Fra 1. januar 2018 er der indført investeringsrammer for de statslige selvejende uddannelsesinstitutioner. De statslige selvejende institutioner under Undervisningsministeriet er således omfattet af rammer for investeringsudgifter i lighed med kommuner, regioner, forsvaret, transportområdet og øvrige større offentlige områder med henblik på tværgående prioritering af offentlige investeringer.

En bedre offentlig styring forudsætter styringsmæssige rammer for investeringer på det statslige selvejeområde. Det skal sikre, at man undgår en situation, hvor investeringer i den statslige selvejesektor, som ligger udover det forudsatte, medfører, at andre offentlige investeringer skal reduceres.

På Undervisningsministeriets område omfatter investeringsrammer institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser samt voksenuddannelsescentrene. Fra 2019 er institutioner for forberedende grunduddannelse også omfattet.

Rammerne indebærer, at der på finansloven fastsættes et loft for institutionernes samlede investeringsbudget. Undervisningsministeren kan pålægge institutioner at tilpasse, udskyde eller standse investeringer, såfremt de samlede budgetterede investeringer overstiger den flerårige investeringsramme, der fastsættes på finansloven.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Casper Morell Ris på tlf. 3392 5700 eller på e-mail: investeringsrammer@stukuvm.dk.

Sidst opdateret: 6. december 2018