Udbuddet omfatter varetagelse af følgende ydelser:

  • Sekretærbistand
  • Praktisk hjælp
  • Støtteperson-ydelser på ungdomsuddannelsesområdet.
  • Støtteperson-ydelser på det videregående uddannelsesområde.
  • Støtteperson-ydelser i form af faciliterende hjælper.

Målgrupperne for personlig hjælp er uddannelsessøgende med bevægelsesvanskeligheder, hørenedsættelser (døve/hørehæmmede), synsnedsættelser (blinde/svagsynede), læse/-skrivevanskeligheder samt psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser.

Støttemodtagerne er elever på ungdomsuddannelser og studerende på videregående uddannelser, men støtten rekvireres af uddannelsesstedet.

Der indgås aftale med én leverandør, der skal varetage landsdækkende levering.

Regelgrundlag

Nærværende udbud gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Udbudslovens § 56.

Tilbudsfrist: Torsdag den 17. maj 2018, kl. 12.00.

Udbudsmaterialet omfatter følgende dokumenter:

 

Bilag til rammeaftalen:

Vedr. udfyldelse af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), se bilag 7

Tilbudsgiver skal udfylde og vedlægge sit tilbud det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold.

Tilbudsgiver skal i den forbindelse være opmærksom på følgende:

En økonomisk aktør, der deltager alene og ikke baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde udvælgelseskriterierne, skal kun udfylde ét fælleseuropæisk udbudsdokument.

En økonomisk aktør, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet, skal sikre, at ordregiver modtager vedkommendes eget fælleseuropæiske udbudsdokument sammen med et separat fælleseuropæisk udbudsdokument med de relevante oplysninger for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Endelig, når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et særskilt fælleseuropæisk udbudsdokument med de oplysninger, der kræves i del II-V.

Styrelsen/ministeriet har i vedlagte bilag 7 med gult highlightet de dele af det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), som tilbudsgiver skal udfylde. Det kan dog for visse tilbudsgivere være påkrævet tillige at udfylde andre konkrete dele af ESPD’en end de dele, der er highlightet. Opmærksomheden henledes på, at det er tilbudsgivers ansvar, at ESPD’en er korrekt udfyldt.

Der henvises i øvrigt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD).

Sidst opdateret: 16. januar 2019