Der skal sikres uddannelsesdækning i hele Danmark.

Det er centralt for de unges mulighed for at påbegynde og gennemføre Forberedende Grunduddannelse (FGU), at skolerne er placeret i geografisk nærhed til den unge.

Skolerne skal i udgangspunktet indeholde alle tre spor af FGU. Der skal være et tilstrækkeligt elevgrundlag til at kunne sikre holdfællesskabet på de forskellige niveauer på de tre spor.

Antallet af skoler skal således sikre en balance mellem geografisk nærhed og faglig stabilitet.

Dækningsgraden må ikke være ringere end dækningsgraden mellem produktionsskolerne i dag. Der findes i dag 81 produktionsskoler.

Spørgsmål/svar om institutionsoprettelse

Vil VUC kunne opretholde sin uddannelsesdækning?

VUC vil miste en del af sin aktivitet, og nogle af afdelingerne kan blive påvirket af oprettelsen af den nye Forberedende Grunduddannelse. Den geografiske dækning af VUC-udbud, herunder særligt i landdistrikter, kan derfor blive svækket som følge af reformen. Der er afsat en pulje på 60 mio. kr. (2017-niveau) i perioden 2019-2021 til kapacitetstilpasning, som institutionerne vil kunne ansøge om del i efter nogle objektive kriterier.

Sidst opdateret: 3. september 2018