Powerpoint-præsentation fra dialogmøde

Powerpoint-præsentationen fra dialogmødet (pdf)

Skriftlige input samt konkrete spørgsmål til indholdet af powerpoint-præsentationen skal sendes til fuldmægtig Christine Vinther senest fredag den 8. februar 2019 på e-mail: christine.vinther@stukuvm.dk.

På baggrund af lovforslag nr. L 105, vedtaget af Folketinget den 20. december 2018, er der fremadrettet frit valg for tolkebrugerne af tolkeleverandør blandt de leverandører, som der er indgået aftaler med.

Af lovbemærkningerne til lovforslaget fremgår blandt andet:

”Ordningen tilrettelægges i en kontraktform, som muliggør, at nye kvalificerede leverandører kan indtræde i aftalens løbetid, således at en privat leverandør vælges som hovedleverandør,hvis tilbud vil være normerende for de vilkår, som andre leverandører, der ønskes tilknyttet aftalen, vil skulle godkendes ud fra. En bruger af tolkeydelser vil herefter frit kunne vælge leverandør indenfor rammerne af den pågældende indkøbsaftale.

Der vil i udbudsmaterialet skulle indarbejdes vilkår, der dels skal sikre leveringsikkerheden og dels skal søge at begrænse risikoen for eventuelle påvirkninger af prissætningen og derved underminering af markedet med efterfølgende risiko for konkurs. Dette kan ske ved at opstille mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen i udbuddet, ved at fastsætte minimumspriser, ved at fastsætte krav om en garanti, ved kontraktretligt at regulere adgang til økonomiske nøgletal hos leverandørerne m.v.”

På den baggrund arbejder Styrelsen med en struktur, hvor én leverandør udpeges som hovedleverandør, og hvor øvrige leverandører efterfølgende kan blive optaget som ”fritvalgsleverandører” ved at opfylde samme vilkår som hovedleverandøren. Optagelsen som ”fritvalgsleverandør” vil ske på baggrund af en særskilt proces, hvor der også vil indgå en egnethedsvurdering.

Det udbud, der forventes igangsat i marts 2019, drejer sig om udvælgelsen af hovedleverandøren.

For at give interesserede virksomheder tilstrækkeligt incitament til at deltage i dette udbud og byde ind med konkurrencedygtige vilkår, påtænker Styrelsen at give hovedleverandøren visse kommercielle fordele, som ”fritvalgsleverandørerne” ikke vil få. Det kunne eksempelvis være en ”anvisningsret”, hvor hovedleverandøren altid vil være leverandør til de tolkebrugere, der ikke aktivt benytter sig af det frie valg. Det kunne også være en form for fast grundbetaling, som kun hovedleverandøren modtager og som kunne dække en udvidet beredskabsforpligtelse for denne. Eller det kunne være andre mekanismer, der gør det tilstrækkeligt interessant at være hovedleverandør.

Derfor vil Styrelsen gerne i dialog med interesserede virksomheder og modtage forslag og bemærkninger til den kommercielt mest hensigtsmæssige regulering af hovedleverandørens forpligtelser og fordele, set i forhold til ”fritvalgsleverandørerne”.

Tilmelding til dialogmøde

Interesserede leverandører og brancheorganisationer indbydes derfor til et dialogmøde den 29. januar 2019 fra klokken 14.00-15.00. Mødet bliver afholdt hos Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Frederiksholms Kanal 26, 1220 København K.

Interesserede leverandører og brancheorganisationer bedes venligst tilmelde sig dialogmødet senest fredag den 25. januar 2019. Tilmelding skal ske til fuldmægtig Christine Vinther på e-mail: Christine.Vinther@stukuvm.dk

Forslag/bemærkninger kan enten gives mundtligt på dialogmødet eller skriftligt efter mødet. Skriftlige forslag/bemærkninger kan sendes til fuldmægtig Christine Vinther senest den 8. februar 2019 på e-mail: Christine.Vinther@stukuvm.dk.

Da formålet med dialogmødet er regulering af hovedleverandørens forpligtelser og fordele, vil Styrelsen ikke besvare øvrige spørgsmål angående det kommende udbud.

Når dialogmødet er gennemført, lægger Styrelsen relevant materiale fra dialogmødet på hjemmesiden. Interesserede virksomheder opfordres derfor til at holde sig orienteret på https://uvm.dk/puljer-udbud-og-prisuddelinger/ministeriets-udbud.

Afhængigt af antallet af tilmeldte deltagere, kan det blive nødvendigt at reducere antallet af deltagere til maksimalt to personer pr. leverandør/brancheorganisation. I givet fald vil Styrelsen komme med en udmelding den 28. januar 2019.

Sidst opdateret: 24. maj 2019