De fire love danner tilsammen grundlaget for den forberedende grunduddannelse samt den kommunale ungeindsats. Pr. 1. august 2019 ophæves lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., lov om kombineret ungdomsuddannelse og lov om produktionsskoler.

Elever, som før den 1. august 2019 er påbegyndt en uddannelse efter lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., lov om kombineret ungdomsuddannelse, eller uddannelse eller aktivitet efter lov om produktionsskoler, afslutter uddannelsen eller aktiviteten efter de hidtil gældende regler.

Lov om forberedende grunduddannelse

Loven har til formål at etablere en ny forberedende grunduddannelse. Den skal være et tilbud primært for personer under 25 år uden en ungdomsuddannelse, der har behov for afklaring om og opkvalificering til deres fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesvej.

Den forberedende grunduddannelse vil bestå af tre uddannelsesspor: almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse. Loven indeholder desuden bestemmelser, som fastlægger formålet med og sætter rammerne for struktur, indhold m.v. for forberedende grunduddannelse.

Læs hele loven.

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse

Loven har til formål at fastlægge rammerne for de statslige selvejende institutioner, der skal varetage udbuddet af forberedende grunduddannelse. Lovforslaget fastlægger desuden finansieringen af institutionerne og bestyrelsernes sammensætning, opgaver og ansvar. Lovens hovedformål er at skabe et fleksibelt, sammenhængende og lokalt forankret udbud af forberedende grunduddannelse.

Med loven etableres helt nye institutioner, der skal udbyde og varetage forberedende grunduddannelse. Målet er at sikre fagligt og økonomisk bæredygtige institutioner og et landsdækkende udbud af forberedende grunduddannelse med nærhed til de unge.

Loven bygger på den selvejemodel, som har været anvendt på undervisningsområdet i en længere årrække, og som er baseret på decentralt ansvar og på at fremme og understøtte det personlige og faglige engagement og medansvar på uddannelsesinstitutionerne.

Læs hele loven.

Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal indsats for unge under 25 år)

Med loven udvides lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., idet der indsættes et nyt afsnit om etablering af en sammenhængende kommunal indsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen for unge under 25 år. Et hovedelement i forslaget er, at kommunalbestyrelsen får ansvaret for, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats i den enkelte kommune og alle unge kommer godt videre i uddannelse eller beskæftigelse efter grundskolen. Formålet med kommunens arbejde med den kommunale ungeindsats er, at den unge og den unges forældre møder kommunen som én samlet instans på tværs af kommunale opgaver.

Af loven fremgår det, at uddannelsesplanen skal være omdrejningspunktet for den unges forløb, idet det tænkes, at planen skal anvendes som et fagligt værktøj til brug for sikring af, at der sker en sammenhængende indsats for den unge.

Læs hele loven.

Følgeloven

Loven indeholder lov om ændring af avu-loven, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., lov om Danmarks Evalueringsinstitut, lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love og om ophævelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., lov om kombineret ungdomsuddannelse, lov om produktionsskoler og lov om Rådet for Ungdomsuddannelser (Ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.).

Udmøntningen af aftalen indebærer ændringer i en lang række love inden for ressortområderne for henholdsvis Undervisningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Kulturministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Skatteministeriet. Disse ændringer implementeres med nærværende lovforslag (følgelovgivning).

Læs hele loven.

Sidst opdateret: 13. september 2018