekendtgørelse herom.

Se evt. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192670

Tekniske spørgsmål og svar

Logger Den Digitale Prøvevagt, når jeg logger ind i Netprøver?

Til de skriftlige prøver, kan du som hidtil logge på Netprøver ved hjælp af Nem-Id eller UNI-login. Efter, at du er logget ind, kan du komme til dagens prøve. Her bliver du bedt om at starte Den Digitale Prøvevagt. Når du har startet Den Digitale Prøvevagt, vil den afvente din prøvestart, inden den begynder at overvåge dig. Udgangspunktet er således, at du som elev logger dig på Netprøver, inden Den Digitale Prøvevagt påbegynder overvågning.

Hvis du under prøven logger ud af Netprøver og skal logge ind igen for at aflevere din besvarelse, kan du igen benytte Nem-Id eller UNI-login. Her vil Den Digitale Prøvevagt overvåge dit login, men Den Digitale Prøvevagt kan ikke se din adgangskode, da den står med prikker.

Den Digitale Prøvevagt logger heller ikke, hvad du skriver i adgangskodefelterne.

Den Digitale Prøvevagt indeholder en keylogger-funktion, men det er IKKE hensigten, at den skal i brug. Det er under overvejelse, om Den Digitale Prøvevagt på et tidspunkt skal kunne opsamle antallet af gange, du trykker på tastaturet – ikke hvad du taster, men hvor mange gange du taster. 

Indeholder Den Digitale Prøvevagt en keylogger?

Den Digitale Prøvevagt indeholder en keylogger-funktion, men det er IKKE hensigten, at den skal i brug. Der bliver derfor ikke opsamlet nogle af de taster, du trykker på. Vi overvejer, at Den Digitale Prøvevagt på et tidspunkt skal kunne opsamle antallet af gange, du trykker på tastaturet – ikke hvad du taster, men hvor mange gange du taster. Hvis en elev har lange perioder uden tastetryk og pludselig har et Word dokument på 8.000 tegn kunne det indikere snyd.

Hvornår overvåger DDP elevens computer?

Den Digitale Prøvevagt indsamler kun data under prøven. Den Digitale Prøvevagt begynder først at indsamle data når prøven i Netprøver.dk går i gang og afslutter dataindsamlingen, når eleven afleverer sin besvarelse.

Hvad registrerer DDP på elevens computer?

Den digitale Prøvevagt registrerer kun skærmbilleder og elevens aktiviteter på computeren under prøven.

Under prøven tager Den Digitale Prøvevagt screenshots af elevens computer, registrerer hvilke hjemmesider eleven tilgår og hvilke programmer der kører på computeren.

Hvilke styresystemer kan eleverne anvende med DDP?

Elevernes computere kan anvende Windows eller MacOS som styresystem. For Windows computere er kravet, at de har installeret .Net Framework 4.7.2., der er installeret, hvis Automatiske opdateringer er slået til. For Mac computere er kravet, at det er MacOS version 10.10 eller højere.

Hvad med elever, som har et styresystem, der ikke kan anvendes sammen med DDP?

Elever, der benytter et styresystem, der ikke kan monitoreres af Den Digitale Prøvevagt, kan aflægge prøven under skærpet tilsyn – se svaret til spørgsmålet om ’Hvad er et skærpet tilsyn?’.

Hvad er skærpet tilsyn?

Det betyder, at skolen sørger for, at eksamenstilsynet holder ekstra godt øje med eleven under prøven. Den enkelte institution kan selv tilrettelægge, hvordan dette udmøntes. Det kunne fx være ved, at eleven under skærpet tilsyn placeres tæt på eksamensvagterne i eksamenslokalet, således at de almindelige eksamensvagter kan holde ekstra godt øje med dem.

Hvilke krav stiller DDP til skolernes digitale infrastruktur?

Det er svært at give et præcist svar på, hvor meget det vil belaste skolens infrastruktur, når elevernes computere kører med Den Digitale Prøvevagt. Det afhænger af elevernes digitale opførsel under prøven. De foreløbige undersøgelser, som STIL har lavet, tyder dog på, at 100 elever maksimalt vil belaste skolens infrastruktur med en upload på i alt 20 Mbit pr. sekund.

Hvordan sikres, at eleven kun monitoreres under prøven og ikke før eller efter?

Den Digital Prøvevagt er udviklet således, at den starter med at monitorere, når prøven går i gang, og at den afslutter monitoreringen, når opgavebesvarelsen afleveres i Netprøver.dk eller senest 15 minutter efter prøvetidens afslutning. Når DDP er aktiv på computeren, ses en orange ramme om skærmen. Man kan desuden se, om DDP kører på computeren ved at åbne Joblisten på en pc eller aktivitetsovervågningen på en Mac.

Er DDP kun lavet til gymnasierne?

Ja, DDP er udviklet til brug på gymnasierne i Danmark. Flere gymnasier har dog allerede brugt tilsvarende løsninger. Universiteterne har også en løsning, som overvåger de studerende under eksamen, så løsninger som DDP er allerede velkendt i uddannelsessektoren i Danmark.

Hvordan afinstallerer eleven Den Digitale Prøvevagt fra sin computer?

Eleven afinstallerer på normal vis. På Windows ved at vælge ”Fjern et program” og på Mac ved at flytte programmet til Papirkurven.

Efter afinstallationen vil alle filer fra Den Digitale Prøvevagt være fjernet fra computeren.

Opbevaring af data og databeskyttelse

Hvem er ansvarlig for data i DDP?

Den institution, hvor eleven aflægger prøven, er ansvarlig for data fra Den Digitale Prøvevagt.

Hvem har adgang til at se data fra en elevs computer i DDP?

Det er kun institutionens leder, og de personer, som lederen har bemyndiget hertil, der har adgang til at se data fra Den Digitale Prøvevagt.

Hvor ligger Data?

Data opbevares hos Amazon. Konkret sker opbevaringen i Amazons datacenter i Irland. Data opbevares dermed i EU. STIL har en databehandleraftale med Amazon, som sikrer at ingen uretmæssige har adgang til data. STIL har god erfaring med anvende sky-løsninger til behandling af de persondata, som er i Netprøver.dk. Data fra Den Digitale Prøvevagt ligger hos Amazon Web Services i Irland (EU). Baggrunden herfor er, at systemet er kendetegnet ved at have en stor peak-belastning med mange tusinde samtidige brugere, når prøverne afvikles, og tilsvarende store dele af året med minimal belastning. En nødvendig forudsætning for en sky-løsning er, at data opbevares og behandles sikkert. Vi har lavet en databehandleraftale med Amazon Web Services, som opfylder EU's krav til opbevaring og behandling af data. Vi overholder dermed alle regler for behandling af persondata.

I hvor lang tid har institutionen adgang til at se data fra DDP? 

Institutionen kan tilgå data i op til fire måneder efter prøven. Herefter bliver data slettet. Hvis der opstår en mistanke om snyd, som skolen ønsker at undersøge, inden data slettes, kan data opbevares i længere tid. Data opbevares for at institutionen har mulighed for at anvende data i forbindelse med undersøgelser om snyd.

Har elever adgang til at se de data, der er blevet opsamlet fra deres computere?

Ja. Eleven kan henvende sig til den institution, denne har aflagt prøven på, inden for fire måneder efter prøven, for at se de data, der er opsamlet under prøven.

Har Undervisningsministeriet og institutionerne hjemmel til at overvåge eleverne under prøverne?

Ja, behandlingen har hjemmel i den myndighedsopgave, som er pålagt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet såvel som uddannelsesinstitutionerne (jf. Databeskyttelsesforordningen (GDPR) artikel 6 stk. 1 (e)) i forhold til at håndhæve § 20 i ” Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser” og i §§ 5-7 i ”Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser”.

Overholder Den Digitale Prøvevagt GDPR-reglerne?

Ja, der er hjemmel til behandling af personoplysningerne jf. oven for. 

Derudover er principperne i databeskyttelsesforordningens artikel 5 sikret i det at der kun registreres data der er tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til det formål, hvortil de behandles. Formålet er alene at sikre at der ikke snydes til eksamen, og data vil ikke blive brugt til andet formål ude på skolerne eller i Undervisningsministeriet. De registreredes rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen – herunder indsigtsretten efter eksamens afholdelse vil kunne iagttages og det er sikret at data ikke opbevares i længere periode end hvad der er nødvendigt.

Sådan behandles dine personoplysninger i DDP

Hvem er dataansvarlig for data i DDP?

Uddannelsesinstitutioner på gymnasiale områder eller voksenuddannelsescentrer er dataansvarlige for behandling af personoplysninger i Den Digitale Prøvevagt.

Styrelsen for It og Læring (STIL) er databehandler for behandlingen af personoplysninger i Den Digitale Prøvevagt.

Hvad er formålet med behandlingen af data i DDP?

Med digitaliseringen af de gymnasiale prøver er der opstået nye muligheder for uretmæssig kommunikation eller anden form for snyd under prøverne. Den Digitale Prøvevagt skal således bidrage til at modvirke snyd ved prøverne.

Hvad er hjemlen for behandling af data i DDP?

Behandlingen af personoplysninger i Den Digitale Prøveagt har hjemmel i databeskyttelsesforordningen (GDPR) artikel 6 stk. 1 (e) i forhold til at håndhæve § 20 i ” Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser” og i §§ 5-7 i ”Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser”.

Hvilke personoplysninger bliver registreret?

DDP registrerer kun skærmbilleder og elevens aktiviteter på computeren under prøven. Under prøven tager DDP screenshots af elevens computer, registrerer hvilke hjemmesider eleven tilgår og hvilke programmer der kører på computeren.

Hvor ligger data?

Data opbevares hos Amazon. Konkret sker opbevaringen i Amazons datacenter i Irland. Data opbevares dermed i EU. STIL har en databehandleraftale med Amazon, som sikrer at ingen uretmæssige har adgang til data. STIL har god erfaring med anvende sky-løsninger til behandling af de persondata, som er i Netprøver.dk. Data fra Den Digitale Prøvevagt ligger hos Amazon Web Services i Irland (EU).

Baggrunden herfor er, at systemet er kendetegnet ved at have en stor peak-belastning med mange tusinde samtidige brugere, når prøverne afvikles, og tilsvarende store dele af året med minimal belastning. En nødvendig forudsætning for en sky-løsning er, at data opbevares og behandles sikkert. Vi har lavet en databehandleraftale med Amazon Web Services, som opfylder EU's krav til opbevaring og behandling af data. Vi overholder dermed alle regler for behandling af persondata.

Bliver data videregivet til tredjeparter?

Nej, personoplysninger i DDP videregives ikke til tredjeparter.

Bliver data overført til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer?

Nej, personoplysninger overføres ikke til modtagere uden for EU og EØS.

Hvem har adgang til at se data fra en elevs computer i DDP?

Det er kun institutionens leder, og de personer, som lederen har bemyndiget hertil, der har adgang til at se data fra Den Digitale Prøve-vagt.

I hvor lang tid har institutionen adgang til at se data i DDP og hvornår bliver personoplysninger i DDP slettet?

Institutionen kan tilgå data i op til fire måneder efter prøven. Herefter bliver data slettet. Hvis der opstår en mistanke om snyd, som skolen ønsker at undersøge, inden data slettes, kan data opbevares i længere tid. Data opbevares for at institutionen har mulighed for at anvende data i forbindelse med undersøgelser om snyd.

Har elever adgang til at se de data, der er blevet opsamlet fra deres computere?

Ja. Eleven kan henvende sig til den institution, denne har aflagt prøven på, inden for fire måneder efter prøven, for at se de data, der er opsamlet under prøven.

Hvordan klager jeg til Datatilsynet?

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde dine personoplysninger behandles. Dette kan gøres på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger og yderligere info

Hvis du ønsker at gøre indsigelser eller har spørgsmål om behandlingen af dine personoplysninger hos styrelsen eller om dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen kan du henvende dig til styrelsens databeskyttelsesrådgiver (DPO) på dpo@uvm.dk

Du kan også henvende dig til din skole eller dennes DPO og få oplysninger om din skoles behandling af dine personoplysninger. Kontakt-oplysninger om din DPO kan du få hos din skole.

Sidst opdateret: 15. marts 2019