Indberetningsfrist

Fristen for indberetning af regnskabsmaterialet er torsdag 21. juni 2018.

Paradigme til årsrapport

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet paradigme og vejledning til årsrapport for 2017 til de regulerede institutioner.

Der er sket følgende rettelser i paradigmet:
 • Note 14, anlægsaktiver skal deles op i udstyr og inventar
 • Note 14, anlægsaktiver – specifikation der angiver om tilgange vedr. nye eller brugte anlægsaktiver.
 • Under hoved- og nøgletal er der tilføjet følgende nøgletal:
  Årsværk pr. 100 årselever
  • Undervisningens gennemførsel
  • Ledelse og administration
  • Øvrige
  Lønomkostninger vedr. undervisningens gennemførsel
  • Lønomkostninger pr. 100 årselever
  • Lønomkostninger øvrige
  • Lønomkostninger pr. 100 årselever i alt

Paradigme til årsrapport for 2017 (docx)

Vejledning til udarbejdelse af årsrapport 2017 (pdf)

Vejledning til målrapportering

I det efterfølgende beskrives de væsentligste ændringer i målrapporteringen i årsrapporten fra 2016 til 2017.

Generelt

I de foregående år er der udgivet en vejledning til hver sektor, hvorimod der for 2017 er en fælles vejledning for alle statsfinansierede selvejende institutioner.

Hver enkelt institution skal udelukkende rapportere på den del af målene, der vedrører uddannelsesområder, der gennemføres på institutionen.

Det overordnede politiske mål

Institutionen skal fortsat forholde sig til, hvorledes den bidrager til opfyldelse af den uddannelsespolitiske målsætning.

Antal årselever

Der skal angives antal gennemførte årselever. Tidligere har opgørelsen skulle ske på de enkelte uddannelser, men i årsrapporten fra 2017 ønskes tallene alene opgjort på de hovedområder, der fremgår af vejledningen.

Tidligere har der endvidere været medtaget oplysninger om tilgangen af elever på de enkelte uddannelser. Disse oplysninger indgår ikke længere i målrapporteringen.

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Disse oplysninger er et nyt område, der indgår i målrapporteringen.

Tallene kan hentes fra Undervisningsministeriets databank som beskrevet i vejledningen.

For institutioner, der ikke udbyder erhvervsuddannelsernes grundforløb, udelades afsnittet blot.

Fuldførelsesprocent på gymnasiale uddannelser

Området er uændret i forhold til de foregående år.

Tallene kan hentes fra Undervisningsministeriets databank som beskrevet i vejledningen.

For institutioner, der ikke udbyder gymnasiale uddannelser, udelades afsnittet blot.

Arbejdstidens anvendelse

Disse oplysninger er et nyt område, der indgår i målrapporteringen.

Tallene kan til dels hentes fra Undervisningsministeriets databank som beskrevet i vejledningen, og i øvrigt skal tallene være i overensstemmelse med tidligere indrapporteringer af selvsamme oplysninger til ministeriet.

Såfremt institutionen tidligere har indrapporteret oplysningerne opgjort på skoleår, kan tallene også i målrapporteringen opgøres på skoleår og ellers opgøres tallene på kalenderår.

Uddannelsesaftaler

Alle oplysninger om antal indgåede uddannelsesaftaler mv., der tidligere har indgået i målrapporteringen, er udgået heraf.

Vejledning til målrapportering (pdf)

Indberetning af regnskabsmateriale 

Følgende materiale skal indberettes på regnskabsportalen:

 • Årsrapporten for 2017
 • Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2017
 • Eventuelle revisionsprotokollater, som er afgivet af revisor i løbet af regnskabsåret 2017
 • Bestyrelsens stillingtagen til revisors kritiske bemærkninger og/eller væsentlige anbefalinger
 • Bestyrelsens tjekliste
 • Institutionens regnskabsinstruks.

Derudover skal institutionen via ØDUP sende en xml-fil med institutionens formålsregnskab. Fristen er den samme som det øvrige materiale.

Bestyrelsens stillingtagen

Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet har udarbejdet paradigme til bestyrelsens stillingtagen til revisors kritiske bemærkninger og væsentlige bemærkninger/anbefalinger i revisionsprotokollatet. Paradigmet skal anvendes for 2017.

Bestyrelsens stillingtagen (docx)

Bestyrelsestjekliste

Styrelsen har udarbejdet et paradigme til bestyrelsestjeklisten, som skal anvendes af institutionens bestyrelse i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for 2017.

Bestyrelsestjeklisten skal indberettes elektronisk sammen med den øvrige regnskabsindberetning for regnskabsåret 2017.

Bestyrelsenstjekliste (docx)

Udsendte breve om regnskabsaflæggelse i 2017

Orientering om regnskabsaflæggelse for 2016 og særlige forhold vedrørende regnskabsaflæggelsen for 2017 og 2018 (pdf)

Indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat 2017 (pdf)

Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU)

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet en ”Vejledning vedrørende kontering, bogføring og oplysninger i årsrapporten under særlige specifikationer” for den kombinerede ungdomsuddannelse:

KUU (Kombineret Ungdomsuddannelse): Kontering/bogføring og oplysninger i årsrapporten (pdf)

Vejledningen er opdelt i et afsnit om bogføring og kontering og et afsnit om oplysninger i årsrapporten. Alle deltagende institutioner skal/bør kontere og bogføre i overensstemmelse med vejledningen, således at det efterfølgende vil være muligt at udtrække oplysninger til brug for udarbejdelse af det samlede regnskab for KUU-aktiviteten i den særlige specifikation i årsrapporten hos tovholderinstitutionen.

Vær opmærksom på, at det kun er tovholderinstitutionen, der skal medtage oplysninger i årsrapporten for den samlede KUU-aktivitet. For at kunne udarbejde det samlede regnskab for KUU-aktiviteten skal de samarbejdende institutioner sende deres opgørelse til den særlige specifikation til tovholderinstitutionen.

Indtægtsdækket virksomhed

Indtægtsdækket virksomhed (IDV) på uddannelsesinstitutioner kan supplere statstilskuddet ved at bidrage til institutionens indtjening.

Typiske områder er for indtægtsdækket virksomhed er kurser, konsulentvirksomhed og administrative fællesskaber (efter leverandørmodellen).

Indtægtsdækket virksomhed kan foregå på:

• Institutioner for erhvervsrettede uddannelser

• Almene gymnasier

• VUC’er

• Produktionsskoler.

 

Regelgrundlag

Institutionerne har hjemmel i de respektive institutionslove til at gennemføre aktiviteter efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. De nærmere regler og retningslinjer er beskrevet i Finansministeriets Budgetvejledning og styrelsens vejledning.

Finansministeriets Budgetvejledning (fm.dk)

Vejledning om indtægtsdækket virksomhed

Det er styrelsens ansvar løbende at føre tilsyn med, om reglerne overholdes.

 

Begrænsninger

Finansministeriets Budgetvejledning indeholder en række betingelser, som skal være opfyldt, for at aktiviteter må udføres efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed:

 • Der må ikke for kredsen af aftagere bestå en pligt til at aftage de pågældende varer eller tjenesteydelser.

 • Institutionen skal kunne adskille den produktion af varer eller tjenesteydelser, der søges udført med indtægtsdækning, fra institutionens øvrige opgaver. Det betyder, at IDV-aktiviteten skal holdes skarpt adskilt fra den ordinære aktivitet, og at institutionen skal anvende særskilte konteringsformål i forbindelse med kontering af IDV-aktivitet.

 • De indtægtsdækkede aktivitetsområder skal være naturlige udløbere af institutionens almindelige virksomhed.

 • Institutionen må ikke have et akkumuleret underskud (negativ egenkapital) i den indtægtsdækkede virksomhed i fire på hinanden følgende år.

Der er herudover særlige regler for prisfastsættelsen (for- og efterkalkulation), som skal efterleves, således at det sikres, at institutionens prisfastsættelse ikke er konkurrenceforvridende over for private udbydere på markedet.

Revision af EU-projekter

Ansøgere til en række EU-Kommissionsstøttede projekter under programstøtteordninger som 7-rammeprogram, Twinning, LIFE, Interreg med flere skal være opmærksomme på, at projekterne er underlagt krav om revision i forskelligt omfang.

På det statslige område varetages revisionen af Rigsrevisionen. Det er Rigsrevisionens 5. kontor, der behandler alle forhold vedrørende revision af statsinstitutionernes EU-projekter.

De statsligt selvejende institutioner kan anvende deres egen revisor, idet der er indgået en aftale efter § 9 i rigsrevisorloven om, at en af institutionen udpeget revisor forestår institutionsrevisionen. De frie skoler kan ligeledes anvende deres egen revisor.

Alle institutioner skal imidlertid sikre sig, at de får foretaget et estimat af revisionsudgifterne og indarbejde disse udgifter i budgettet, før ansøgning om nye projekter sendes til EU-Kommissionen. Udgifterne til revision refunderes fuldt ud for de fleste programtyper, i det omfang de samlede udgifter til "management costs" holdes inden for det oprindelige budgetestimat. Dog dækkes kun 50 % for projekter under LIFE-programmet."

De statsligt selvejende institutioner og de frie skoler skal kontakte deres institutionsrevisor om revisionsudgifter til EU-projekter, mens statsinstitutioner/styrelser under ministeriet skal rette henvendelse til Rigsrevisionen herom.

Rigsrevisionen afgiver revisionserklæringer for sådanne EU-projekter i henhold til EU-reglerne for de forskellige støtteordninger. Da revisionen foretages på et andet retsgrundlag end rigsrevisorloven, opkræver Rigsrevisionen honorar for revisionen. Statsinstitutioner/styrelser skal i derfor rette henvendelse til Rigsrevisionen, som vil oplyse et skøn over udgiften til revision, der kan anvendes i forbindelse med fremsendelse af ansøgning. Rigsrevisionens revisionsudgifter beregnes ud fra forventet anvendt tid og en timesats. Timesatsen er baseret på EU's regelsæt herfor.

Statsinstitutioner/styrelser skal endvidere indsende en årlig oversigt til Rigsrevisionen over de projekter, der kræver EU-erklæringer fra Rigsrevisionen.

Sidst opdateret: 16. juli 2018