De almene fag på Forberedende Grunduddannelse (FGU) reguleres af læreplaner. Læreplanerne fastsætter blandt andet regler om fagenes uddannelsestid, faglige mål, indhold og evalueringsformer.

De faglige temaer i produktionsgrunduddannelsen og erhvervsgrunduddannelsen reguleres i fagbilag, der fastsætter faglige mål og evalueringsformer.

Fælles for læreplaner og fagbilag er, at de skal tage udgangspunkt i målgruppen og derfor være praksisrettede og give grundlag for en undervisning, der adskiller sig markant fra de traditionelle undervisningsformer, som ikke er den rigtige metode at nå mange i målgruppen.

Der er nedsat læreplans og fagbilagsgrupper bestående af undervisere og aftagere, som er i gang med at udarbejde fagbilag og læreplaner. Arbejdet sker på baggrund af en skabelon udarbejdet af en arbejdsgruppe, der blev nedsat som følge af den politiske aftale om etablering af FGU.

I uge 41 inviteres alle interesserede til på dialogmøder at drøfte udkast til de nye læreplaner og fagbilag, se nedenstående invitation.

Læs mere om læreplaner og fagbilag.

Evalueringsredskaber og vejledninger

Udarbejdelse af evalueringsredskaber og vejledninger skal indgå i læreplans- og fagbilagsarbejdet. Evalueringsredskaber og vejledninger skal sikre prøveformer, der dels relaterer sig til den praksisbaserede undervisning og dels kan anerkendes til de relevante ungdomsuddannelser som erhvervsuddannelserne og hf.

Prøveformerne på FGU skal hovedsageligt bygge videre på prøveformerne fra produktionsskoler, kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsskolerne, dvs. den praktiske prøve på produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) og den praktisk baserede caseprøve i eud/KUU.

Den faglige standard i virksomhedspraktikken og den teoretiske undervisning på erhvervsgrunduddannelsen sikres ved fastsættelse af konkrete, individuelt fastsatte kompetencemål.

 

Sidst opdateret: 3. september 2018