Udbuddet omfatter

Udbuddet omfatter en rammeaftale om køb af konsulent- og forskningsydelser. Hovedvægten ligger på forsknings-, udviklings- og evalueringsydelser samt formidling og remediering af viden inden for Undervisningsministeriets område.

Rammeaftalen består af tre delaftaler:

1. Undersøgelse, analyse og evaluering

2. Inspirationsprogrammer og udviklingsprojekter

3. Modelprogrammer og systematiske forsøg

Udbuddet gennemføres som begrænset udbud. Ansøgere, der ønsker at deltage i udbuddet, skal således først søge om prækvalifikation. Al information om prækvalifikation fremgår af udbudsbekendtgørelsen.

Udbudsmaterialet og al kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver samt afgivelse af tilbud skal ske via det elektroniske udbudssystem.

Her tilgås udbuddet under »Igangværende offentlige udbud«. Er tilbudsgiver ikke allerede oprettet som bruger, kan det ske under »Online registrering«. Når tilbudsgiver er logget ind i det elektroniske udbudssystem, tilgås dette udbud under »Offentliggjorte udbud«.

Tilbudsgiver kan tilmelde sig adviseringer, så tilbudsgiver modtager meddelelse på e-mail, når der er nye tilgængelige oplysninger vedrørende udbuddet, eksempelvis vedrørende spørgsmål. Tilbudsgiver opfordres løbende til at holde sig orienteret i det elektroniske udbudssystem.

Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med det elektroniske udbudssystem, kan tilbudsgiver rette henvendelse til teknisk support på enten e-mail dksupport@eu-supply.com eller telefonisk på (+45) 70 20 80 14 (åbent mandag til fredag kl. 8-17)

Vedr. udfyldelse af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), se bilag 2

Tilbudsgiver skal udfylde og vedlægge sit tilbud det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold.

Ordregiver anvender ved dette udbud det elektroniske ESPD (eESPD), som kan downloades, udfyldes og uploades via linket ovenfor til det elektroniske udbudssystem. Selve udfyldelse af eESPD’en foretages via Europa-Kommissionens ESPD-tjeneste.

  1. På den online ESPD-tjenestes startside vælges sproget ”Dansk”.
  2. På den næste side besvares spørgsmålet ”Hvem er de?” med ”Jeg er økonomisk aktør”.
  3. Det næste spørgsmål ”Hvad ønsker, de at gøre?” besvares med ”Importere ESPD”.
  4. Den downloadede ESPD-fil importeres.
  5. Spørgsmålet ”Hvor ligger deres virksomhed?” besvares.
  6. Tilbudsgiver kan herefter udfylde ESPD’en. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om ”ESPD – Dokumentation og e-Certis (Juni 2017)”, side 23ff.
  7. Den udfyldte ESPD uploades i det elektroniske udbudssystem.

Det bemærkes, at ESPD’ens ”Del II: Oplysninger om den økonomiske aktører” indeholder spørgsmål, der er forudfyldt med et ”Nej”. Hvis svaret skal være et ”Ja”, skal dette ændres aktivt. For enkelte af spørgsmålene vil der fremkomme en række felter, hvor man skal indtaste nærmere oplysninger herom.

Det bemærkes endvidere, at ESPD’ens ”Del III: Udelukkelsesgrunde” er forudfyldt med et ”Nej” til hvert af de under del III angivne udelukkelsesgrunde. Er man omfattet af en udelukkelsesgrund, skal svaret således ændres til ”Ja” til den pågældende udelukkelsesgrund. Herefter fremkommer der en række felter, hvor man skal indtaste nærmere oplysninger herom.

Opmærksomheden henledes på, at det er tilbudsgivers ansvar, at ESPD’en er korrekt udfyldt.

Tilbudsgiver skal i forbindelse med udfyldelse af ESPD’en være opmærksom på følgende:

  • En økonomisk aktør, der deltager alene og ikke baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde udvælgelseskriterierne, skal kun udfylde ét fælleseuropæisk udbudsdokument.
  • En økonomisk aktør, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet, skal sikre, at ordregiver modtager vedkommendes eget fælleseuropæiske udbudsdokument sammen med et separat fælleseuropæisk udbudsdokument med de relevante oplysninger for hver af de enheder, som denne baserer sig på.
  • Endelig, når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et særskilt fælleseuropæisk udbudsdokument med de oplysninger, der kræves i del II-V.

Regelgrundlag

Nærværende udbud gennemføres som et begrænset udbud i henhold til Udbudslovens §§ 58-60.

Tilbudsfrist

Fredag den 26. oktober 2018, kl. 9.00.

Sidst opdateret: 27. september 2018