Lokal proces

Fra januar til juni har der i KKR-regi pågået en lokal proces, hvor KKR skulle indgive indstilling til undervisningsministeren om FGU-institutionernes dækningsområder og skoleplaceringer.
På baggrund af indstillingerne fra KKR og Opmandens afrapportering har undervisningsministeren den 22. juni 2018 truffet beslutning om det fremtidige institutionslandskab for den forberedende grunduddannelse. 
Ministeren besluttede at oprette 27 institutioner med i alt 88 skoler. 

Se kort over det kommende institutionslandskab (pdf)

Se oversigten over institutionerne, deres dækningsområde og antal skoler (pdf)

Tidsplan

Institutionerne vil efter planen blive oprettet den 1. september 2018 eller snarest derefter.

Udspaltning og overgang fra eksisterende institutioner

Aktiviteten for målgruppen på følgende forberedende tilbud: produktionsskoleforløb, almen voksenundervisning, forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning for voksne, kombineret ungdomsuddannelse og erhvervsgrunduddannelsen ophører pr. 31. juli 2019. Der vil blive lavet overgangsordninger for påbegyndte forløb.

Aktiver/passiver, herunder bygninger, fra produktionsskoler, VUC’er m.fl. forbundet med aktivitet til målgruppen overdrages til FGU-institutionerne.

Der er afsat en pulje på 60 mio. kr. i perioden 2019-2021 til kapacitetstilpasning, som institutionerne vil kunne ansøge om del i efter nogle objektive kriterier.

Medarbejdere

De ansatte følger opgaverne ind i den nye institution. Undervisningsministeriet vil løbende informere om processen for etableringen af de nye institutioner, herunder om processen for overgangen til FGU-institutionerne. Der lægges vægt på, at medarbejderne får gode og trygge ansættelsesvilkår på de nye institutioner. Undervisningsministeriet vi vil i samarbejde med Moderniseringsstyrelsen inddrage de faglige organisationer i arbejdet.

Inden for den nærmeste periode inviteres samtlige medarbejderorganisationer til møder, hvor der kan stilles spørgsmål, og der kan drøftes implementering inden for de enkelte områder.

Spørgsmål/svar om institutionsoprettelse

Vil VUC kunne opretholde sin uddannelsesdækning?

VUC vil miste en del af sin aktivitet, og nogle af afdelingerne kan blive påvirket af oprettelsen af den nye Forberedende Grunduddannelse. Den geografiske dækning af VUC-udbud, herunder særligt i landdistrikter, kan derfor blive svækket som følge af reformen. Der er afsat en pulje på 60 mio. kr. (2017-niveau) i perioden 2019-2021 til kapacitetstilpasning, som institutionerne vil kunne ansøge om del i efter nogle objektive kriterier.

Sidst opdateret: 3. september 2018